Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 19

Osha yuka ngoo mbela okulidenga navamwe?

Osha yuka ngoo mbela okulidenga navamwe?

MBELA ou shii ovamati noukadona ovo ve hole okuliulika va fa ve na eenghono? —  Mbela ou hole okweendafana navo? Ile pamwe owa hala okweendafana naumwe oo e hole ouwa noku hole ombili? —  Omuhongi Munene okwa ti kutya: “Ovanelao ovanambili, osheshi ovo tava ka ifanwa ovana vaKalunga.” — Mateus 5:9.

Ndele omafimbo amwe, ovanhu vamwe ohava ningi oinima oyo hai tu handukifa. Hasho mbela? —  Onghee hano, otashi dulika tu kale twa hala oku va alulila owii oo ve tu ningila. Ovahongwa vaJesus osho va li ve udite ngaho oshikando shimwe eshi va li molweendo pamwe naJesus va finda kuJerusalem. Nandi ku hokololele kombinga yaasho sha li sha ningwa po.

Eshi va li va enda ko oshinano shonhumba, Jesus okwa li a tetekelifa vamwe vomovahongwa vaye komukunda umwe wokuSamaria opo va ka konge onhele yokunangala. Ovanhu vomomukunda oo kava li va hala Jesus novahongwa vaye va kale mo momukunda wavo, molwaashi Ovasamaria ova li ve na elongelokalunga  lavo li lili. Ovanhu ovo kava li yo ve hole ovanhu ovo va li hava i kuJerusalem va ka ilikane Kalunga.

Jakob naJohannes okwa li va hala okuningila shike opo va alulile ovasamaria owii?

Ngeno oove kwa li wa ungaungwa naave ngaho, ngeno mbela owa ninga po shike? Mbela ngeno owa handuka? Mbela ngeno owa ka kala wa hala okuungaunga navo monghedi omo va ungaunga naave? —  Ovahongwa vaJesus, Jakob naJohannes osho va li va hala okuninga ngaho. Ova li va pula Jesus va ti: ‘Natu va ifanene omundilo meulu u va hanaune po?’ Onghee hano, itashi kumwifa eshi Jesus a li a ifana Jakob naJohannes Ovana vengungumo lodula! Jesus okwa li e va lombwela kutya inashi yuka okuungaunga novanhu vakwao monghedi ya tya ngaho. — Lukas 9:51-56; Markus 3:17.

Odoshili kutya omafimbo amwe ovanhu otava dulu oku tu ninga nai. Ounona vamwe otashi dulika va kale inava hala tu danauke navo. Otashi dulika nokuli va tye: “Inatu hala okudanauka naave.” Ohatu kala twa handuka ngeenge hatu ungaungwa nafye ngaho. Otashi dulika tu kale twa hala okuninga sha opo tu va alulile owii oo ve tu ningila. Ndele mbela otu na okwaalulila vamwe owii? — 

Kufa Ombibeli yoye ndele hatu pandje kOmayeletumbulo etukulwa 24 ovelishe 29. Ovelishe oyo otai ti: ‘Ino tya: Ye ngaashi a ningila nge, osho yo handi ke mu ningila. Ame ohandi kwatele omulumenhu onghone pailonga yaye.’

Mbela ovelishe oyo oya hala okutya shike? —  Otai ti kutya katu na okwaalulila ovanhu owii oo ve tu ningila. Katu na okukala hatu alulile vamwe owii. Ndele mbela ongahelipi ngeenge ope na umwe oo a hala okulidenga nafye? Otashi dulika e ku ule omalaka mai opo e ku handukife. Otashi dulika yo e ku yole ndele ta ti kutya owe mu tila. Natu tye nee ngeno okwe ku ula kutya ove evaya, oto ka ninga po shike mbela? Mbela ou na okulidenga naye? — 

Natu ka tale vali kutya Ombibeli otai ti ngahelipi. Natu pandje kuMateus etukulwa eti-5, ovelishe 39. Movelishe oyo Jesus okwa ti: “Inamu anya omunawii; ndele ngenge ku na ou te ku denge kolupanda lokolulyo, mu alulila nalikwao.” Mbela oto diladila kutya Jesus okwa li a hala okutya  shike eshi a popya eendjovo odo? Mbela okwa li a hala okutya ngeenge umwe okwe ku denge nongonyo kolupanda limwe, mu efa e ku denge kolupanda likwao?

Ahowe, Jesus hasho a li a hala okutya ngaho. Okudengwa nenghava inaku faafana nokudengwa nongonyo. Ngeenge omunhu okwe ku denge nenghava okwa fa e ku undula e ku shonge opo u lidenge naye. Omunhu oo ta ningi ngaho okwa hala u handuke. Ndele mbela oshike tashi ka ningwa po ngeenge owa handuka ndele to mu undula? —  Otashi dulika u hovele okulidenga naye.

Jesus ka li a hala ovahongwa vaye va kale have lidenge navamwe. Onghee hano, okwa li a tya kutya ngeenge umwe okwe tu denge nenghava inatu mu alulila. Katu na okuhanduka, ndele hatu hovele okulidenga navamwe. Ngeenge otwe lidenge naye, ohatu ulike kutya otu na oikala ya fa yomunhu oo a hovela okulidenga nafye.

 Ngeenge opa holoka oupyakadi, mbela otashi ka kala sha yuka okuninga shike? —  Otashi ka kala sha yuka okufiya po onhele oyo. Ndele otashi dulika omunhu oo a kale te ku undula ile te ku shongo lwoikando yonhumba, ndele ngeenge owa kala wa mwena, otashi dulika ehe ke ku undule vali ile ehe ku shonge vali. Itashi ti kutya ku na eenghono ngeenge owa di po puye, ndele otashi ti ashike kutya ou hole osho sha yuka.

Otu na okuninga po shike ngeenge ope na umwe oo a hala okulidenga nafye?

Ndele mbela ongahelipi ngeenge owe lidenge naumwe ndele to findana? Mbela oshike tashi dulu oku ku ningilwa? —  Omunhu oo wa denga otashi dulika e ke ku alukile pamwe nookaume kaye vamwe. Otashi dulika ve ku denge nodibo inene ile ve ku twe nombele. Mbela paife ou udite ko nee kutya omolwashike Jesus ina hala tu kale hatu lidenge navamwe? — 

Mbela otu na okuninga po shike ngeenge otwa mono vamwe tave lidenge? Mbela otu na okwaama ombinga? —  Ombibeli otai tu lombwele osho tu na okuninga. Pandja Ombibeli yoye kOmayeletumbulo etukulwa 26 ovelishe 17. Ovelishe oyo otai ti: “Ou ta kwata ombwa tai ende po komatwi, e li ngaashi ou ta handuka molweemhata dovanhu.”

Ongahelipi okulidopa moinima yovanhu ovo tave lidenge kwa faafana nokukwata ombwa komatwi?Otashi dulika u yahamekwe, onghee hano ino shi ninga!

Mbela oshike tashi dulu oku ku ningilwa ngeenge owa kwata ombwa komatwi? Ombwa otai ka yahama, ndele tai ku nyakele. Ngeenge ombwa inai hala okukwatwa ndele ou i kwete ashike we i diinina, otai ka kala ya handuka neenghono. Ngeenge owe i efa, otashi dulika i ku lye. Mbela oto ka kala ashike u kwete komatwi ayo? — 

Sha faafana, ohatu ka ya moupyakadi wa kwata moiti, ngeenge otwe lidopo moinima yaavo tave lidenge. Otashi dulika tu kale tuhe shii kutya olyelye a hovela okulidenga namukwao ile kutya omolwashike tave lidenge. Omunhu umwe otashi  dulika ta dengwa kumukwao, ndele pamwe osheshi a vaka po oshinima shamukwao. Ngeenge otwe mu kwafele, ohatu kwafele ombudi, onghee hano, osho itashi ka kala oshinima sha yuka okuninga.

Ndele mbela ou na okuninga po shike ngeenge owa mono ovanhu tave lidenge? —  Ngeenge ou li kofikola, oto dulu u ka lombwele diva omuhongifikola wonhumba. Ndele ngeenge ku li kofikola, oto dulu okulombwela ovadali voye ile omupolifi wonhumba. Otu na okukala ovanambili, nonande ovanhu vamwe ova kale va hala okulidenga nafye.

Ou na okuninga po shike ngeenge owa mono vamwe tave lidenge?

Ovahongwa vashili vaJesus ohava ningi keshe osho tava dulu opo va henuke okulidenga navamwe. Mokuninga ngaho, ohatu ulike kutya otu hole osho sha yuka. Ombibeli otai ti kutya omuhongwa waJesus “ina wapala okutwa eemhata, oye e nokukala e nonheni naaveshe.” — 2 Timoteus 2:24.

Paife natu ka tale nee vali komayele amwe mawa oo tae ke tu kwafela tu henuke okulidenga navamwe: Ovaroma 12:17-21 nosho yo 1 Petrus 3:10, 11.