Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 32

Omahandukilo 10

Omahandukilo 10

TALA komafano oo! Efano keshe otali ulike kehandukilo olo Jehova a li a pa Ovaegipti. Mefano lotete, otu wete mo Aron ta denge momulonga waNil nonhaili yaye. Eshi a denga momulonga waNil nonhaili yaye, omeva okwa shituka ohonde. Eeshi adishe domomulonga oo oda fila mo, nomeva okwa hovela okunyika nai.

Mehandukilo etivali, Jehova okwa li a ningifa omafuma a djuuke momulonga waNil. Omafuma oo okwa li e lihanena keshe pamwe. Okwa li momafiya okutelekela, moipana yokutelekela nomeenduda dokunangala nosho tuu. Konima eshi omafuma a fya, Ovaegipti ove a ongela eenduba dinene, noshilongo ashishe osha li tashi nyika nai.

Mehandukilo etitatu, Aron okwa denga edu nonhaili yaye ndele ondwi yedu tai shituka eemwe. Eemwe oupuka vanini hava tuka nohava lyana.

Okudja opo omahandukilo aeshe oo a ka landula ko okwa li ashike a kuma Ovaegipti. Mehandukilo etine, Kalunga okwa li a tumina momaumbo aeshe Ovaegipti omawashe. Ehandukilo etitano ola li oudu woimuna. Oimuna ihapu yOvaegipti oya li ya fya, eengobe, oikombo needi.

Mehandukilo etihamano, Moses naAron ova li va unda omute momhepo. Opo nee Ovaegipti noinamwenyo yavo oya kwatwa koidinda.

Konima yaasho, Moses okwa li a yelula eke laye pombada. Opo nee Jehova okwa lokifa odula i na omipwalakato neemhawe. MuEgipti kamwa li mwa lokwa nande onale kodula yeemhawe da tya ngaho.

Ehandukilo etihetatu ola li oshihomo shinenenene shoshipaxu osho inashi monika nande onale. Oshipaxu osho osha li sha lya po oimeno aishe oyo ya li ya xupifwa po keemhawe.

Ehandukilo etimuwoi ola li omilaulu. Oule womafiku atatu oshilongo ashishe osha li momilaulu fokofoko, ndele Ovaisrael ova li mouyelele.

Mehandukilo laxuuninwa, etimulongo, Kalunga okwa li a tuma omweengeli waye a dipae oiveli aishe yaEgipti, kutya nee oyovanhu ile oyoinamwenyo. Ndele fimbo osho inashi ningwa, Kalunga okwa li a lombwela Ovaisrael va dipae oukombwena ile oudjona nokuvaeka ohonde yavo koikulo yomivelo davo, opo omweengeli waKalunga a pitilile po omaumbo avo. Eshi omweengeli waKalunga e uya, okwa dipaa oiveli aishe momaumbo oo inaa vaekwa ohonde poikulo yomivelo.

Konima yehandukilo etimulongo, Farao okwa li a lombwela Ovaisrael va ye. Pefimbo opo, Ovaisrael ova hangwa nale ve lilongekida okufiya po Egipti. Ovaisrael ova dja mo nokuli muEgipti oufiku oo tuu oo.

Exodus etukulwa eti-7 fiyo eti-12.