Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 74

Jesus ta ningi Messias

Jesus ta ningi Messias

Johannes okwa kala ta udifa ta ti: ‘Ope na umwe e dule nge te uya.’ Eshi Jesus a li e na omido 30 lwaapo, okwa li a dja kuGalilea ndele ta i komulonga waJordan, oko Johannes a li ha ninginifa ovanhu. Jesus okwa li a hala Johannes e mu ninginife, ashike Johannes okwa ti: ‘Itandi ku ninginifa, oove u na okuninginifa nge.’ Jesus okwe mu lombwela a ti: ‘Jehova okwa hala u ninginife nge.’ Opo nee ova li va ya momulonga waJordan, ndele Johannes ta ninginifa filufilu Jesus koshi yomeva.

Eshi Jesus a dja momeva, okwa ilikana. Pomhito oyo, eulu ola yeuluka, ndele omhepo yaKalunga tai uya kuye ya fa onghuti. Opo nee Jehova okwa popya okudja meulu ta ti: ‘Ove Omona wange omuholike, onde ku hokwa.’

Eshi omhepo yaJehova ye uya kuJesus, okwa ninga Kristus, ile Messias. Okudja opo, okwa li ta ka hovela oilonga oyo a li a pewa kuJehova e uye a longe kombada yedu.

Diva konima eshi Jesus a ninginifwa, okwa li a ya mombuwa ndele ta kala mo omafiku 40. Eshi a aluka mo, okwa li a ya kuJohannes. Eshi Jesus a li ta fiki puJohannes, Johannes okwa ti: ‘Ei Odjona yaKalunga oyo tai ka kufa po omatimba ounyuni.’ Eshi Johannes a popya eendjovo odo, okwa li ta lombwele ovanhu kutya Jesus oye Messias. Mbela ou shii kutya oshike sha li sha ningilwa Jesus fimbo a li mombuwa? Natu ka tale metukulwa tali landula.

“Meulu omwa dja ondaka tai ti: ‘Oove Omona wange omuholike, onde ku hokwa.’” — Markus 1:11