Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 45

Ovaisrael tava tauluka omulonga waJordan

Ovaisrael tava tauluka omulonga waJordan

TALA mefano omo eshi Ovaisrael tava tauluka omulonga waJordan. Mbela omeva omulonga okwa ya peni? Efimbo olo Ovaisrael va tauluka omulonga ola li efimbo lodula. Ova hanga omulonga oo u yadi omeva fimbo inave u tauluka. Ndele ngaashi tu shi wete mefano olo, momulonga kamu na omeva. Ovaisrael otava tauluka omulonga waJordan tava ende poukukutu ngaashi ashike va li va taulula Efuta Litilyana tava ende poukukutu. Omeva aeshe omomulonga okwa ya peni? Natu ka taleni kutya oshike sha li sha ningwa po.

Eshi Ovaisrael va li pokuya va ka tauluke omulonga waJordan, Jehova okwa lombwela Josua ta ti: ‘Ovapristeri ove na okuhumbata oshikefa shehangano, ndele tava piti komesho. Ngeenge eemhadi davo oda lyata omeva omulonga waJordan, omeva otaa ka kanghama.’

Onghee hano, ovapristeri ova humbata po oshikefa shehangano, ndele tava kwatele oshiwana komesho. Eshi ovapristeri va fika pomulonga waJordan, ova hanga tau kunguluka tau endelele nomeva okwa li male. Ndele eshi eemhadi davo da lyata momeva, omeva okwa kanghama. Osho osha li oshikumwifilonga eshi Jehova a kangheka omeva aha kunguluke ofimbo Ovaisrael tava tauluka omulonga.

Ovapristeri ovo va li va humbata oshikefa ova ya ndele tava fikama mokati komulonga wa pwiinina. Mbela ou va wete mefano olo? Ova kala va fikama mokati komulonga fiyo osheshi Ovaisrael aveshe va tauluka omulonga oo tava ende poukukutu.

Eshi ovanhu aveshe va tauluka, Jehova okwa ti kutya Josua na lombwele ovalumenhu 12 ovanaenghono, ta ti: ‘Indeni momulonga ndele tamu i opo pa fikama ovapristeri ovo va humbata oshikefa shehangano. Kufeni omamanya 12, ndele tamu ke a dika apa tamu ka onga onhanda konguloshi. Opo nee monakwiiwa, ovana veni ngeenge tave ke mu pula kutya omamanya oo oashike, omu na oku va lombwela kutya Jehova okwa li a kangheka omeva omulonga waJordan opo oshikefa shehangano shi pite mo. Omamanya oo otae ke mu dimbulukifa shi na sha noshikumwifilonga eshi.’ Josua okwa li yo a dikifa omamanya 12 momulonga, ponhele opo pa li pa fikama ovapristeri.

Konima eshi ovanhu aveshe va tauluka omulonga, Josua okwa lombwela ovapristeri ovo va li va humbata oshikefa shehangano, a ti: ‘Djeni mo muJordan.’ Diva konima eshi va dja mo, omeva omulonga okwa hovela okukunguluka ngaashi shito.

Josua 3:1-17; 4:1-18.