Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Onhumwafo ya dja kOlutuwiliki

Onhumwafo ya dja kOlutuwiliki

Kwaaveshe ovo ve hole Jehova Kalunga nosho yo Eendjovo daye, Ombiibeli:

Jesus okwa ti: ‘Otamu ka shiiva oshili, noshili otai mu mangulula.’ (Johannes 8:32) Diladila ashike nghee wa li u udite oshikando shotete eshi wa mona oshili yOmbiibeli! Okwa li wa tunhukwa eshi we lihonga kutya ohatu dulu okulihonga oshili nonande otu li mounyuni u yadi ovanhu hava popi oipupulu. — 2 Timoteus 3:1.

Jehova Kalunga okwa hala tu shiive oshili. Otwa hala okuhonga ovanhu oshili molwaashi otu va hole. Ashike okulongela Kalunga osha kwatela mo shihapu. Otu na okuninga eenghendabala opo tu dule okukala Ovakriste vashili molwaashi otwa fimaneka neenghono omafinamhango aJehova. Jesus okwa yelifa onghedi imwe ya fimana omo hatu dulu okuulika kutya otu hole Kalunga. Okwa ti: “Ngeenge tamu diinine oipango yange, opo nee tamu kala mohole yange, ngaashi Ame nda diinina oipango yaTate ndele handi kala mohole yaye.” — Johannes 15:10.

Jesus okwa li e hole shili Xe, nokwa li ha ningi keshe osho Xe te mu lombwele. Ngeenge otwa hopaenene Jesus monghedi yetu yokukalamwenyo, Jehova ota ka kala e tu hole nohatu ka kala twa hafa. Jesus okwa ti: “Eshi ngeenge mu shi shii, onye ovanelao ngeenge tamu shi ningi.” — Johannes 13:17.

Otwe lineekela kutya embo eli otali ke ku kwafela u kale metwokumwe noshili oyo tai hangwa mOmbiibeli nou ninge kaume kaKalunga. Ohatu ilikana opo ohole yoye yokuhola Kalunga i kule nou kale ‘mohole yaKalunga komwenyo waalushe.’ — Judas 21.

Olutuwiliki lEendombwedi daJehova