Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 49

Etango la kanghama pokati keulu

Etango la kanghama pokati keulu

TALA kuJosua mefano olo ta lombwele etango ta ti: ‘Etango, kanghama!’ Opo nee, etango ola li la kanghama pokati keulu oule wefiku alishe. Jehova oye a li a kanghameka etango pashikumwifilonga. Natu ka taleni kutya omolwashike Josua a li a hala etango li kale tali minikile oule wefiku alishe.

Eshi eehamba nhano dikolokoshi domedu laKanaan da ka homona Ovagibeon, Ovagibeon ova li va ka pula ekwafo kuJosua. Ova li va tuma kuJosua omulumenhu wonhumba e mu lombwele ta ti: ‘Ila divadiva u tu xupife! Eehamba adishe dokeemhunda ode uya okuhangakena ovapiya veni.’

Josua okwa ya divadiva pamwe novakwaita vaye. Ova enda oufiku aushe tava i kuGibeon. Eshi va fika, ovakwaita veehamba odo nhano ova li va kwatwa koumbada ndele tava faduka po. Opo nee Jehova okwa lokifa odula inene yeemhawe. Eemhawe oda li da dipaa ovakwaita vahapu ve dule ovo va dipawa kovakwaita vaJosua.

Josua okwa li a didilika kutya etango otali ka ningina diva, ndele taku laula. Ngeenge ola ningine, ovakwaita vahapu veehamba nhano odo dikolokoshi otava ka ya onhapo. Onghee hano, Josua okwa ilikana kuJehova ndele ta ingida ta ti: ‘Etango, kanghama!’ Opo nee, etango ola fikama. Kungaho, Ovaisrael ova li va dula okufinda ovatondi vOvagibeon, molwaashi etango ola kala tali va minikile.

Ndele nande ongaho, muKanaan omwa li natango eehamba dihapu dikolokoshi odo da li di tonde oshiwana shaKalunga. Onghee hano, Josua novakwaita vaye ova li va kondjifa nokufinda eehamba 31 domedu laKanaan oule womido hamano lwaapo. Konima yaasho, Josua okwa li a tukulila oshixupe shomapata aIsrael oitukulwalongo medu laKanaan.

Konima eshi pa pita omido dihapu, Josua okwa ka fya e na omido 110. Ovaisrael ova li hava dulika kuJehova pefimbo olo Josua nookaume kaye va li ve na omwenyo. Ndele eshi ovalumenhu ovo ovatilikalunga va fya, oshiwana osha hovela okulonga owii nosha ka hangwa komaupyakadi mahapu. Oshiwana osho osha li sha pumbwa filufilu ekwafo laKalunga.

Josua 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Ovatokolipangeli 2:8-13.