Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 77

Ovalumenhu vatatu tava anye okulinyongamena oshihongwafano

Ovalumenhu vatatu tava anye okulinyongamena oshihongwafano

MBELA oto dimbuluka ovalumenhu vatatu ovanyasha ovo twe lihonga kombinga yavo mehokololo 75? Heeno, ovanyasha ovo vatatu ookaume kaDaniel ovo va li va anya okulya oikulya inai koshoka. Ovababilon ova li ve va luka Sadrak, Mesak naAbednego. Tala monghalo omo ve li paife! Mbela omolwashike inava hala okulinyongamena oshihongwafano osho shinene ngaashi ovanhu vakwao? Natu ka taleni kutya omolwashike.

Mbela oto dimbuluka eemhango odo Jehova a li a shanga mwene hadi ifanwa Oipango Omulongo? Oshipango shotete shomoipango oyo otashi ti: ‘Ino longela ookalunga vamwe pamwe naame!’ Ovalumenhu ovo ovanyasha ova li va tokola toko okudulika koshipango osho, nonande kasha li shipu okuninga ngaho.

Ohamba yaBabilon, Nebukadnesar, oya li ya shiva ovanenenhu vahapu ve uye va fimaneke oshihongwafano osho ya li ya tula po. Eshi ovanhu va ongala, ohamba oya li ye va lombwela ya ti: ‘Ngeenge omwa udu eshiko lomanghuma, nouhumbafeta noishikomwa ikwao, omu na okutwa eengolo nokwiilikana oshihongwafano eshi shoshingoli. Ndele keshe ou ina hala oku shi linyongamena noku shi ilikana, ota ka ekelwa mediko lomundilo wa hanya pefimbo opo tuu opo.’

Nebukadnesar okwa li a handuka neenghono eshi a mona kutya Sadrak, Mesak naAbednego inave linyongamena koshihongwafano shaye. Okwa tuma ovapiya vaye ve va ifane, ndele te va pe natango omhito ikwao ve linyongamene koshihongwafano osho. Ndele natango ovalumenhu ovo ovanyasha inave shi ninga, molwaashi ova li ve lineekela filufilu muJehova. Ova lombwela Nebukadnesar tava ti: ‘Kalunga ketu ou hatu ilikana ota dulu oku tu xupifa. Ndele kutya nee ine tu xupifa, fye itatu ke linyongamena nandenande oshihongwafano shoye shoshingoli.’

Eshi Nebukadnesar a uda eendjovo odo, okwa li a fula onya neenghono nokuli shi dulife nale. Nonande ediko lomundilo ola hangwa la temwa nale, okwa lombwela vali ovapiya vaye a ti: ‘Hanyekeni ediko olo lwoikando iheyali opo omundilo u kale wa hanya shi dulife nale!’ Opo nee okwa lombwela ovakwaita vaye ovanaenghono opo va mange Sadrak, Mesak naAbednego noku va umbila mediko lomundilo. Ediko olo ola li la hanya neenghono, nomolwaasho ovakwaita ovo vaNebukadnesar ova dipawa komalaka omundilo. Ndele mbela ongahelipi shi na sha novalumenhu vatatu ovanyasha ovo va umbilwa mediko?

Eshi ohamba ya tala mediko, oya li ya kanghwa neenghono. Onghee hano, oya pula tai ti: ‘Hano inatu mangeni ovalumenhu vatatu ndele hatu va ekele mediko lomundilo wa hanya?’

Ovapiya vayo ove i nyamukula va ti: ‘Heeno, osho twa ninga.’

Opo nee ohamba oya ti vali: ‘Ame ondi wete ovalumenhu vane tava endaenda mediko lomundilo. Okwa tya ngoo, inava mangwa, ndele nomundilo itau va ningi sha. Omulumenhu omutine ota monika a fa kalunga.’ Ohamba oya ehena popepi nediko ndele tai ingida mokule tai ti: ‘Sadrak! Mesak! Abednego! Djeni mo mediko, osheshi nye ovapiya vaKalunga Omukombadambada!’

Eshi va dja mo, ovanhu aveshe ova li va mona kutya omundilo oo inau va xwika nandenande. Opo nee ohamba oya ti: ‘Kalunga kaSadrak, Mesak naAbednego na fimanekwe, molwaashi okwa tuma omweengeli waye a xupife ovalumenhu ava, eshi va anya okulinyongamena kalunga umwe e lili ile okwiilikana kalunga umwe ehe fi ashike Kalunga kavo.’

Mbela ovapiya vaJehova ovo ovadiinini inava tula po oshihopaenenwa shiwa osho tu na okushikula?

Exodus 20:3; Daniel 3:1-30.