Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 116

Osho tu na okuninga opo tu ka kale nomwenyo fiyo alushe

Osho tu na okuninga opo tu ka kale nomwenyo fiyo alushe

OKAKADONA oko kanini nookaume kako ovo tu wete mefano omo otava lesha shike? Otava lesha embo la faafana naalo to lesha, Embo lange lomahokololo Ombibeli. Otava lesha yo ehokololo la faafana naalo to lesha li na oshipalanyole: “Osho tu na okuninga opo tu ka kale nomwenyo fiyo alushe.”

Mbela ou shi shii kutya otave lihongo kombinga yashike? Shotete, otave lihongo kutya otwa pumbwa okushiiva Jehova nOmona waye Jesus opo tu ka mone omwenyo waalushe. Ombibeli otai ti: ‘Otwa pumbwa okushiiva Kalunga aeke kashili nOmona waye oo a li a tuma kombada yedu, Jesus Kristus, opo tu ka mone omwenyo waalushe.’

Ongahelipi hatu dulu okulihonga kombinga yaJehova nosho yo Omona waye Jesus? Onghedi imwe omo hatu dulu oku shi ninga omokulesha Embo lange lomahokololo Ombibeli, okudja kehovelo fiyo okexulilo. Doshili, embo eli otali tu hongo lela shihapu kombinga yaJehova nosho yo yaJesus, hasho mbela? Otali tu hongo yo shi na sha noinima oyo Jehova naJesus va ninga nale nosho yo oyo tava ka ninga monakwiiwa. Ndele otwa pumbwa yo okuninga shihapu shihe fi ashike okulesha embo eli.

Mbela ou wete embo vali limwe olo li li pemate? Embo olo Ombibeli. Mbela ope na umwe he ku leshele omatukulwa Ombibeli omo mwa kufwa omahokololo omembo eli? Ombibeli otai tu pe ouyelele aushe oo twa pumbwa opo tu dule okulongela Jehova monghedi oyo ta hokwa opo tu ka mone omwenyo waalushe. Onghee hano, otu na okukala hatu konakona Ombibeli pandjikilile.

Natango, inashi wana ashike okukala tu shii Jehova Kalunga nosho yo Omona waye Jesus Kristus. Otashi dulika tu kale tu na eshiivo lihapu shi na sha navo nosho yo omahongo avo, ndele itatu ka mona omwenyo waalushe. Mbela ou shi shii kutya owa pumbwa vali okuninga shike?

Otwa pumbwa yo okukala metwokumwe noinima oyo twe lihonga. Mbela oto dimbuluka Judas Iskariot? Okwa li umwe womovayapostoli vaJesus 12 ovo Jesus a li a hoolola. Judas okwa li e na eshiivo lihapu kombinga yaJehova nosho yo yaJesus. Ndele mbela oshike sha li sha ningwa po shi na sha naye? Konima yefimbo, Judas okwa li a kwatwa koikala yokulihola mwene nokwa li a pewa oisilveri 30 kovatondi vaJesus opo a kengelele Jesus. Onghee hano, Judas ita ka mona omwenyo waalushe.

Oto dimbuluka Gehasi oo twe lihonga kombinga yaye mehokololo 69? Okwa li a popya oipupulu, molwaashi okwa li e lihalela oikutu noimaliwa ihe fi yaye. Nomolwaasho, Jehova okwa li e mu handukila. Jehova nafye ote ke tu handukila ngeenge ihatu dulika keemhango daye.

Ndele nande ongaho, opa li ovanhu vahapu vawa ovo kwa li hava longele alushe Jehova noudiinini. Inatu hala mbela oku va hopaenena? Okamati Samuel oke tu tulila po oshihopaenenwa shiwa osho hatu dulu okuhopaenena. Dimbuluka kutya okwa li ashike ke na omido nhee ile nhano lwaapo, eshi ka hovela okulongela Jehova ketwali laye ngaashi twe shi mona mehokololo 55. Onghee hano, kutya nee ou munini shi fike peni, naave oto dulu ashike okulongela Jehova.

Doshili, atusheni otwa hala okushikula oshihopaenenwa shaJesus Kristus. Ngaashi twe shi mona mehokololo 87, Jesus okwa li motembeli ta lombwele vamwe shi na sha naXe yomeulu. Pefimbo olo, Jesus naye okwa li ashike okamati kanini. Onghee hano, natu shikuleni oshihopaenenwa shaye. Natu kaleni hatu lombwele ovanhu vahapu ngaashi tashi dulika kombinga yaKalunga ketu mukumwifi, Jehova, nosho yo Omona waye, Jesus Kristus. Ngeenge otwa kala hatu ningi ngaho, ohatu ka dula oku ka kala nomwenyo fiyo alushe moparadisa yaKalunga kombada yedu.

Johannes 17:3; Epsalme 145:1-21.