Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 1

Ohole yaKalunga ihai xulu po

Ohole yaKalunga ihai xulu po

“Ohole yokuhola Kalunga oyo tuu ei nokutya, tu diinine oipango yaye. Noipango yaye kai fi idjuu.” — 1 JOHANNES 5:3.

1, 2. Omolwashike u hole Jehova Kalunga?

MBELA ou hole Kalunga? Otashi dulika u mu hole neenghono, nomolwaasho we mu liyapulila. Otashi dulika u udite kutya oye Kaume koye kopofingo. Ndele fimbo ino hovela nokuli okukala u hole Jehova, ye okwa kala e ku hole nale. Ombiibeli oya ti: “Ofye otu mu hole, osheshi Oye a kala e tu hole tete.” — 1 Johannes 4:19.

2 Jehova okwe tu ulikila ohole meenghedi di lili noku lili. Okwe tu pa edu liwa opo tu kale ko nosho yo oinima aishe oyo twa pumbwa opo tu hafele onghalamwenyo. (Mateus 5:43-48; Ehololo 4:11) Okwa hala tu kale tu na oukaume naye, nokwe shi ninga shipu kufye opo tu dule okulihonga kombinga yaye. Ngeenge hatu lesha Ombiibeli, kungaho ohatu pwilikine kuJehova. Natango, ngeenge hatu ilikana, oha pwilikine kufye. (Epsalme 65:2) Ohe tu wilike noku tu pameka nomhepo yaye iyapuki. (Lukas 11:13) Okwa li nokuli a tuma Omona waye omuholike kombada yedu opo e tu mangulule moulunde nefyo. — Lesha Johannes 3:16; Ovaroma 5:8.

3. Ongahelipi hatu dulu okukaleka po oukaume wetu naJehova?

3 Diladila oule wokafimbo kukaume koye umwe oo  a kala pamwe naave momafimbo mawa nomomafimbo madjuu. Ohashi pula eenghendabala okukaleka po oukaume wopofingo wa tya ngaho. Osho osha faafana noukaume wetu naJehova, oo e li kaume ketu a denga mbada e dule ookaume ketu aveshe. Oukaume wetu naye otau dulu okukala fiyo alushe. Nomolwaasho Ombiibeli tai ti: ‘Likalekeni mohole yaKalunga.’ (Judas 21) Ongahelipi hatu dulu okuninga ngaho? Ombiibeli oya nyamukula ya ti: “Ohole yokuhola Kalunga oyo tuu ei nokutya, tu diinine oipango yaye. Noipango yaye kai fi idjuu.” — 1 Johannes 5:3.

“OHOLE YOKUHOLA KALUNGA OYO TUU EI”

4, 5. (a) Outumbulilo “ohole yokuhola Kalunga” otau ti ngahelipi? (b) Osha enda ngahelipi opo u kale u hole Jehova?

4 Ombiibeli oya hala okutya ngahelipi eshi tai ti “ohole yokuhola Kalunga”? Ohole oyo itai ulike kohole yaKalunga yoku tu hola, ndele okohole yetu yoku mu hola. Mbela oto dimbuluka eshi wa hovela okukala u hole Jehova?

Ngeenge to liyapulile Jehova nokuninginifwa, oto ulike kutya ou mu hole nowa hala okudulika kuye fiyo alushe

5 Dimbuluka nghee wa li u udite eshi we lihonga oshikando shotete kutya Jehova okwa hala u ka kale nomwenyo fiyo alushe mounyuni mupe. Owe lihonga kombinga yaashishe osho Jehova a ninga opo osho shi shiive, nowa mona kutya okwe tu pa oshali i na ondilo eshi a tuma Omona waye kombada yedu. (Mateus 20:28; Johannes 8:29; Ovaroma 5:12, 18) Eshi we lihonga kutya Jehova oku ku hole neenghono, osha li sha kuma omutima woye, nowa hovela yo okukala u mu hole. — Lesha 1 Johannes 4:9, 10.

6. Okukala u hole omunhu wonhumba osha kwatela mo shike? Ohole yoye yokuhola Kalunga oye ku linyengifa u ninge shike?

6 Eshi wa hovela okukala u hole Kalunga, osha li ashike  etameko. Pashihopaenenwa, ngeenge tu hole omunhu wonhumba, ohatu ningi shihapu shihe fi ashike oku mu lombwela kutya “ondi ku hole.” Ohole ohai tu linyengifa tu ninge oinima oyo tai mu hafifa. Sha faafana, ohole yoye yokuhola Jehova oye ku linyengifa u kale wa hala okukala nonghalamwenyo oyo tai mu hafifa. Eshi ohole yoye ya ninga yomoule, otashi dulika we mu liyapulila nowa ninginifwa. Kungaho, owa udaneka kutya oto longele Jehova fiyo alushe. (Lesha Ovaroma 14:7, 8.) Ongahelipi to dulu okutwikila okuwanifa po eudaneko olo?

“TU DIININE OIPANGO YAYE”

7. Ngeenge otu hole Jehova, otu na okuninga shike? Oipango yaye imwe oilipi po?

7 Molwaashi otu hole Jehova, ohatu “diinine oipango yaye.” Ohatu shi ningi ngahelipi? Ohatu dulika kuye. Otwe lihonga mOmbiibeli kutya Jehova okwa hala tu kale nonghalamwenyo ya tya ngahelipi. Pashihopaenenwa, okwe tu lombwela kutya osha puka okukolwa, okuvaka ile okupopya oipupulu, okuya momilele nomunhu oo inamu hombola naye, ile okwiilikana ile okulongela omunhu ile oshinima shonhumba ponhele yaye. — 1 Ovakorinto 5:11; 6:18; 10:14; Ovaefeso 4:28; Ovakolossi 3:9.

8, 9. Ongahelipi hatu dulu okushiiva kutya Jehova okwa hala tu ninge shike meenghalo donhumba omo pehe na omhango yokondadalunde mOmbiibeli? Yandja oshihopaenenwa.

8 Opo tu hafife Jehova, otwa pumbwa okuninga shihapu shihe fi ashike okudulika koipango yaye. Ine tu pa omusholondodo mulemule weemhango oo wa kwatela mo oinima aishe monghalamwenyo. Onghee hano, omafimbo amwe otapa ka holoka eenghalo omo pehe na omhango yokondadalunde mOmbiibeli oyo tai tu lombwele osho tu na okuninga. Ongahelipi hatu dulu okuninga  omatokolo e li pandunge? (Ovaefeso 5:17) MOmbiibeli omu na omafinamhango, sha hala okutya, eeshili da fimana odo tadi tu hongo nghee Jehova ha tale ko oinima. Natango, ngeenge otwa twikile okulesha Ombiibeli, ohatu ka shiiva nawa Jehova. Ohatu lihongo mo nghee ha diladila, mwa kwatelwa osho e hole naasho e tonde. — Lesha Epsalme 97:10; Omayeletumbulo 6:16-19; tala omafatululo oitya pexulilo lembo, oshitwa 1.

9 Pashihopaenenwa, oshike hashi tu kwafele tu tokole kutya natu tale shike ko-TV ile kointaneta? Jehova ine tu lombwela kondadalunde kutya natu ninge shike. Ashike omafinamhango oo e tu pa ohae tu kwafele tu ninge omatokolo e li pandunge. Omalihafifo mahapu mounyuni kunena okwa kwatela mo elongifo leenghono nomilele. Jehova okwe tu lombwela mOmbiibeli kutya oku ‘tonde ou e hole owii’ ile elongifo leenghono, nonokutya ‘ota tokola ovaholi voipala novateihombo.’ (Epsalme 11:5; Ovaheberi 13:4) Ongahelipi omafinamhango oo taa dulu oku tu kwafela tu ninge omatokolo e li pandunge? Molwaashi otwe lihonga kutya Jehova oku tonde shike ile kutya oha tale ko ngahelipi oluhaelo, nafye otu na okukala tu i tonde.

10, 11. Omolwashike hatu dulika kuJehova?

10 Omolwashike hatu dulika kuJehova? Ihatu dulika ashike molwaashi twa hala okuhenuka okuhandukilwa ile omaupyakadi oo haa etifwa kokuninga omatokolo ehe li pandunge. (Ovagalati 6:7) Ndele ohatu dulika kuJehova molwaashi otu mu hole. Ngaashi ashike ounona hava kala va hala okuhafifa xe, nafye otwa hala okuhafifa Tate yetu womeulu. Ohashi tu hafifa neenghono okushiiva kutya Jehova okwe tu hokwa. — Epsalme 5:12; Omayeletumbulo 12:2; tala omafatululo oitya pexulilo lembo, oshitwa 2.

 11 Ihatu dulika ashike kuJehova ngeenge shipu kufye ile ngeenge tuhe na ehoololo lasha. Natango, ihatu hoolola kutya otwa hala okudulika keemhango nokomifikamhango dilipi nosho yo odo inatu hala okudulika kudo. (Deuteronomion 12:32) Ponhele yaasho, ohatu dulika kuye moinima aishe, ngaashi omupsalme umwe oo a ti: “Oipango yoye onde i hafela, nde i hokwa.” (Epsalme 119:47; Ovaroma 6:17) Otwa hala okuhopaenena Noa, oo a li a ulika kutya oku hole Jehova eshi a li a ninga keshe osho e mu lombwela. Ombiibeli oya ti kutya Noa “osho a ninga.” (Genesis 6:22) Mbela ino hala Jehova a popye ngaho shi na sha naave?

12. Ongahelipi hatu dulu okuhafifa Jehova?

12 Jehova oha kala e udite ngahelipi ngeenge hatu dulika kuye? Ohatu “hafifa omutima” waye. (Omayeletumbulo 11:20; 27:11) Diladila ashike kombinga yaasho! Ohatu hafifa Omushiti weshito alishe ngeenge hatu dulika kuye, ashike ihe tu kondjifa tu ninge ngaho. Ponhele yaasho, okwe tu shita tu na emanguluko lokuninga omatokolo. Osho osha hala okutya otu na emanguluko lokuhoolola okulonga osho sha yuka ile osho sha puka. Jehova okwa hala ohole yetu yoku mu hola i tu linyengife tu ninge omatokolo e li pandunge opo tu dule okukala nonghalamwenyo iwa. — Deuteronomion 30:15, 16, 19, 20; tala omafatululo oitya pexulilo lembo, oshitwa 3.

‘OIPANGO YAYE KAI FI IDJUU’

13, 14. Otu shi shii ngahelipi kutya kashidjuu unene okudulika koipango yaKalunga? Yandja oshihopaenenwa.

13 Ongahelipi ngeenge otu udite kutya oshidjuu unene okudulika koipango yaJehova ile kutya otai tu imbi tu kale twa manguluka? Ombiibeli oya popya sha yela ya ti: ‘Oipango yaye kai fi idjuu.’ (1 Johannes 5:3) Momishangwa  dimwe, outumbulilo “idjuu” owa yukifwa keemhango dihe li pandjele ile kovanhu ovo hava kendabala okupangela ile okuyahameka vakwao. (Mateus 23:4; Oilonga 20:29, 30) O-New English Translation oya ti: “Oipango yaye ihai tu wilile po.” Oipango yaJehova kai fi “idjuu,” sha hala okutya, kashidjuu unene okudulika kuyo. Oku na alushe ondjele mwaasho a teelela tu ninge.

14 Pashihopaenenwa, natu tye nee ngeno oto kwafele kaume koye a tembukile keumbo lipe. Okwa pakela oinima yaye aishe moipakete. Imwe oipu okuhumbata, ofimbo imwe oidjuu neenghono, notai pumbwa okuhumbatwa kovanhu vavali. Mbela kaume koye ote ke ku pula u humbate oove auke oshipakete shidjuu neenghono? Hasho nandenande. Omolwashike mbela? Omolwaashi ina hala u liyahameke. Ngaashi kaume oo, Jehova ke na efiku e tu pule tu ninge oshinima osho shidjuu unene kufye. (Deuteronomion 30:11-14) Jehova oku tu shii nawanawa. Oku ‘shii oshitwe yetu, nhumbi tu li; ota dimbulukwa, nokutya fye ondwi yedu.’ — Epsalme 103:14.

15. Omolwashike tu na oushili kutya oipango yaJehova oya nuninwa oku tu etela ouwa?

15 Moses okwa li a lombwela Ovaisrael a ti kutya oipango yaJehova oi lile po ‘elao’ lavo nonokutya okudulika kuyo otaku ke va kwafela va kale “nomwenyo.” (Deuteronomion 5:28-33; 6:24) Osho osha faafana nokunena. Keshe osho Jehova ta pula tu ninge, otashi xwepopaleke onghalamwenyo yetu. (Lesha Jesaja 48:17.) Tate yetu Jehova, oku shii alushe osho sha denga mbada kufye. (Ovaroma 11:33) Ombiibeli oya ti: “Kalunga Oye ohole.” (1 Johannes 4:8) Osho osha hala okutya keshe osho Jehova ta popi nota ningi ohe shi ningi te linyengifwa kohole.

16. Otu shi shii ngahelipi kutya ohatu dulu okudulika nokuli nonande inatu wanenena notu li mounyuni woukolokoshi?

 16 Haalushe hashi kala shipu kufye okudulika kuKalunga. Otu li mounyuni woukolokoshi, oo tau pangelwa kOndiaboli, notai kendabala okunwefa mo ovanhu va longe owii. (1 Johannes 5:19) Otu na yo okukondjifa omadiladilo nomaliudo etu inaa wanenena, molwaashi otaa dulu oku tu ningifa tuha dulike kuKalunga. (Ovaroma 7:21-25) Ashike ohole yetu yokuhola Jehova ohai tu linyengifa tu longe osho sha yuka. Oha kala e wete eenghendabala odo hatu ningi tu dulike kuye, nohe tu kwafele moku tu pa omhepo yaye iyapuki. (1 Samuel 15:22, 23; Oilonga 5:32) Omhepo iyapuki ohai tu kwafele tu kulike omaukwatya oo tae shi ningi shipu kufye okudulika kuJehova. — Ovagalati 5:22.

17, 18. (a) Oshike hatu ke lihonga membo eli? (b) Oshike hatu ka kundafana metukulwa tali landula?

17 Membo eli, ohatu ke lihonga nghee tu na okukala nonghalamwenyo oyo tai hafifa Jehova. Ohatu ke lihonga yo nghee tu na okutula moilonga omafinamhango nomifikamhango daye dopaenghedi monghalamwenyo yetu. Dimbuluka kutya Jehova ke na efiku e tu kondjife tu dulike kuye. Ngeenge otwa hoolola okudulika, onghalamwenyo yetu otai ka xwepopala nohatu ka kala tu na eteelelo li na sha nonakwiiwa iwa. Ashike osho sha fimanenena, Kalunga ota ka mona kutya otu mu hole shi fike peni ngeenge ohatu dulika kuye. — Tala omafatululo oitya pexulilo lembo, oshitwa 4.

18 Jehova okwe tu shita tu na eliudo opo e tu kwafele tu shiive osho shi li mondjila naasho sha puka. Ngeenge otwa deula eliudo letu, otali dulu oku tu kwafela “tu diinine oipango yaye.” Ndele mbela eliudo oshike, nongahelipi hatu dulu oku li deula? Natu ke shi kundafane metukulwa tali landula.