Nghee to dulu okuhafela onghalamwenyo fiyo alushe! — Eenghundafana dopaMbiibeli

Embo e li ola nuninwa okulongifwa pekonakonombiibeli lopaumwene olo li li oshitukulwa shetu shekonakonombiibeli loshali.

Ombili, ouyelele oo to kongo kau mo.

Otashi dulika yo u hafele oikundafanwa ei

OMAPULO OO HAA PULWA LUHAPU

Ekonakonombibeli oshike?

Tala omanyamukulo komapulo e na sha nekonakonombibeli loshali.