Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 29

Moses tai onhapo okudja muEgipti

Moses tai onhapo okudja muEgipti

TALA eshi Moses ta i onhapo okudja muEgipti. Mbela ou wete ovalumenhu ovo tave mu taataa va hala oku mu dipaa? Mbela ou shi shii kutya omolwashike va hala oku mu dipaa? Natu ke shi tale mehokololo eli.

Moses okwa kulila meumbo laFarao, ohamba yaEgipti. Moses okwa li a ninga omunaendunge nokwa li a fimana. Ndele nande ongaho, Moses okwa li e shi shii kutya ke fi Omuegipti, ndele Omuisrael. Okwa li e shii kutya ovadali vaye ova li Ovaisrael ovo va li ovapika muEgipti.

Eshi Moses a li a wanifa omido 40, okwa li a tokola oku ka talela po oshiwana shaye a ka tale kutya oshi li po ngahelipi. Ovaisrael ova li tava hepekwa nai pefimbo olo. Eshi a li ta talele po, okwa li a mona Omuegipti ta denge omupika Omuisrael. Moses okwa keuka keembinga adishe a tale ngeenge ope na ou e mu wete. Eshi a mona kutya kapa li ovanhu pomudingonoko opo, okwa denga Omuegipti ndele ta fi. Opo nee okwa fudika Omuegipti oo.

Mefiku la landula, Moses okwa li a ya vali a ka talela po oshiwana shaye. Okwa li ta diladila kutya ota dulu oku va kwafela va dje mo moupika. Ndele efiku olo, okwa mona ovalumenhu vavali Ovaisrael tave lidenge. Moses okwa pula omulumenhu oo a li e na ombedi a ti: ‘Omolwashike to dengele mukweni?’

Omulumenhu oo okwa nyamukula Moses a ti: ‘Olyelye e ku ninga omupangeli nomutokoli wetu? Owa hala okudipaa nge ngaashi wa dipaele Omuegipti winya?’

Moses okwa li a kwatwa koumbada, molwaashi okwa mona kutya mboli ovanhu ove shi shii kutya okwa dipaa Omuegipti. Farao naye okwa li e shi uda, nokwa li a tuma ovalumenhu va ka dipae Moses, nomolwaasho Moses ta i onhapo okudja muEgipti.

Moses okwa ya onhapo koshilongo Midian, osho sha li kokule naEgipti. Eshi a ya kuMidian, okwa ka kala moukwaneumbo waJetro (Reguel) nokwa ka hombola Sippora, umwe womovanakadona vaJetro. Moses okwa li ha lifa eedi daxemweno Jetro. Okwa kala muMidian oule womido 40, sha hala kutya, fiyo a wanifa omido 80. Ndele efiku limwe fimbo Moses a li ta lifa eedi daJetro, okwa li a mona oshinima shikumwifi osho sha ka kuma onghalamwenyo yaye aishe. Natu ka taleni kutya oshinima osho oshike mehokololo tali landula.

Exodus 2:11-25; Oilonga 7:22-29.