Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 48

Ovagibeon ovanaendunge

Ovagibeon ovanaendunge

OILANDO ihapu yomuKanaan oya li ye lilongekida okukondjifa Ovaisrael. Ovanhu vomoilando oyo ova li tava diladila kutya otava dulu okufinda Ovaisrael. Ndele Ovagibeon ovo va li moshilando shopopepi hasho va li tava diladila ngaho. Ovagibeon ova li va itavela kutya Kalunga oku li pamwe nOvaisrael, nomolwaasho kava li va hala okukondjifa Kalunga. Mbela ou shi shii kutya Ovagibeon ova li va ninga po shike?

Ova li va konga ondunge ve limonikife va fa va dja koilongo yokokule. Onghee hano, ova tuma ovalumenhu vamwe va ye kuJosua va djala oikutu yoinyanyu neenghaku da kulupa. Ova kufa omakutu okuhumbatela oinima a kulupa nomingome dikulu da kukutikwa, ndele tava i va londeka omakutu oo keendongi davo. Opo nee ove uya kuJosua ndele tava ti kuye: ‘Otwa dja kokule twe uya kunye, molwaashi otwa uda kombinga yaKalunga keni munenenene, Jehova. Otwa uda oinima aishe oyo e mu ningila eshi mwa li muEgipti. Onghee hano, ovawiliki vetu ove tu lombwela tu kufe onghuta yomondjila tu uye kunye. Ova ti natu mu lombwele kutya: “Fye ovapiya veni. Tu udanekeleni kutya itamu ke tu lwifa.” Taleni ashike oikutu yetu nomingome detu nokutya oya kulupa, molwaashi otwa enda ondjila ile.’

Josua novakulunhu vomuIsrael ova li va itavela osho va lombwelwa kOvagibeon. Onghee hano, ova ninga eudafanotwokumwe kutya itava ka kondjifa nande Ovagibeon. Ndele konima ashike yomafiku atatu, Ovaisrael ova li va didilika kutya mboli Ovagibeon ohava di ashike popepi.

Josua okwe va pula a ti: ‘Omolwashike mwe tu lombwela kutya omwa dja koilongo yokokule?’

Ovagibeon ove mu nyamukula tava ti: ‘Otwe mu lombwela ngaho, molwaashi otwa uda kutya Jehova Kalunga keni okwa udaneka kutya ote ke mu pa edu alishe laKanaan. Omolwaasho otwa li twa tila kutya pamwe otamu ke tu dipaa.’ Ovaisrael ova li va diinina eudaneko olo va ninga nOvagibeon. Onghee hano, inava dipaa Ovagibeon, ndele ove va ninga ashike ovapika vavo.

Eshi ohamba yaJerusalem ya uda kutya Ovagibeon ova panga ombili nOvaisrael, oya li ya handuka neenghono. Nomolwaasho ohamba oyo oya ka ifana eehamba dikwao nhee domoilando yopoushiinda, ya ti: ‘Ileni mu kwafele nge tu ka lwife Ovagibeon.’ Eehamba odo nhano ode limanga kumwe di ka lwife Ovagibeon. Mbela Ovagibeon ova li va katuka pandunge eshi va panga ombili nOvaisrael? Natu ke shi taleni mehokololo tali landula.

Josua 9:1-27; 10:1-5.