Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHIKALIMO

OSHIKALIMO

Oshitukulwa 1 OKUDJA PESHITO FIYO OPEYELU LANOA

Oshitukulwa 2 OKUDJA PEYELU LANOA FIYO OSHESHI OVAISRAEL VA MANGULULWA MOUPIKA WAEGIPTI

Oshitukulwa 3 OKUDJA ESHI OVAISRAEL VA MANGULULWA MOUPIKA WAEGIPTI FIYO OSHESHI PA NANGEKWA OHAMBA YOTETE YAISRAEL

Oshitukulwa 4 OKUDJA POHAMBA YOTETE YAISRAEL FIYO OPOKUTWALWA KWOVAISRAEL MOUKWATWA WABABILON

Oshitukulwa 5 OKUDJA ESHI OVAISRAEL VA TWALWA MOUKWATWA KUBABILON FIYO OSHESHI EKUMA LAJERUSALEM LA TUNGULULWA

Oshitukulwa 6 OKUDJA ESHI JESUS A DALWA FIYO OKUFYA KWAYE

Oshitukulwa 7 OKUDJA POKUNYUMUNWA KWAJESUS FIYO OPOKUTULWA KWAPAULUS MODOLONGO

Oshitukulwa 8 OMAXUNGANEKO OMBIBELI OHAA WANIFWA