Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 78

Jesus ta udifa etumwalaka lOuhamba

Jesus ta udifa etumwalaka lOuhamba

Diva konima eshi Jesus a ninginifwa, okwa li a hovela okuudifa ta ti: ‘Ouhamba waKalunga owa ehena popepi.’ Ovahongwa ova li ve mu shikula eshi a kala nokweenda muGalilea nomuJudea. Eshi Jesus a alukila koshilando shavo Nasaret, okwa ya moshinagoga ndele ta nyanuna omushangwatonywa waJesaja noku u lesha mokule ta ti: ‘Jehova okwa pange omhepo iyapuki opo ndi dule okuudifa onghundana iwa.’ Mbela osho osha hala kutya shike? Osha hala kutya, nonande ovanhu ova li va hala okumona Jesus ta longo oikumwifilonga, okwa li unene a pewa omhepo iyapuki opo a dule okuudifa onghundana iwa. Opo nee okwa lombwela ovapwilikini vaye ta ti: ‘Nena exunganeko eli ola wanifwa.’

Konima yaasho, Jesus okwa ya kefuta laGalilea, oko a shakena novahongwa vaye vane, ovo va li ovayuli veeshi. Okwe va ifana ta ti: ‘Landule i nge, nohandi ke mu ninga ovayuli vovanhu.’ Ova li Petrus, Andreas, Jakob naJohannes. Ova fiya po diva ongeshefa yokukwata eeshi ndele tave mu shikula. Ova endaenda muGalilea ashishe tava udifa kombinga yOuhamba waJehova. Ova udifa moinagoga, pomalandifilo nomomapandavanda. Eemhunga dovanhu oda li de va shikula keshe apa tava i. Onghundana i na sha naJesus oya li ya tandavela keshe pamwe, nokuli nokokule kuSiria.

Konima yefimbo, Jesus okwa li a pa ovashikuli vaye vamwe eenghono dokuvelula ovanhu nosho yo okuta mo eendemoni. Vamwe ova li va ya pamwe naye eshi ta udifa moshilando noshilando nosho yo momikunda nomikunda. Ovakainhu vahapu ovadiinini, mwa kwatelwa Maria Magdalena, Johanna, Susanna navakwao, ova li va fila oshisho Jesus novashikuli vaye.

Konima eshi Jesus a deula ovahongwa vaye, okwe va tuma va ka udife. Eshi va endaenda muGalilea, vahapu ova li va ninga ovahongwa ndele tava ninginifwa. Vahapu ova li va hala okuninga ovahongwa, nomolwaasho Jesus okwa li e va faafanifa nepya olo la fika okuteywa. Okwa ti: ‘Ilikaneni kuJehova opo a tume ovalongi vahapu keteyo.’ Konima okwa ka hoolola ovahongwa vaye 70, ndele te va tumu oovavali va ka udife muJudea ashishe. Ova honga ovanhu vomaludi aeshe kombinga yOuhamba. Eshi ovahongwa va aluka, ova li va halelela okulombwela Jesus osho sha ningwa po. Ondiaboli kaya li tai dulu okuya moshipala oilonga yokuudifa.

 Jesus okwa li a shilipaleka kutya ovahongwa vaye otava twikile okulonga oshilonga osho sha fimanenena konima eshi a shuna meulu. Okwe va lombwela ta ti: ‘Udifeni onghundana iwa mounyuni aushe. Hongeni ovanhu kombinga yEendjovo daKalunga noku va ningifa.’

“Ondi na okuudifila oilando imwe yo evaengeli louhamba waKalunga, osheshi olo tuu eli nde li tuminwa.” — Lukas 4:43