Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 58

David naGoljat

David naGoljat

OVAFILISTI ova li natango ve uya okulwifa Ovaisrael. Pefimbo olo, ovanamati vaIsai vatatu ava vovakulunhu ova li metangakwaita laSaul. Efiku limwe, Isai okwa li a tuma David kovamwaxe a ti: ‘Kufa oilya nomingome u twale kovamwaxo. Tala yo kutya ove li po ngahelipi.’

Eshi David a fika ponhanda yovakwaita vaSaul, okwa lotokela konhele yolwoodi a ka konge ovamwaxe. Okwa hanga ko omutongolume Omufilisti e uya okusheka Ovaisrael. Omutongolume oo okwa kala ta sheke Ovaisrael ongula nokonguloshi oule womafiku 40. Okwa kala ta ingida mokule ta ti: ‘Hoololeni umwe womovalumenhu veni e uye a lwife nge. Ngeenge okwa dulu nge eenghono ndele ta dipaa nge, ohatu ka ninga ovapika veni. Ndele ngeenge onde mu findi, ndele handi mu dipaa, nye otamu ka ninga ovapika vetu. Ohandi mu shongo mu hoolole umwe e uye a lwife nge.’

David okwa pula ovakwaita vamwe a ti: ‘Omulumenhu ou ta ka dipaa Omufilisti oo ndele ta kufa oshiwana shaIsrael ohoni ota ka pewa shike?’

Omukwaita umwe okwe mu lombwela a ti: ‘Saul okwa udaneka kutya ota ka pa omulumenhu oo ta dipaa Omufilisti oinima ihapu. Ota ka pewa yo nomonakadona waSaul a ninge omukulukadi waye.’

Ashike Ovaisrael aveshe ova li va tila Goljat, molwaashi okwa li e na olutu linene. Goljat okwa li e na oule hanga weemeta nhatu, nokwa li natango e na omukwaita oo kwa li ha humbata oshikelelifo shaye.

Ovakwaita vamwe ova li va ya ndele tava lombwele Saul kutya David okwa hala oku ka lwifa Goljat. Ndelenee Saul okwa lombwela David a ti: ‘Ove ito dulu nande okulwifa Omufilisti a tya ngaho. Ove okamatyona natango, ofimbo Goljat okwa kala moukwaita onghalamwenyo yaye aishe.’ David okwa nyamukula Saul a ti: ‘Ame onda dipaa emwangha nonghoshi oyo ya li ya kwata po odi yatate. Omufilisti ou naye ohandi ke mu ninga ngaashi nda ningile emwangha nonghoshi. Jehova ota ka kwafela nge.’ Opo nee Saul okwa tya kuye: ‘Inda hano, Jehova na kale pamwe naave.’

David okwa ya pokamulonga ndele ta toola po oumanya vatano va fefengwa nawa. Okwe va tula mekutu laye lokuhumbata oinima yaye. Opo nee, okwa kufa oshiumbifo shaye ndele ta i a ka shakeneke omutongolume. Eshi Goljat a mona David, okwa li e mu dina neenghono. Okwa li ta diladila kutya ota ka dipaa David noupu.

Goljat okwa lombwela David a ti: ‘Ila ashike kwaame, ndele ame ohandi ka yandja olutu loye koudila nokoifitukuti li ninge eendja.’ Ndele David okwe mu nyamukula a ti: ‘Ove oto uya kwaame u kwete eonga, neongamukonda nomukonda, ndele ame ohandi uya kwoove medina laJehova. Onena tuu eli, Jehova ote ke ku yandja meke lange, ndi ku dipae.’

Opo nee, David okwa lotoka a yuka kuGoljat ndele ta kufa okamanya mekutu laye, ta lukile oshiumbifo shaye nokwe ka umba neenghono daye adishe. Okamanya oko oka ya ka yukilila ndele ta ka denge Goljat mombaba yoshipala, ndele ta wile poshi nokufya. Eshi Ovafilisti va mona kutya ofule yavo oya fya, aveshe ova piluka ndele tava i onhapo. Ovaisrael ova taataa Ovafilisti nova li va findana po olwoodi olo.

1 Samuel 17:1-54.