Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 92

Jesus ta nyumuna ovafi

Jesus ta nyumuna ovafi

OKAKADONA oko u wete mefano olo ke kwetiwe meke kuJesus oke na omido 12. Ovo ve li ofika puko oxe naina. Mbela ou shi shii kutya omolwashike tava monika va hafa? Natu ka taleni kutya omolwashike.

Xe yokakadona oko okwa li omulumenhu a fimana wedina Jairus. Efiku limwe okamonakadona kaJairus oka li taka vele nova li ve ka nangeka kombete. Ndele kakwa li ka xwepopala, onghalo yako oya li ashike tai naipala neenghono. Jairus nomukulukadi waye ova li va tila neenghono, molwaashi ova li ve wete kutya okamonakadona kavo oka li pokufya. Okamonakadona kavo oko oka li ewifa. Onghee hano, Jairus okwa li a ya a ka konge Jesus, molwaashi okwa li a uda kombinga yoikumwifilonga oyo Jesus a li a longa.

Eshi Jairus a fika kuJesus, okwa hanga Jesus a dingililwa kongudu inene yovanhu. Ashike Jairus okwa li a pita mokati kongudu yovanhu, ndele ta tu eengolo peemhadi daJesus. Okwa ti: ‘Okamonakadona kange otaka vele nai, ke li pokufya.’ Nokwe mu indila a ti: ‘Alikana ila u ke ka velule.’ Jesus okwe mu lombwela kutya ota i naye.

Ndele fimbo tava i, ongudu yovanhu oya li ye va landula. Ohaluka, Jesus okwa kala ofika. Okwa pula ta ti: ‘Olyelye a kuma nge?’ Jesus okwa li e shi shii kutya ope na omunhu wonhumba e mu kuma, molwaashi okwa uda muye mwa dja eenghono. Ndele mbela olyelye a li e mu kuma? Okwa li a kumwa komukainhu oo a kala ta vele neenghono oule womido 12. Omukainhu oo okwa li a kuma koshikutu shaJesus, ndele ta veluka.

Osho osha li sha udifa nawa Jairus, molwaashi okwa li a mona kutya Jesus ota dulu okuvelula omunhu noupu. Ndele ope ke uya omulumenhu umwe a tumwa kuJairus. Okwa lombwela Jairus a ti: ‘Ino piyaaneka vali Jesus, molwaashi okamonakadona koye oka fya.’ Ashike Jesus okwa li a uda ko eshi Jairus ta lombwelwa etumwalaka olo. Onghee hano, okwa lombwela Jairus a ti: ‘Ino tila, omona woye ota veluka.’

Eshi va ya keumbo laJairus, ova hanga ovanhu tava kwena nova nyika oluhodi neenghono. Jesus okwa ti: ‘Ina mu lila. Okaana inaka fya, ndele oka kofa.’ Ovanhu ova hovela okuyola Jesus noku mu sheka, molwaashi ova li ve shi shii kutya okaana oka fya.

Jesus okwa ya naxe naina yokaana nosho yo novayapostoli vaye vatatu monduda omo mwa li mwa nangekwa okaana. Opo nee Jesus okwe ka kwata meke, ndele ta ti: ‘Penduka!’ Okudja opo okaana oka nyumuka, ngaashi ashike u ka wete mefano omo. Okaana oka penduka po noka li taka ende. Nomolwaasho u wete ina naxe va hafa neenghono adishe.

Osho hasho oshikando shotete Jesus ta nyumuna ovanhu koufi. Omunhu oo a tumbulwa mOmbibeli a nyumunwa tete kuJesus okwa li omonamati womufiyekadi womoshilando shaNain. Lwanima, Jesus okwa li yo a nyumuna Lasarus, omumwaina waMarta naMaria. Eshi Jesus ta ka pangela e li ohamba ya nangekwa po kuKalunga, ota ka nyumuna ovanhu vahapu neenghono. Mbela osho kashi na oku tu etela ehafo?