Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHIWEDELWAKO

Oshovafi oshike?

Oshovafi oshike?

MOMALAKA omo Ombibeli ya li ya shangwa pehovelo, oya longifa oshitya shOshiheberi sheʼohl′ nosho yo shOshigreka hai′des oikando i dule po 70. Oitya oyo oya pambafana nefyo. Omatoloko amwe Ombibeli otae i toloka “ombila” ile “oheli.” Ndele momalaka mahapu kamu na oitya oyo tai yandje eityo lolelalela loitya oyo yOshiheberi nOshigreka. Ombibeli yOshikwanyama oya longifa outumbulilo “oshovafi.” Oshitya osho otashi ti shike lela? Natu didilike nghee sha longifwa momishangwa di lili noku lili dOmbibeli.

Omuudifi 9:10 ota ti: “Moshovafi [sheʼohl′] oku to i, kamu na nande oshilonga, ediladilo neshiivo ile ounongo.” Mbela oshovafi otashi ulike komaendo onhumba okondadalunde oohandimwe, omo tashi dulika twa paka ovaholike vetu? Hasho. Ngeenge Ombibeli tai popi omaendo ile ombila yokondadalunde, ohai longifa oitya imwe i lili yOshiheberi nOshigreka, ndele ihai longifa sheʼohl′ ile hai′des. (Genesis 23:7-9; Mateus 28:1) Natango, Ombibeli ihai longifa oshitya “Sheol” okuulika kombila omo mwa pakwa ovanhu vahapu, ngaashi ngeno pashihopaenenwa ombila youkwaneumbo ile ombila omo mwa pakwa ongudu yovanhu ovo va fila pamwe. — Genesis 49:30, 31.

Hano “oshovafi” otashi ulike kushike? Eendjovo daKalunga otadi ulike kutya “Sheol” ile “Hades,” oyo ya tolokwa oshovafi, otai ulike koshinima shinenenene shi dule nokuli ombila inene omo mwa pakwa ongudu yovanhu ovo va fila pamwe. Pashihopaenenwa, Jesaja 5:14 ota popi kutya oshovafi “otai mbwalangadjifa omunino ndee tai makula okanya kayo ka mbwalangadja unene.” Nonande oshovafi oya pona nale ovafi itava dulu okuvalulwa, oku shi popya pafaneko, oya fya alushe ondjala. (Omayeletumbulo 30:15, 16) Mepingafano nomaendo, omo hamu dulu ashike okupakwa omuvalu woonakufya wa ngabekwa, ‘oshovafi [sheʼohl′] ihai kuta.’ (Omayeletumbulo 27:20) Oshovafi ihashi yada nandenande. Kashi na ongaba. Hano osha yela kutya oshovafi kai fi onhele yo venevene i li poima ponhumba. Ponhele yaasho, oyo onhele yopafaneko omo hamu i ovafi, omo ovafi vahapu va kofa mefyo.

Ehongo lOmbibeli li na sha nenyumuko otali tu kwafele tu mone eshiivo lihapu shi na sha neityo loshitya “oshovafi.” Eendjovo  daKalunga otadi kwatakanifa oshovafi nefyo olo ovanhu tava ka nyumuka. * (Job 14:13; Oilonga 2:31; Ehololo 20:13) Eendjovo daKalunga otadi ulike yo kutya moshovafi omu na ovo va longela Jehova nosho yo ovanhu vahapu ovo inave mu longela. (Genesis 37:35; Epsalme 55:16) Onghee hano, Ombibeli otai hongo kutya otapa ka kala “enyumuko lovayuki nolovalunde.” — Oilonga 24:15.

^ okat. 4 Mepingafano naasho, oonakufya ovo itava ka nyumunwa otava popiwa ve li muGehenna, [osho sha tolokwa oheli mOmbibeli yOshikwanyama]. (Mateus 5:30; 10:28; 23:33) Ngaashi oshovafi, Gehenna nasho kashi fi onhele yolelalela, ndele oyopafaneko.