Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 3

Panga oukaume novanhu ovo ve hole Kalunga

Panga oukaume novanhu ovo ve hole Kalunga

“Kala nokweenda novanongo, opo nee naave yo u ninge omunongo.” — OMAYELETUMBULO 13:20.

1-3. (a) Oshike hatu lihongo mOmayeletumbulo 13:20? (b) Omolwashike twa pumbwa okuhoolola ookaume pandunge?

MBELA owa didilika ngoo onghedi omo okaana kanini haka kala taka konenene ovadali vako? Nokuli nofimbo inaka tameka okupopya, ohaka koneke oinima aishe oyo ke wete ile ke udite. Eshi taka ende taka kulu, ohaka tameke okuhopaenena ovadali vako nonande itake shi ningi naanaa ngaashi vo. Itashi kumwifa eshi ovakulunhu navo hava tameke okudiladila nokulihumbata monghedi ya fa yovanhu ovo hava kala navo efimbo lile.

2 Omayeletumbulo 13:20 otae tu lombwele kutya: “Kala nokweenda novanongo, opo nee naave yo u ninge omunongo.” Outumbulilo “kala nokweenda” naumwe owa kwatela mo okulongifa efimbo u kale pamwe naye. Osho osha kwatela mo shihapu shihe fi ashike okukala u li nomunhu oo. Omuhongwanhu wOmbiibeli umwe okwa ti kutya okweenda pamwe naumwe osha kwatela mo okukala u mu hole nokukala u udite wa nanenwa kuye. Luhapu ohatu nwefwa mo kovanhu ovo hatu kala navo efimbo lile, unene tuu ngeenge otu udite twa nanenwa kuvo.

3 Ookaume ketu otava dulu oku tu nwefa mo nawa ile nai.  Omayeletumbulo 13:20 okwa twikila ko taa ti: “Ou ha endafana novashima, ota ka laipala.” MOshiheberi, ‘okweendafana’ naumwe otashi dulu okutya ‘okuninga kaume’ komunhu oo, sha hala okutya, okupanga oukaume naye. (Omayeletumbulo 22:24; Ovatokolipangeli 14:20) Ookaume ovo ve hole Kalunga otave ke tu twa omukumo tu kale ovadiinini kuye. Opo tu mone nghee hatu dulu okuhoolola ookaume pandunge, natu ka kundafaneni kutya Jehova oha hoolola ovanhu voludi lilipi va kale ookaume kaye.

OOLYELYE VE LI OOKAUME KAKALUNGA?

4. Omolwashike shi li oufembanghenda okukala kaume kaKalunga? Omolwashike Jehova a li a ifana Abraham “kaume” kaye?

4 Jehova, Omunamapangelo aeshe, okwe tu pa omhito tu kale ookaume kaye. Oo ou li oufembanghenda munene. Jehova oha hoolola ookaume kaye noukeka. Oha hoolola ovo ve mu hole nove na eitavelo muye. Diladila kombinga yaAbraham. Okwa li a hala okuningila Kalunga keshe shimwe. Abraham okwa li omudiinini noha dulika alushe. Okwa li nokuli a hala okuyamba po omona waye Isak. Abraham okwa li e na eitavelo kutya “Kalunga ota dulu okunyumuna Isak koufi.” (Ovaheberi 11:17-19; Genesis 22:1, 2, 9-13) Abraham okwa li omudiinini noha dulika, na Jehova okwa li e mu ifana “kaume” kaye. — Jesaja 41:8; Jakob 2:21-23.

5. Jehova oha kala e uditile ngahelipi ovo ve li ovadiinini kuye?

5 Jehova okwa lenga ookaume kaye, nookaume kaye ova lenga oudiinini wavo kuye komesho yoinima aishe. (Lesha 2 Samuel 22:26.) Ookaume kaye ovadiinini nohava dulika kuye molwaashi ove mu hole. Ombiibeli oya ti Kalunga “omushiivike wovayuki” ile tu tye okaume kaavo hava dulika kuye. (Omayeletumbulo 3:32) Jehova  ota shivi ookaume kaye va ka kale ovaenda ve likalekelwa “komhunda” ile metwali laye. Ote va shivi ve mu longele nove mu ilikane efimbo keshe. — Epsalme 15:1-5.

6. Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otu hole Jesus?

6 Jesus okwa ti: “Ngeenge ku na ou e hole nge, oye ta diinine eendjovo dange, naTate ota kala e mu hole.” (Johannes 14:23) Opo tu kale ookaume kaJehova, otwa pumbwa yo okukala tu hole Jesus nokuninga osho e tu honga. Pashihopaenenwa, ohatu dulika kelombwelo laJesus li na sha nokuudifa onghundana iwa nokuninga ovanhu ovahongwa. (Mateus 28:19, 20; Johannes 14:15, 21) Molwaashi otu hole Jesus, ohatu ‘shikula oshikoti shaye’ filufilu. (1 Petrus 2:21) Jehova oha kala a hafa ngeenge e wete hatu ningi eenghendabala tu hopaenene Omona waye mukeshe osho hatu popi ile hatu ningi.

7. Omolwashike tu na okupanga oukaume naavo ve li ookaume kaJehova?

7 Ookaume kaJehova ove li ovadiinini, ohava dulika nove hole Omona waye. Mbela nafye ohatu pange ngoo oukaume novanhu va fa ovo Jehova ha pange navo oukaume? Ngeenge ookaume koye ohava hopaenene Jesus nove lipyakidila okuhonga vamwe kombinga yOuhamba waKalunga, otava dulu oku ku kwafela u kale omunhu e li xwepo nou kale omudiinini kuJehova.

LIHONGA KOIHOPAENENWA YOMOMBIIBELI

8. Oshike u hole kombinga youkaume oo wa li pokati kaRut naNaomi?

8 Ohatu dulu okulihonga kombinga yovanhu vahapu ovo va li va panga oukaume mOmbiibeli, ngaashi oukaume oo wa li pokati kaRut nainamweno Naomi. Ovakainhu ovo ova dja koilongo nomomaputuko a yoolokafana, na Naomi okwa li omukulunhu kokule e dule Rut.  Ashike ova li va panga oukaume wopofingo molwaashi aveshe ova li ve hole Jehova. Eshi Naomi a li a hala okudja mo muMoab a shune kuIsrael, “Rut okwa kanyatela kuye.” Okwa li a lombwela Naomi a ti: “Oshiwana shoye osho oshiwana shange, naKalunga koye Oye Kalunga kange.” (Rut 1:14, 16) Rut okwa li e hole Naomi neenghono. Eshi va fika kuIsrael, Rut okwa li a longa noudiinini opo a kwafele kaume kaye. Naomi okwa li e hole Rut neenghono nokwa li e mu pa omayele mawa. Rut okwa li a pwilikina kuye, naasho osha li she va etela omanangeko noupuna aveshe. — Rut 3:6.

9. Oshike she ku kumwifa shi na sha noukaume oo wa li pokati kaDavid naJonatan?

9 David naJonatan navo ove li oshihopaenenwa shiwa shoukaume muwa oo wa li pokati kovanhu ovo va li ovadiinini kuJehova. Jonatan okwa li e dule David needula 30 lwaapo noye a li ta ka ninga ohamba yaIsrael. (1 Samuel 17:33; 31:2; 2 Samuel 5:4) Ndele eshi a shiiva kutya Jehova okwa hoolola David a ninge ohamba, kali e mu twila ondubo ile a ninge efiyafano naye. Ponhele yaasho, Jonatan okwa ninga ngaashi ta dulu opo a yambidide David. Pashihopaenenwa, eshi David a li moshiponga, Jonatan okwe mu kwafela moku “mu nyatipalifa muKalunga.” Okwa li nokuli a tula omwenyo waye moshiponga omolwaDavid. (1 Samuel 23:16, 17) David naye okwa li omudiinini kukaume kaye. Okwa li a udaneka kutya ota ka fila oshisho oukwaneumbo waJonatan, nokwa li a wanifa po eudaneko olo nokuli nokonima eshi Jonatan a fya. — 1 Samuel 18:1; 20:15-17, 30-34; 2 Samuel 9:1-7.

10. Oshike we lihonga kombinga youkaume oo wa li pokati kOvaheberi vatatu?

10 Sadrak, Mesak naAbednego ova li ookaume ovanyasha  Ovaheberi, ovo va li va kufwa mo momaumbo avo. Nonande ova li kokule nomaukwaneumbo avo, ova kwafelafana mokukala ovadiinini kuJehova. Konima eshi va kula, eitavelo lavo ola li la yelekwa eshi ohamba Nebukadnesar ya li ye va lombwela va twile eengolo oshihongwafano shoshingoldo. Sadrak, Mesak naAbednego ova anya okutwila eengolo oshihongwafano osho, ndele tava lombwele ohamba kutya: “Fye itatu longele oikalunga yoye, noshitelekwafano oshingoldo eshi wa dika, fye itatu shi ilikana.” Eshi eitavelo lookaume ovo vatatu la li tali yelekwa, ova kala ovadiinini kuKalunga kavo. — Daniel 1:1-17; 3:12, 16-28.

11. Oshike tashi ulike kutya Paulus naTimoteus ova li va panga oukaume muwa?

11 Eshi omuyapostoli Paulus a li a shakena nomunyasha Timoteus, okwa li a mona kutya oku hole Jehova nokunakonasha shili neongalo. Onghee Paulus okwa li a deula Timoteus a kale ta kwafele ovamwaxe meenhele da yoolokafana. (Oilonga 16:1-8; 17:10-14) Timoteus okwa li ha longo noudiinini nomolwaasho Paulus a popya kombinga yaye a ti: ‘Okwa kala pamwe naame mokuyakula evaengeli.’ Paulus okwa li e shii kutya Timoteus ota ka ‘fila oshisho shili’ ovamwaxe. Paulus naTimoteus ova li va panga oukaume muwa eshi va kala tava longo pamwe noudiinini moilonga yaJehova. — Ovafilippi 2:20-22; 1 Ovakorinto 4:17.

NGHEE TO DULU OKUHOOLOLA OOKAUME

12, 13. (a) Omolwashike tu na okuhoolola ookaume ketu pandunge nokuli nomeongalo? (b) Omolwashike omuyapostoli Paulus a yandja elondwelo mo 1 Ovakorinto 15:33?

12 Ohatu dulu okulihonga kovamwatate novamwameme meongalo nokukwafelafana tu kale ovadiinini.  (Lesha Ovaroma 1:11, 12.) Ashike, otu na okukala twa lungama nokuli nomeongalo ngeenge hatu hoolola ookaume kopofingo. Otu na ovamwatate novamwameme ve na omaukwatya mawa va dja momaputuko e lili noku lili. Vamwe ovape meongalo, ofimbo vamwe va kala tava longele Jehova oule womido dihapu. Ohashi kufa efimbo opo omunhu a kale e na ekwatafano la kola naJehova, ngaashi ashike hashi kufa efimbo opo oiimati i pye. Onghee hano, otwa pumbwa okukala hatu  lididimikilafana notu holafane, nohatu hoolola alushe ookaume pandunge. — Ovaroma 14:1; 15:1; Ovaheberi 5:12–6:3.

13 Omafimbo amwe, otashi dulika pa holoke onghalo ya kwata moiti meongalo, notwa pumbwa okukala twa lungama neenghono. Otashi dulika omumwatate ile omumwameme wonhumba ha ningi oinima oyo ya tokolwa kOmbiibeli. Ile umwe otashi dulika a kale e hole okungongota, osho tashi dulu okunwefa mo eongalo. Osho kashi na oku tu kumwifa, molwaashi nomefelemudo lotete, meongalo omwa li omaupyakadi omafimbo amwe. Nomolwaasho omuyapostoli Paulus a li a londwela Ovakriste vopefimbo laye a ti: “Inamu puka: ‘Ookaume vai otava nyono po eenghedi diwa.’” (1 Ovakorinto 15:12, 33) Paulus okwa li yo a londwela Timoteus a kale a lungama shi na sha naavo ta pange navo oukaume wopofingo. Nafye otu na okuninga sha faafana kunena. — Lesha 2 Timoteus 2:20-22.

14. Ookaume ovo hatu hoolola otava dulu ngahelipi okukuma ekwatafano letu naJehova?

14 Otu na okwaamena ekwatafano letu naJehova, molwaashi ola fimanenena. Nomolwaasho ohatu henuka okupanga oukaume wopofingo naavo tava dulu okunghundipaleka eitavelo letu nokunyona po ekwatafano letu naJehova. Ngaashi ashike itatu dulu okutula efulafula momeva a kaka ndele hatu teelele li fipe mo omeva mayela, nafye itatu dulu okweendafana naavo ve na elihumbato lii ndele hatu kala tu na elihumbato liwa. Otwa pumbwa okuhoolola ookaume ketu kopofingo noukeka. — 1 Ovakorinto 5:6; 2 Ovatessaloniki 3:6, 7, 14.

Oto dulu okumona ookaume vawa ovo ve hole Jehova

15. Oshike u na okuninga opo u kale u na ookaume vawa meongalo?

15 Oto dulu okumona ovanhu ovo ve hole shili Jehova  meongalo. Otava dulu okuninga ookaume koye kopofingo. (Epsalme 133:1) Ino panga ashike oukaume naavo vepupi loye ile veputuko loye. Dimbuluka kutya Jonatan okwa li omukulunhu e dule David, naRut okwa li omunyasha kuNaomi. Otwa hala okudulika komayele Ombiibeli oo taa ti: “Mbwalangadjeni.” (2 Ovakorinto 6:13; lesha 1 Petrus 2:17.) Ngeenge otwa kala hatu hopaenene Jehova filufilu, vamwe otava ka kala va hala okuninga ookaume ketu.

NGEENGE PA HOLOKA OMAUPYAKADI

16, 17. Ngeenge umwe meongalo okwe tu handukifa, otu na okuhenuka okuninga shike?

16 Moukwaneumbo keshe, omu na ovanhu ve na omaukwatya, omataleko nosho yo eenghedi omo hava ningi oinima da yoolokafana. Osho osha faafana nomeongalo. Oshiwa eshi ovanhu va yoolokafana, nohatu dulu okulihonga shihapu kuvo. Ashike omayooloko oo omafimbo amwe ohaa etifa okuhaudafana pokati ketu novamwatate novamwameme ndele hatu kala twa handukilafana. Omafimbo amwe otashi dulika tu udifwe nai ndele hatu kala twa handuka. (Omayeletumbulo 12:18) Mbela otu na okweefa omaupyakadi a tya ngaho e tu teye omukumo ile nokuli e tu ningife tu fiye po eongalo?

17 Hasho nandenande. Nokuli nonande omunhu wonhumba okwe tu nyemateke, katu na okufiya po eongalo. Jehova haye e tu nyemateka. Okwe tu pa omwenyo noinima aishe, notwa pumbwa okukala tu mu hole notu li ovadiinini kuye. (Ehololo 4:11) Eongalo oli li oshali ya dja kuJehova, oyo hai tu kwafele tu kale tu na eitavelo la kola. (Ovaheberi 13:17) Katu na nande okufiya po oshali ya tya ngaho molwaashi twa nyematifwa komunhu wonhumba. — Lesha Epsalme 119:165.

18. (a) Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu kale tu na ekwatafano liwa novamwatate novamwameme? (b) Omolwashike tu na okukala hatu dimine po vamwe?

 18 Otu hole ovamwatate novamwameme, notwa hala okukala tu na ekwatafano liwa navo. Jehova ina teelela ovanhu va kale va wanenena, nafye katu na okuteelela va kale va wanenena. (Omayeletumbulo 17:9; 1 Petrus 4:8) Atusheni ohatu ningi omapuko, ndele ohole otai ke tu kwafela tu twikile ‘okudiminafana po omanyono.’ (Ovakolossi 3:13) Ohole otai ke tu kwafela tuha nenepeke okuhaudafana kunini ndele taku ningi oupyakadi munene. Oshoshili kutya ngeenge umwe e tu handukifa, ohashi kala shidjuu oku shi dimbwa. Oshipu okuhanduka nokukala twa kwatela omunhu oo onghone. Ashike osho otashi tu ningifa ashike tu kale inatu hafa. Mepingafano naasho, ngeenge otwa dimine po omunhu oo e tu handukifa, ohatu ka kala tu na ombili yopamadiladilo, oukumwe meongalo, naasho sha fimanenena, ohatu ka kala tu na ekwatafano liwa naJehova. — Mateus 6:14, 15; Lukas 17:3, 4; Ovaroma 14:19.

NGEENGE UMWE A KONDWA

19. Onaini tu na okweefa po okweendafana naumwe meongalo?

19 Moukwaneumbo oo u holafane, oshilyo keshe ohashi ningi osho tashi hafifa oilyo aishe. Ndele diladila nee ngeno omunhu umwe moukwaneumbo a hovela okukala iha dulika vali. Keshe umwe moukwaneumbo okwa kendabala lwoikando oku mu kwafela ndele ina  hala okukwafelwa. Otashi dulika a tokole okufiya po eumbo, ile omutwe woukwaneumbo u mu pule a dje mo meumbo. Sha faafana, meongalo namo otamu dulu okuningwa oshinima sha tya ngaho. Omunhu otashi dulika a hoolole okukala ta ningi oinima oyo itai hafifa Jehova notai nwefa mo eongalo. Otashi dulika a kale ina hala okukwafelwa nota ulike kutya ina hala vali okukala oshilyo sheongalo. Otashi dulika a hoolole okufiya po eongalo kuye mwene, ile a kondwe mo. Ngeenge osho osha ningwa, Ombiibeli oya popya sha yela kutya inatu ‘endafana naye.’ (Lesha 1 Ovakorinto 5:11-13; 2 Johannes 9-11) Osho otashi dulu okukala shidjuu neenghono ngeenge omunhu oo okaume ketu ile oshilyo shoukwaneumbo wetu. Ashike monghalo ya tya ngaho, otu na okukanyatela oudiinini wetu kuJehova ponhele yokukala ovadiinini komunhu wonhumba. — Tala omafatululo oitya pexulilo lembo, oshitwa 8.

20, 21. (a) Elongekido li na sha nokukonda mo omunyoni meongalo ohali ulike ngahelipi ohole? (b) Omolwashike sha fimana okukala hatu hoolola ookaume pandunge?

20 Okukonda mo omunhu meongalo oshi li elongekido lopahole la dja kuJehova. Ohaku amene eongalo kwaavo inava hala okudulika komifikamhango daJehova. (1 Ovakorinto 5:7; Ovaheberi 12:15, 16) Ohaku tu kwafele tu ulike kutya otu hole edina laJehova liyapuki, omifikamhango daye da denga mbada nosho yo Jehova mwene. (1 Petrus 1:15, 16) Elongekido li na sha nokukonda mo ovanyoni otali ulike kutya omunhu oo a kondwa oku holike. Outekuduliko wa kwata moiti oo otau dulu okukwafela omunyoni a mone kutya osho ta ningi osha puka noku mu linyengifa a ninge omalunduluko. Vahapu ovo va li va kondwa, lwanima ova alukila kuJehova nova tambulwa ko meongalo nohamu. — Ovaheberi 12:11.

21 Ookaume ketu otava dulu oku tu nwefa mo monghedi yonhumba ile yongadi. Onghee hano, osha fimana okuhoolola ookaume pandunge. Ngeenge otwa kala tu hole ovanhu ovo ve holike kuJehova, ohatu ka kala tu na oukaume novanhu ovo tava dulu oku tu kwafela tu kale ovadiinini kuye fiyo alushe.