Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITWA 16

Okutunga vamwe noku va twa omukumo

Okutunga vamwe noku va twa omukumo

Job 16:5

ENGONGO: Yandja elitulemo kekandulepo lomaupyakadi nosho yo koinima oyo tai tu omukumo ovapwilikini.

NGHEE U NA OKU SHI NINGA:

  • Kala u na etaleko liwa li na sha novapwilikini voye. Kala u na elineekelo kutya ovaitaveli vakweni ova hala okulonga osho tashi hafifa Jehova. Nonande otashi dulika u va pe omayele, va pandula ngeenge otashi shiiva.

  • Ino yandja unene elitulemo koinima oyo ii. Popya ashike kombinga yoinima ii ngeenge sha pumbiwa. Kala to popi monghedi tai tungu.

  • Longifa nawa Eendjovo daKalunga. Yandja elitulemo kwaasho Jehova a ninga, osho ta ningi, naasho ta ka ningila ovanhu monakwiiwa. Ladipika nokutwa omukumo ovapwilikini voye.