Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Onhumwafo ya dja kOlutuwiliki

Onhumwafo ya dja kOlutuwiliki

Kovaleshi ovaholike ovo mu hole Jehova:

Jesus okwa ti: “Tamu ka shiiva oshili, noshili otai mu mangulula.” (Johannes 8:32) Eendjovo odo itadi tu tu tuu omukumo! Ovanhu otava dulu okushiiva oshili, nokuli ‘nomomafiku aa axuuninwa’ madjuu, omo mu yadi ovanaipupulu. (2 Timoteus 3:1) Mbela oto dimbuluka eshi wa hovela okulihonga oshili oyo i li mEendjovo daKalunga? Kasha li tuu oshinima shitunhula!

Oshoshili kutya osha fimana okukala tu na eshiivo lashili loshili nosho yo okukala hatu kufa ombinga pandjikilile moilonga yokuudifila vamwe oshili. Ndele osha fimana yo okukala hatu lihumbata metwokumwe noshili. Opo tu ninge ngaho, otwa pumbwa okulikaleka mohole yaKalunga. Okulikaleka mohole yaKalunga osha kwatela mo shike? Eendjovo daJesus odo a li a popya moufiku oo wa tetekela okufya kwaye otadi nyamukula epulo olo. Okwa li a lombwela ovayapostoli vaye ovadiinini a ti: “Ngenge tamu diinine oipango yange, opo nee tamu kala mohole yange, ngaashi Ame nda diinina oipango yaTate ndele handi kala mohole yaye.” — Johannes 15:10.

Didilika kutya Jesus okwa li a dula okulikaleka mohole yaKalunga eshi a li a diinina oipango yaKalunga. Nafye osho tu na okuninga ngaho kunena. Opo tu kale mohole yaKalunga, otwa pumbwa okulihumbata metwokumwe noshili monghalamwenyo yetu yakeshe efiku. Jesus okwa popya yo vali onguloshi oyo tuu oyo a ti: “Eshi ngenge mu shi shii, onye ovanelao ngenge tamu shi ningi.” — Johannes 13:17.

Otwe lineekela filufilu kutya embo eli otali ke mu kwafela mu twikile okutula moilonga oshili monghalamwenyo yeni, nokungaho, otamu ka kala ‘mohole yaKalunga nokuteelela omwenyo waalushe.’ — Judas 21.

Olutuwiliki lEendombwedi daJehova