Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 2

Oshikunino shiwa

Oshikunino shiwa

TALA eshi edu tali monika mefano eli. Mbela inali wapala? Tala komwiidi nokomiti. Tala yo keengala nokoinamwenyo aishe oyo. Mbela oto dulu okuulika kutya eendjaba dilipi neenghoshi?

Oshikunino osho shiwashiwa oshe uya po ngahelipi? Natu tale nghee Kalunga a longekida edu opo tu dule okukala ko.

Tete, Kalunga okwa me-nifa omwiidi kedu alishe. Okwa menifa yo omaludi oimeno i lili noku lili, oixwa nomiti. Oimeno ohai ningifa edu li kale tali monika nawa eshi tai kulu. Kakele kaasho, omiti dihapu ohadi ima oiimati inyenye oyo hai liwa.

Konima yaasho, Kalunga okwa shita eeshi domomeva noudila ovo hava tuka mewangadjo. Okwa shita yo eembwa noumbishi neenghambe noinamwenyo ikwao i lili noku lili. Oinamwenyo imwe oya kula, imwe oinini. Oinamwenyo ilipi ho mono popepi neumbo leni? Mbela ino hafa eshi Kalunga e tu shitila oinima aishe oyo?

Xuuninwa, Kalunga okwa hoolola oshitukulwa shonhumba kombada yedu shi kale she likalekelwa. Oshitukulwa osho okwa li e shi wapeka nokwe shi luka oshikunino shaEden. Oshikunino osho osha li shiwa kuhe na vali. Oinima aishe oyo ya li mo oya li iwa neenghono. Kalunga okwa li a hala edu alishe li kale la wapala ngaashi oshikunino osho.

Tala vali koshikunino osho. Mbela ou shii kutya Kalunga okwa li a didilika kutya omwa kambela shike? Natu ka taleni mehokololo tali landula.

Genesis 1:11-25; 2:8, 9.