Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 82

Jesus ta hongo ovahongwa vaye nghee ve na okwiilikana

Jesus ta hongo ovahongwa vaye nghee ve na okwiilikana

Ovafarisai ova li hava ningi oinima nelalakano lokufuula ovanhu. Ngeenge va li tava ningi oshinima shiwa, ova li have shi ningi opo vamwe ve va mone. Ova li hava ilikana ve li peenhele opo hapa kala ovanhu vahapu opo keshe umwe e va mone. Ova li have lihongo momutwe omailikano male noku a endulula moinagoga nomomapandavanda omo vamwe tava dulu oku va uda. Ovanhu ova li va kumwa eshi va uda Jesus te va lombwele ta ti: ‘Inamu ilikana ngaashi Ovafarisai. Otava diladila kutya Kalunga ota ka fuulwa keendjovo davo dihapu, ndele hasho. Eilikano oshinima shi na okukala pokati koye naJehova. Inamu endulula oinima ya faafana lwoikando noikando. Jehova okwa hala u mu lombwele kutya ou udite lela ngahelipi momutima woye.’

Jesus okwa ti: “Omu na okwiilikana ngaha: ‘Tate yetu ou u li meulu!  Edina loye nali yapulwe; Ouhamba woye nau uye; ehalo loye nali wanifwe kombada yedu ngaashi yo meulu.’” Jesus okwe va lombwela yo kutya ove na okwiilikana opo va pewe oikulya yefiku, opo omatimba avo a dimwe po nosho yo kombinga yoinima ikwao yopaumwene.

Jesus okwa ti vali: ‘Inamu efa po okwiilikana. Twikileni okupula Xo, Jehova, oinima aishe iwa. Keshe omudali okwa hala okupa omona waye oinima iwa. Ngeenge omona woye te ku indile omungome, mbela oto ke mu pa emanya? Ngeenge te ku indile oshi, mbela oto ke mu pa eyoka?’

Opo nee Jesus okwa yelifa oshilihongomwa a ti: ‘Ngeenge omu shii okupa ovana veni oipewa iwa, ongahelipi shi na sha naXo yeni, Jehova, oo he mu pe omhepo iyapuki? Omwa pumbwa ashike okukala tamu pula.’ Mbela oho shikula ngoo omayele aJesus? Oinima ilipi ho ilikana kombinga yayo kondadalunde?

“Indileni, ndele tamu pewa; kongeni, ndele tamu mono; kongholeni, ndele tamu yeululwa.” — Mateus 7:7