Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITWA 8

Okulongifa omafaneko taa hongo

Okulongifa omafaneko taa hongo

Mateus 13:34, 35

ENGONGO: Longifa omafaneko e li paunafangwa, oo taa dulu okuudiwa ko noupu kovapwilikini notae va kwafele va ude ko oitwa ya fimana oyo to va hongo.

NGHEE U NA OKU SHI NINGA:

  • Longifa omafaneko e li paunafangwa. Ngaashi Jesus, longifa omafaneko e li paunafangwa e na sha noinima oyo ovapwilikini voye ve shii. Efaneko olo to longifa inali kala la kitakana. Shilipaleka kutya ouyelele oo to longifa mefaneko otau tu kumwe naasho to hongo, opo shiha ngwangwaneke ovapwilikini molwaashi ouyelele umwe ihau kala u na oshilonga noina u pumbiwa.

  • Kaleka ovapwilikini voye momadiladilo. Hoolola efaneko olo li shiivike kovapwilikini nove na ohokwe mulo. Henuka okulongifa omafaneko oo taa fifa ovapwilikini ohoni noku va handukifa.

  • Yandja elitulemo koshitwa sha fimana. Yandja elitulemo koshitwa osho sha fimana, ponhele yokuyandja elitulemo kouyelele keshe. Shilipaleka kutya omupwilikini woye ita ka dimbuluka ashike efaneko, ndele ota ka dimbuluka yo noshilihongomwa.