Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 86

Jesus ta nyumuna Lasarus

Jesus ta nyumuna Lasarus

Jesus okwa li e na ookaume kaye vatatu vopofingo ovo va li hava di muBetania. Ookaume kaye ovo Lasarus novamwaina vavali, Maria naMarta. Efiku limwe fimbo Jesus a li koushilo waJordan, Maria naMarta ova li ve mu tumina etumwalaka la endelela tali ti: ‘Lasarus ota ehama neenghono. Alikana ila diva.’ Ashike Jesus ka li a ya pefimbo opo. Okwa li a teelela pa pite omafiku avali ndele ta ti kovahongwa vaye: ‘Natu ye kuBetania. Lasarus okwa kofa, ohandi i ndi ke mu pendule.’ Ovayapostoli ova tya kuye: ‘Ngeenge Lasarus okwa kofa, osho otashi ke mu kwafela a veluke.’ Opo nee Jesus okwe va lombwela sha yela a ti: ‘Lasarus okwa fya.’

Eshi Jesus a fika kuBetania, Lasarus okwa hangika nale a pakwa pa pita omafiku ane. Eemhunga dovanhu oda li de ya okuhekeleka Marta naMaria. Eshi Marta a uda kutya Jesus okwe ya, okwa li a endelela e ke mu shakeneke. Marta okwa tya: ‘Omwene, ngeno owa li po, ngeno omumwameme ina fya.’ Jesus okwe mu lombwela a ti: ‘Omumwanyoko ota nyumuka. Owa itavela ngoo oshinima osho Marta?’ Okwa tya: ‘Onda itavela kutya ota ka nyumuka.’ Jesus okwa tya kuye: “Aame enyumuko nomwenyo.”

Opo nee Marta okwa ya kuMaria ndele te mu lombwele ta ti: ‘Jesus oye ou.’ Maria okwa tondoka a yuka kuJesus, neemhunga dovanhu oda li de mu shikula. Maria okwa wila peemhadi daJesus nokwa li ta kwena neenghono. Okwa ti: ‘Omwene, ngeno opo wa li, ngeno omumwameme oku na omwenyo.’ Jesus okwa li a mona kutya Maria okwa nyika oluhodi neenghono ndele naye ta tameke okulila. Eshi eemhunga da mona ta lili, oda tya: ‘Tala nghee Jesus a li e hole Lasarus.’ Ashike vamwe okwa li va kumwa tava ti: ‘Omolwashike ina xupifa kaume kaye? Mbela Jesus okwa li ta ka ninga po shike?

Jesus okwa li a ya kombila, oyo ya li ya tuvikwa nemanya la kula. Okwa ti: ‘Kufei ko emanya’. Marta okwa ti: ‘Opa pita omafiku ane. Olutu laye ola nyika nale.’ Ashike nande ongaho, ova kufa ko emanya ndele Jesus ta ilikana ta ti: ‘Tate ohandi ku pandula molwaashi owa uda nge. Ondi shi shii kutya ove oho udu nge alushe, ashike ohandi popi mokule opo ovanhu ava va shiive kutya oove wa tuma nge.’ Opo nee okwa ifana mokule ta ti: “Lasarus, dja mo!” Opa ningwa oshinima shikumwifi: Lasarus okwa dja mo mombila e li  natango momalapi omo a li a tonyenwa. Jesus okwa tya: “Mu mangululeni nye mu mu efe aye.”

Vahapu ovo va li va mona oshinima osho, ova li va itavela Jesus. Ashike vamwe ova li va ya noku ka lombwela Ovafarisai. Okudja opo, Ovafarisai ova li va hala okudipaa Lasarus naJesus. Umwe womovayapostoli 12, Judas Iskariot, okwa li a ya kOvafarisai meholeko noku va pula ta ti: ‘Otamu ka futa nge ingapi ngeenge onde mu kwafele mu mone apa pe na Jesus?’ Ova li va dimina oku mu pa oishiliveli 30, na Judas okwa li a tameka okukonga omhito opo a yandje Jesus kOvafarisai.

“Fye otu na Kalunga, Oye Kalunga omuxupifi, nOmwene, Omwene ou ha shiiva okuxupifa mefyo.” — Epsalme 68:20