Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITWA 17

Okupopya oinima i uditike

Okupopya oinima i uditike

1 Ovakorinto 14:9

ENGONGO: Kwafela ovapwilikini va ude ko eityo letumwalaka olo to yandje.

NGHEE U NA OKU SHI NINGA:

  • Konakona moule oshipopiwa shoye. Kala u udite ko filufilu oshikundafanwa shoye opo u ka dule oku shi yelifa noitya yoye mwene noi li paunafangwa.

  • Omatumbulo oye naa kale a xupi nokulongifa omautumbulilo ile oitya ipu okuudiwa ko. Nonande omatumbulo male okwa tambulwa ko, popya oitwa oyo ya fimana to longifa omautumbulilo nosho yo omatumbulo maxupi.

  • Yelifa omautumbulilo ile oitya oyo ihe shiivike. Henuka okulongifa omautumbulilo ile oitya oyo ihe shiivike kovapwilikini voye. Ngeenge owa longifa outumbulilo ile oitya ihe shiivike kovapwilikini voye, ile wa tumbula ovanhu vomOmbibeli, oilongifo yonale ile eenghedindjikilile donale, i yelifa.