Nghee to dulu okuhafela onghalamwenyo fiyo alushe! — Oikundafanwa yopaMbiibeli yopehovelo

Okambo aka oka nuninwa okulongifwa pekonakonombiibeli lopaumwene olo li li oshitukulwa shetu shekonakonombiibeli loshali.

Otashi dulika yo u hafele oikundafanwa ei

OMAPULO OO HAA PULWA LUHAPU

Ekonakonombiibeli olo hali ningwa kEendombwedi daJehova oshike?

Peenghundafana doshali odo hadi ningwa kEendombwedi daJehova, oto dulu okulongifa etoloko lOmbiibeli keshe. Owa manguluka okushiva oukwaneumbo weni aushe, ile keshe umwe oo wa hala a kale po.