Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 6

Oparadisa oi li popepi!

Oparadisa oi li popepi!

Oinima ii oyo tai ningwa kunena kombada yedu otai ulike kutya Oparadisa oi li popepi. Ombibeli otai ti kutya ohatu ka mona omafimbo madjuu komesho ashike omanga Oparadisa inai uya. Paife otu li momafimbo a tya ngaho! Apa otapa shikula imwe yomoinima oyo Ombibeli tai popi kutya otai ka ningwa:

Oita inene. “Oiwana otai [ka] fikamena oiwana, noshilongo otashi [ka] fikamena oshilongo.” (Mateus 24:7) Exunganeko eli ola wanifwa. Okudja mo 1914, opa li oita yopavali younyuni nosho yo oita ikwao inini. Ovanhu omamiliyona ova fila mo.

Etandavelo lomikifi. Ndele otapa ka kala ‘keenhele neenhele oudu wolutapo.’ (Lukas 21:11) Mbela eshi osha wanifwa shili? Heeno. Okankera, omikifi domutima, omukifi woTB, omalaria, oAids nosho yo omikifi dikwao oda dipaa ovanhu omamiliyona.

Omhumbwe yoikulya. Kombada yedu alishe oku na ovanhu ovo ve he na oikulya ya wana. Ovanhu omamiliyona ohava fi kondjala omudo keshe. Eli olo edidiliko likwao olo tali ulike kutya Oparadisa mafiku otai uya. Ombibeli otai ti: ‘Ondjala otai ke uya.’ — Markus 13:8.

 Omakakamo edu. “Otaku di omakakamo edu keembinga neembinga.” (Mateus 24:7) Naashi osha wanifwa mefimbo letu. Ovanhu ve dulife pemiliyona limwe ova fya kekakamo ledu okudja mo 1914.

Ovakolokoshi. Ovanhu otava ka kala “ovanalwisho voimaliwa” “nokulihola vo vene.” “Ohole yavo yokuhola [omalihafifo, NW] i dule ei yokuhola Kalunga.” Ounona otava ka kala “ve he neduliko kovakulunhu.” (2 Timoteus 3:1-5) Mbela ito dimine nande kutya kunena oku na ovanhu vahapu ve li ngaho? Inava fimaneka Kalunga, nohava piyaaneke ovo va hala okulihonga kombinga yaKalunga.

Omunyonena. Otapa ka kala yo “ehapupalo louhenamhango.” (Mateus 24:12, NW) Otashi dulika to dimine kutya omunyonena owa duva unene shi dulife eshi wa li omido da dja ko. Ovanhu keshe pamwe ove li moshiponga shokunyekwa, okunyokomwa, ile okuyahamekwa.

Oinima aishe ei otai ulike kutya Ouhamba waKalunga ou li popepi. Ombibeli otai ti: “Ngenge tamu mono ei ya ningwa, shiiveni ouhamba waKalunga ou li popepi.” (Lukas 21:31) Ouhamba waKalunga oshike? Oo epangelo laKalunga lomeulu olo tali ka eta Oparadisa kombada yedu eli. Ouhamba waKalunga otau ka pingena po omapangelo opanhu. — Daniel 2:44.