Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 13

Abraham okwa li kaume kaKalunga

Abraham okwa li kaume kaKalunga

ONHELE imwe oko kwa li kwa ya ovanhu konima yEyelu oya li hai ifanwa Ur. Ur osha ka ninga oshilando sha punapala nomwa li mu na omaumbo mawa. Ndele ovanhu vomoshilando osho ova li hava ilikana oikalunga. MuBabel namo ovanhu ova li hava ilikana oikalunga. Ovanhu vomuUr novomuBabel kava li hava longele Jehova ngaashi Noa nomonamati waye Sem.

Noa oo a li omudiinini okwa ka fya konima eshi pa pita omido 350 okudja peyelu. Konima yomido mbali eshi Noa a fya, opa ka dalwa omulumenhu oo u wete mefano olo li li kolumosho. Edina laye oAbraham. Abraham okwa li e holike neenghono kuKalunga. Abraham noukwaneumbo waye ova li hava kala muUr.

Efiku limwe, Jehova Kalunga okwa li a lombwela Abraham a ti: ‘Fikama, dja mo muUr ndele to fiye po ovapambele voye u ye koshilongo osho handi ke ku ulikila.’ Mbela Abraham okwa li a pwilikina kuKalunga ndele ta fiye po Ur osho sha li oshilando shiwa neenghono? Heeno, okwa li a fiya po Ur ngaashi Kalunga e mu lombwela. Okwe shi ninga, molwaashi okwa li ha dulika alushe kuKalunga. Onghee hano, Abraham okwa li a ninga kaume kaKalunga.

Ovapambele vamwe vaAbraham ova li va ya pamwe naye eshi a fiya po Ur. Xe yaAbraham, Tera, nosho yo omutekulu waAbraham, Lot, ova li vamwe vomovapambele vaAbraham ovo va li va ya pamwe naye. Omukulukadi waAbraham, Sara, naye okwa li a ya pamwe naye. Tera okwa ka fila molweendo olo moshilando hashi ifanwa Haran, osho sha li kokule naUr.

Konima yefimbo, Abraham noukwaneumbo waye ova ka fiya po Haran ndele tava twikile olweendo lavo fiyo ve uya medu laKanaan. Opo nee Jehova okwa li a lombwela Abraham a ti: ‘Edu eli olo handi ka pa ovana voye.’ Abraham okwa kala ha di meetenda medu laKanaan.

Kalunga okwa li a nangeka noupuna Abraham. Nomolwaasho, Abraham okwa ka kala e na oufita weedi munene nosho yo oinamwenyo ikwao ihapu. Okwa li yo e na ovapiya omafele. Ndelenee Abraham naSara kava li ve na okaana.

Eshi Abraham a li e na omido 99, Jehova okwa li e mu udanekela a ti: ‘Ohandi ke ku ninga xe yoiwana ihapu.’ Mbela osho osha li tashi ka shiiva ngahelipi ngeenge Abraham naSara ova li va kulupa nokava li ve na okaana?

Genesis 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.