Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 16

Ulika ohole yoye yokuhola Kalunga

Ulika ohole yoye yokuhola Kalunga

Opo u kale nakaume, ou na okukala ho popi naye. Oho pwilikine kuye, naye oha pwilikine kwoove. Oho popi yo navamwe oinima iwa kombinga yakaume koye. Okukala u li kaume kaKalunga osho naanaa shi li ngaho. Tala kwaashi Ombibeli tai ti shi na sha naashi:

Popya alushe naJehova meilikano. “Diinineni mokwiilikana.” — Ovaroma 12:12.

Lesha Eendjovo daKalunga, Ombibeli. “Omishangwa adishe da yandjwa keenghono dOmhepo yaKalunga odi shii kulonga nokukumaida nokupukulula.” — 2 Timoteus 3:16.

Honga vamwe kombinga yaKalunga. “Indeni hano ka ningeni ovanhu [vomoiwana aishe, NW] ovalongwa . . . noku va longa okudiinina aishe ei nde i mu lombwela.” — Mateus 28:19, 20.

 Ehena kookaume kaKalunga. “Kala nokweenda novanongo, opo nee naave yo u ninge omunongo.” — Omayeletumbulo 13:20.

Kala pokwoongala pOlupale lOuhamba. “Tu filafaneni oshisho fye tu twafane omukumo mohole nomoilonga iwa . . . [notu] kumaidafaneni.”—Ovaheberi 10:24, 25.

Kwafela mokuyambidida oilonga yOuhamba. “Keshe tuu na yandje ngaashi omutima waye tau mu lombwele, hanomunyengutima ile kefininiko, osheshi Kalunga e hole ou ta yandje nehafo.” — 2 Ovakorinto 9:7.