Nghee to dulu okuhafela onghalamwenyo fiyo alushe! — Oikundafanwa yopaMbiibeli yopehovelo

Okambo aka oka nuninwa okulongifwa pekonakonombiibeli lopaumwene olo li li oshitukulwa shetu shekonakonombiibeli loshali.

You May Also Like

OMAPULO OO HAA PULWA LUHAPU

Ekonakonombibeli oshike?

Tala omanyamukulo komapulo e na sha nekonakonombibeli loshali.