Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 67

Ekuma laJerusalem

Ekuma laJerusalem

Pefimbo lonale, opa li Omuisrael wedina Nehemia omupiya wohamba Artasasta, oo a li ha kala moshilando shOvapersia, Susan. Omumwainamati waNehemia okwa dja kuJuda netumwalaka lii tali ti: ‘Ovanhu ovo va shuna kuJerusalem kave li meameno. Ekuma loshilando nomivelo odo da hanaunwa po kOvababilon inai tungululwa natango.’ Nehemia okwa li a handuka. Okwa li a hala a ye kuJerusalem a ka kwafele, nomolwaasho okwa li a ilikana opo ohamba i mu efe aye.

Konima yefimbo, ohamba oya li ya didilika kutya Nehemia ota monika a nyika oluhodi. Ohamba oya ti: ‘Inandi ku mona nande onale u li ngaho. Oshike sha puka?’ Nehemia okwa ti: ‘Omolwashike ndihe na okukala nda nyika oluhodi ngeenge oshilando shange Jerusalem oshi li mehalakano?’ Opo nee ohamba oya pula tai ti: ‘Owa hala ndi ku ningile shike?’ Nehemia okwa ilikana meendelelo momutima. Opo nee okwa ti: ‘Kwafele nge ndi ye kuJerusalem ndi ka tungulule ekuma.’ Ohamba Artasasta oya lombwela Nehemia kutya ota dulu okuya, noya li ya ninga omalongekido opo a kale a amenwa molweendo laye olo lile. Ohamba oya li yo ya ninga Nehemia omupangeli waJuda noku mu pa oiti yomivelo doshilando.

Eshi Nehemia a fika kuJerusalem, okwa konakona ekuma loshilando. Opo nee okwa ongela ovapristeri novapangeli ndele ta ti: ‘Oshinima eshi oshinyemateka, nomolwaasho otwa pumbwa okulonga.’ Ovanhu ova dimina ndele tava tameke okutungulula ekuma loshilando.

Ashike ovatondi vamwe vOvaisrael ova li tave va sheke tava ti: ‘Ekuma leni otali dulu okungumaunwa po kokavandje.’ Ovanailonga kava li va pwilikina komasheko oo nova li va twikila okutunga. Ekuma ola li la ninga lile nola kola.

Ovatondi ova li va tokola okudilila keembinga di lili noku lili nokuponokela ngeno Jerusalem ombadilila. Eshi Ovajuda va uda kombinga yomhangela oyo, ova li va tila. Ashike Nehemia okwa ti: ‘Inamu tila. Jehova oku li pamwe nafye.’ Okwa li a tula po ovanangeli va amene ovanailonga, novatondi kava li tava dulu oku va ponokela.

Ekuma nomivelo oya li ya pwa okutungwa moule womafiku 52. Nehemia okwa li a eta Ovalevi aveshe kuJerusalem omolweyapulo. Okwa li e va unganeka meengudu mbali  dolwiimbo. Ova li va londa kombada yekuma va endela keetalapa kOshivelo sheefifiya ndele tava ende tava dingilile oshilando, vamwe ova yuka kombinga imwe, ofimbo vamwe va yuka kombinga ikwao. Ova li va shika omanghuma, ouxumbafeta noushandje nokwiimbila Jehova. Esra okwa li a ya nongudu imwe, ofimbo Nehemia a li a ya nongudu ikwao, fiyo va shakena potembeli. Ovanhu aveshe, ovalumenhu, ovakainhu nounona, ova li va yambela Jehova omayambo nova dana oshivilo. Eendaka davo dehafo oda li tadi udika kokule.

“Oshilwifo keshe tashi hambulwa shi ku lwife, otashi nyengwa.” — Jesaja 54:17