Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 15

Kala ho hafele oilonga yoye

Kala ho hafele oilonga yoye

‘Omunhu ta shambukwa kouwa moshilonga shaye ashishe shidjuu.’ — OMUUDIFI 3:13.

1-3. (a) Ovanhu vahapu ohava kala ve udite ngahelipi shi na noilonga yavo? (b) Omapulo elipi hatu ka kundafana metukulwa eli?

MOUNYUNI aushe, ovanhu ohava longo noudiinini opo va mone oipumbiwa yavo nova kwafele omaukwaneumbo avo. Vahapu ihava hafele oilonga yavo, ofimbo vamwe nokuli hava kala va tila okuya koilonga keshe efiku. Ngeenge osho u udite ngaho, oshike to dulu okuninga po opo u hafele oilonga yoye? Ongahelipi to dulu okukala u uditile oilonga yoye ouumbo?

2 Jehova okwe tu lombwela a ti: “Oshali shaKalunga omunhu ngeenge ta li ndele ta nu ndele ta shambukwa kouwa moshilonga shaye ashishe shidjuu.” (Omuudifi 3:13) Jehova okwe tu shita tu na omhumbwe nosho yo ehalo lokulonga. Okwa hala tu shambukilwe osho hatu ningi. — Lesha Omuudifi 2:24; 5:18.

3 Ndele mbela oshike tashi dulu oku tu kwafela tu shambukilwe oilonga yetu? Ovakriste ove na okuhenuka oilonga yoludi lilipi? Ongahelipi hatu dulu okuunganeka nawa oilonga yetu opo tu dule okulongela Jehova? Oilonga ya fimanenena ilipi hatu dulu okulonga?

OILONGA YOPAVALI YA FIMANENENA

4, 5. Jehova oku na etaleko la tya ngahelipi li na sha noilonga?

4 Jehova oku hole okulonga. Ombiibeli oya popya muGenesis 1:1, ya ti: “Pehovelo Kalunga okwa shita eulu  nedu.” Konima eshi Kalunga a mana okushita edu nakeshe osho shi li ko, okwa popya kutya eshito laye ola li la “wapala unene.” (Genesis 1:31) Omushiti okwa li a hafela ashishe osho a shita. — 1 Timoteus 1:11.

5 Jehova i na efa po okulonga. Jesus okwa ti: “Tate ta longo fiyo opaife.” (Johannes 5:17) Nonande katu shii oilonga aishe ikumwifi oyo Jehova a kala ta longo, otu shii imwe yomuyo. Okwa kala ta hoolola ovo tava ka pangela pamwe nOmona waye, Jesus Kristus, ve li oshitukulwa shOuhamba. (2 Ovakorinto 5:17) Jehova ota twikile yo okuwilika nokufila oshisho ovanhu. Omolwoilonga yokuudifa mounyuni aushe, ovanhu omamiliyona ova shiiva Jehova nove na eteelelo loku ka kala nomwenyo fiyo alushe moparadisa kombada yedu. — Johannes 6:44; Ovaroma 6:23.

6, 7. Jesus oku li omulongi a tya ngahelipi?

6 Jesus naye oku hole oilonga ngaashi ashike Xe. Fimbo a li ine uya kombada yedu, okwa li “omunongoelela” ile omulongi onghulungu waKalunga, e mu kwafela mokushita oinima aishe meulu nokombada yedu. (Omayeletumbulo 8:22-31; Ovakolossi 1:15-17) Eshi Jesus a li kombada yedu, okwa li a twikila okulonga noudiinini. Eshi a li omunyasha, okwa li e lihonga okuhonga oipilangi, tashi dulika a li ha ningi oipundi nokutunga omaumbo. Jesus okwa li onghulungu moilonga yaye, nomolwaasho a li a shiivika e li “omuhongi womiti.” — Markus 6:3.

7 Ashike, oilonga ya fimanenena yaJesus fimbo a li kombada yedu oya li okuudifa onghundana iwa nokuhonga ovanhu kombinga yaJehova. Okwa li e na okumanifa oukalele waye moule womido nhatu netata, nokwa li ha longo noudiinini okudja ongula inene fiyo okonguloshi. (Lukas 21:37, 38; Johannes 3:2) Jesus okwa li ha ende oule  weekilometa omafele kolupadi, ta udifile ovanhu vahapu onghundana iwa. — Lukas 8:1.

8, 9. Omolwashike Jesus a li a hafela oilonga yaye?

8 Jesus okwa li a tala ko okulonga oilonga yaKalunga kwa fa oikulya. Oilonga oyo oya li ye mu pa eenghono noku mu pameka. Omafiku amwe Jesus okwa li ha longo noudiinini ndele ta kala nokuli ehe na efimbo lokulya. (Johannes 4:31-38) Okwa li ha longifa omhito keshe ta mono opo a kwafele ovanhu ve lihonge kombinga yaXe. Osho oshe mu ningifa a dule okulombwela Jehova ta ti: “Ame onde ku fimanekifa kombada yedu mokuwanifa oshilonga eshi we shi pele nge, ndi shi longe.” — Johannes 17:4.

9 Oshoshili kutya Jehova naJesus ohava longo noudiinini, hava hafele oilonga yavo nohava kala va mbilipalelwa. Otwa hala ‘okuninga ovahopaeleli vaKalunga’ ‘nokushikula oshikoti’ shaJesus filufilu. (Ovaefeso 5:1; 1 Petrus 2:21) Nomolwaasho hatu kendabala okulonga noudiinini mukeshe osho hatu ningi.

OTU NA OKUTALA KO NGAHELIPI OILONGA YETU?

10, 11. Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu kale tu na etaleko liwa li na sha noilonga yetu?

10 Tu li oshiwana shaJehova, ohatu longo noudiinini opo tu mone oipumbiwa yetu vene noyomaukwaneumbo etu. Otwa hala okuhafela oilonga yetu, ashike osho otashi dulu okukala eshongo. Ndele mbela otwa pumbwa okuninga po shike ngeenge ihatu hafele oilonga yetu?

Konga oilonga oyo ihe li omhinge nomifikamhango daJehova

11 Kala u na etaleko liwa. Otashi dulika itatu dulu okulundulula apa hatu longo ile kutya ohatu longo efimbo li fike peni, ashike ohatu dulu okulundulula etaleko letu. Ngeenge otwa kala tu shii kutya Jehova okwa teelela tu ninge shike, otashi ke tu kwafela. Pashihopaenenwa, Jehova  okwa teelela omutwe woukwaneumbo u file oshisho eemhumbwe doukwaneumbo wao ngaashi tau dulu. Ombiibeli oya ti kutya oo iha file oshisho oukwaneumbo waye ‘oku dulike kwaau ehe fi omwiitaveli.’ (1 Timoteus 5:8) Ngeenge ou li omutwe woukwaneumbo, longa noudiinini u file oshisho oukwaneumbo woye. Kutya nee ou hole oilonga oyo ho longo ile hasho, ou shii kutya ngeenge oho file oshisho oukwaneumbo woye, oto hafifa yo Jehova.

12. Ongahelipi okulonga noudiinini nokukala ovanashili haku tu etele ouwa?

12 Kala ho longo noudiinini nou li omunashili. Osho otashi dulu oku shi ningifa shipu u kale ho hafele oilonga yoye. (Omayeletumbulo 12:24; 22:29) Natango, omuyandji woilonga woye ota ka kala e ku lineekela. Ovayandji voilonga ohava kala va lenga ovanailonga molwaashi ihava vake oimaliwa, oinima ile efimbo. (Ovaefeso 4:28) Ndele osho sha fimanenena, Jehova oha kala e shii kutya oto longo noudiinini nou li omunashili. Oto dulu okukala u na ‘eliudo liwa’ molwaashi ou shii kutya oto hafifa Kalunga oo u hole. — Ovaheberi 13:18; Ovakolossi 3:22-24.

13. Okukala ovanashili koilonga otashi dulu okweeta ouwa vali umwe ulipi?

13 Kala u shii kutya elihumbato loye koilonga otali dulu okufimanekifa Jehova. Osho otashi ku kwafele yo u kale ho hafele oilonga yoye. (Titus 2:9, 10) Otashi dulika nokuli umwe womovanailonga vakweni a kale a hala okukonakona Ombiibeli omolwelihumbato loye liwa. — Lesha Omayeletumbulo 27:11; 1 Petrus 2:12.

ONDI NA OKUKONGA OILONGA YOLUDI LILIPI?

14-16. Oshike twa pumbwa okukaleka momadiladilo ngeenge hatu hoolola oilonga?

14 Ombiibeli kai na omusholondodo woilonga oyo Ovakriste ve na okulonga naayo vehe na okulonga. Ndele  oi na omafinamhango e li pandunge oo taa dulu oku tu kwafela tu ninge omatokolo e li pandunge e na sha noilonga. (Omayeletumbulo 2:6) Ohatu dulu okulipula omapulo taa landula hatu longifa omafinamhango Ombiibeli.

Okukala u na etaleko liwa otaku dulu oku ku kwafela u hafele neenghono oilonga yoludi keshe

15 Mbela oilonga oyo nda hala otai ka ningifa nge ndi ninge oshinima osho Jehova a ti kutya osha puka? Otwe lihonga kombinga yoinima oyo Jehova e tonde, ngaashi okuvaka nokupopya oipupulu. (Exodus 20:4; Oilonga 15:29; Ovaefeso 4:28; Ehololo 21:8) Onghee hano, ohatu  henuka oilonga keshe oyo i li omhinge nomifikamhango daJehova. — Lesha 1 Johannes 5:3.

16 Mbela oilonga oyo ohai yambidida ile ohai xumifa komesho oinima oyo Jehova a tokola? Pashihopaenenwa, ongahelipi ngeenge owa mono oilonga youhamushanga mokakilinika kokukufa mo omadimo? Inashi puka okukala hamushanga, ndele ou shii kutya Jehova okwa tala ko ngahelipi okulikufa edimo. Nokuli nonande ito ka kufa ovanhu omadimo, mbela pataleko laJehova ku wete u na ondjo moshinima osho? — Exodus 21:22-24.

17. Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu ninge omatokolo oo taa hafifa Kalunga?

17 Ngeenge otwa kala hatu longifa omafinamhango Ombiibeli, ohatu ka kala ngaashi ovanhu ovo va hokololwa mOvaheberi 5:14 kutya ‘ova ika okutongola ouwa nowii.’ Lipula kutya: ‘Ngeenge onda tambula ko oilonga oyo, mbela itashi ka pundukifa vamwe? Mbela oilonga oyo otai ka ningifa nge ndi fiye po kaume kange kopahombo nounona vange nokuya koshilonga shimwe? Otashi ke va kuma ngahelipi?’

‘SHIIVA OKUTONGOLA OINIMA EI IWA UNENE’ ILE YA FIMANENENA

18. Omolwashike tashi dulu okukala eshongo okuyandja elitulemo kokulongela Jehova?

18 Otashi dulu okukala shidjuu okupitifa komesho okulongela Jehova ‘momafimbo aa madjuu.’ (2 Timoteus 3:1) Otashi dulika shi kale eshongo neenghono okumona oilonga noku i kaleka po. Otwa pumbwa okufila oshisho omaukwaneumbo etu, ndele otu shii kutya okulongela Jehova oko oshinima sha fimanenena. Inatu hala okukala twa lenga unene oinima yopamaliko monghalamwenyo yetu. (1 Timoteus 6:9, 10) Ongahelipi mbela hatu dulu ‘okushiiva okutongola oinima ei iwa unene’ ile ya fimanenena,  nopefimbo opo tuu opo ohatu file oshisho oukwaneumbo wetu? — Ovafilippi 1:10.

19. Ongahelipi okukala twe lineekela Jehova taku tu kwafele tu kale tu na etaleko li li pandjele li na sha noilonga yetu?

19 Kala we lineekela Jehova filufilu. (Lesha Omayeletumbulo 3:5, 6.) Otu shii kutya Kalunga oku shii nawa osho twa pumbwa nonokutya ohe tu file oshisho filufilu. (Epsalme 37:25; 1 Petrus 5:7) Eendjovo daye otadi ti: ‘Mokukala kweni kaleni muhe nolwisho. Eshi mu shi kwete nashi mu wanene, osheshi [Kalunga] okwa tya: Ame ihandi ku efa noitandi ku fii po nande.’ (Ovaheberi 13:5) Jehova ina hala tu kale hatu lipula efimbo keshe shi na sha nokufila oshisho omaukwaneumbo etu. Okwa ulika lwoikando kutya ota dulu okuwanifa po eemhumbwe doshiwana shaye. (Mateus 6:25-32) Ohatu lesha Eendjovo daKalunga pandjikilile, hatu udifa onghundana iwa nohatu i kokwoongala kwopaKriste nopehe na okufaula, kashi na nee mbudi kutya onghalo koilonga oya tya ngahelipi. — Mateus 24:14; Ovaheberi 10:24, 25.

20. Ongahelipi hatu dulu okukaleka onghalamwenyo yetu paunafangwa?

20 Kala u na eisho li li nawa. (Lesha Mateus 6:22, 23.) Osho osha hala kutya okukaleka onghalamwenyo yetu paunafangwa opo tu dule okuyandja elitulemo kokulongela Jehova. Otu shii kutya kashi li pandunge okweefa oimaliwa, onghalamwenyo youdjeko ile oikwaelektronika oyo opo ya kondo i kale oyo ya fimanenena kufye shi dulife oukaume wetu naKalunga. Ndele mbela oshike tashi ke tu kwafela tu pitife komesho oinima oyo ya fimana? Natu kendabale okukala tuhe na eendjo. Ngeenge ou na eendjo, kendabala u di ninipike ile u di fute. Ngeenge inatu lungama, oinima yopamaliko otai dulu okumana po efimbo letu neenghono detu notashi dulika tuha mone efimbo lokwiilikana, lokukonakona ile lokuudifa.  Ponhele yokweefa oinima yopamaliko i djuupaleke onghalamwenyo yetu, otwa hala okulihonga okukala twa wanenwa koipumbiwa yonghalamwenyo, ngaashi “oipalwifa noikutu.” (1 Timoteus 6:8) Kashi na nee mbudi kutya otu li meenghalo da tya ngahelipi, oshiwa okukonakona eenghalo detu efimbo nefimbo tu tale nghee hatu dulu okulongela Jehova pauyadi.

21. Omolwashike tu na okuhoolola osho hatu pitifa komesho tete monghalamwenyo yetu?

21 Litulila po omalalakano oinima oyo ya fimana. Otwa pumbwa okulongifa efimbo letu, eenghono detu  nosho yo oiniwe yetu pandunge. Ngeenge inatu lungama, oinima oyo inai fimana, ngaashi ehongo ile oimaliwa otai ka mana po efimbo letu. Jesus okwa ti: “Kongeni tete ouhamba.” (Mateus 6:33) Omatokolo oo hatu ningi, eenghedindjikilile detu, omalipyakidilo etu akeshe fiku nosho yo omalalakano etu aeshe ohaa holola osho twa pitifa komesho momitima detu.

OILONGA YA FIMANENENA OYO HATU DULU OKULONGA

22, 23. (a) Oilonga ya fimanenena ilipi hatu dulu okulonga tu li Ovakriste? (b) Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu hafele oilonga yetu?

22 Oilonga ya fimanenena oyo tu na oyo okulongela Jehova nokuudifila vamwe onghundana iwa. (Mateus 24:14; 28:19, 20) Ngaashi Jesus, nafye otwa hala okuninga ngaashi hatu dulu opo tu longe oilonga oyo. Vamwe ova tembuka va ka longe oko ku na omhumbwe inene yovaudifi. Vamwe otave lihongo elaka loshinailongo opo va dule okuudifila ovanhu ovo hava popi elaka olo. Popya novanhu ovo va dula okuninga ngaho. Otave ke ku lombwela kutya ova hafa, nonghalamwenyo yavo oi na eityo. — Lesha Omayeletumbulo 10:22.

Okulongela Jehova oko kwa fimanenena ku dule oilonga aishe

23 Vahapu vomufye kunena ohatu longo eevili dihapu koilonga ile nokuli koilonga i lili noku lili opo tu dule okufila oshisho omaukwaneumbo etu. Jehova oku wete onghalo ya tya ngaho, noha pandula eshi hatu ningi eenghendabala tu file oshisho omaukwaneumbo etu. Onghee hano, atusheni natu hopaeneneni Jehova naJesus mokukala hatu longo noudiinini, kashi na nee mbudi kutya ohatu longo oilonga yoludi lilipi. Natu dimbuluke yo kutya oilonga yetu ya fimanenena oyo okulongela Jehova nokuudifa onghundana iwa yOuhamba waKalunga. Osho otashi ke tu etela ehafo lashili.