Nghee to dulu okuhafela onghalamwenyo fiyo alushe! — Eenghundafana dopaMbiibeli

Embo e li ola nuninwa okulongifwa pekonakonombiibeli lopaumwene olo li li oshitukulwa shetu shekonakonombiibeli loshali.

Ombili, ouyelele oo to kongo kau mo.

You May Also Like

OMAPULO OO HAA PULWA LUHAPU

Ekonakonombibeli oshike?

Tala omanyamukulo komapulo e na sha nekonakonombibeli loshali.