Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EHOKOLOLO 5

Onghalamwenyo ya ninga idjuu

Onghalamwenyo ya ninga idjuu

ADAM naEva ova ka shakeneka omaupyakadi mahapu okudja eshi va tewa mo moshikunino shaEden. Ova li ve na okulonga oilonga idjuu opo va mone oikulya. Pondje yoshikunino opa li ashike pe na omano mahapu neeshosholo. Kava li vali va dingililwa komiti diwa doiimati ngaashi sha li moshikunino shaEden. Hano osho osho sha ningwa po, molwaashi ova nyona kuKalunga. Kava li vali ookaume kaKalunga.

Kakele kaasho, ova hovela okukulupa fiyo va fya. Dimbuluka kutya Kalunga okwa li e va londwela kutya ngeenge ova li oiimati komuti oo kwa li e va kelela, otava ka fya. Okudja ngoo efiku olo va lya komuti oo, ova enda tava kulupa nokufya. Inava ninga tuu oushima eshi inava dulika kuKalunga!

Adam naEva ova ka mona ashike ounona konima eshi va tewa mo moshikunino shaEden. Nomolwaasho, ovana vavo navo ova li va teelela ashike okukulupa nokufya.

Ngeno Adam naEva ova li va dulika kuJehova Kalunga, ngeno ova ka hafela onghalamwenyo fiyo alushe pamwe nounona vavo. Ngeno ova ka kala nomwenyo fiyo alushe kombada yedu. Ngeno inapa kala oukulupe, omikifi nefyo.

Natango, Kalunga okwa hala ovanhu va ka kale nomwenyo fiyo alushe kombada yedu. Okwa udaneka kutya osho otashi ka ningwa monakwiiwa. Edu otali ka kala la wapala novanhu otava ka kala ve na oukolele. Ovanhu aveshe ovo tava ka kala kombada yedu otava ka kala ve holafane notava ka kala ookaume kaKalunga.

Konima eshi Eva a nyona, ka li va li kaume kaKalunga. Onghee hano, okwa kala ta mono ounona noudjuu. Okwa li ha kala ta yahama eshi ta dala. Okuhadulika kuJehova okwa li kwe mu etela oluhodi linene, hasho mbela?

Adam naEva ova li ve na ounona vahapu, ovamati noukadona. Oshiveli shavo osha li Kain. Kain okwa li a shikulwa kuAbel. Mbela ou shi shii kutya oshike sha ka ningwa po monghalamwenyo yavo?

Genesis 3:16-23; 4:1, 2; Ehololo 21:3, 4.