Ove oto dulu okuninga kaume kaKalunga

Okambo aka otake ku kwafele u mone nghee to dulu okuninga kaume kaKalunga.

OSHILESHWA 1

Kalunga ote ku shivi u ninge kaume kaye

Ovanhu mounyuni aushe ova ninga ookaume kaKalunga. Naave oto dulu okuninga kaume kaKalunga

OSHILESHWA 2

Kalunga oye kaume muwa inaku shiya vali oo to dulu okukala una

Ote ku hongo nghee to dulu okukala wa hafa noku ku amena.

OSHILESHWA 3

Owa pumbwa okulihonga kombinga yaKalunga

Otashi ke ku kwafela u mone osho u hole naasho e tonde.

OSHILESHWA 4

Nghee to dulu okulihonga kombinga yaKalunga

Okwe shi ninga tashi shiiva opo tu lihonge kombinga yaasho e tu ningila monakudiwa, osho ta ningi paife naasho ta ka ninga monakwiiwa.

OSHILESHWA 5

Ookaume kaKalunga otava ka kala moparadisa

Eenghalo moparadisa itadi ka kala ngaashi odo di li ko kunena. Moparadisa otamu ka kala mwa tya ngahelipi?

OSHILESHWA 6

Oparadisa oi li popepi!

Ongahelipi hatu dulu okukala noushili?

OSHILESHWA 7

Elondwelo okudja monakudiwa

Oshike hatu lihongo kehokololo laNoa kunena?

OSHILESHWA 8

Oolyelye ve li ovatondi vaKalunga?

Ohatu dulu okudidilika mo ovatondi ovo nokuhenuka ve tu nwefwe mo.

OSHILESHWA 9

Oolyelye ve li ookaume kaKalunga?

Ova hala ovanhu ve lihonge shike kombinga yaJehova?

OSHILESHWA 10

Nghee taku dulu okumonika elongelokalunga lashili

Ope na oinima ihapu oyo tai ku kwafele u li didilike mo.

OSHILESHWA 11

Ekelashi elongelokalunga loipupulu!

Ongahelipi hatu dulu okudidilika mo omalongelokalunga oipupulu? Omolwashike a nyika oshiponga?

OSHILESHWA 12

Oshike hashi ningwa pefyo?

Ombiibeli oye tu pa enyamukulo li li mondjila.

OSHILESHWA 13

Oumhulile noulodi oyo oinima ii

Omolwashike Kalunga e i tokola?

OSHILESHWA 14

Ookaume kaKalunga ohava henuka osho shii

Oinima imwe ii ilipi oyo Kalunga e tonde?

OSHILESHWA 15

Ookaume kaKalunga ohava longo osho shiwa

Oilonga imwe iwa ilipi hatu dulu okulonga oyo tai tu kwafele tu kale ookaume kaye?

OSHILESHWA 16

Ulika ohole yoye yokuhola Kalunga

Opo u kaleke po oukaume weni, owa pumbwa okukala ho popi nakaume koye, ho pwilikine kuye nokukala ho mu popile mouwa puvamwe. Osho osho yo twa pumbwa okukala hatu ningi ngeenge tashi uya poukaume wetu naKalunga.

OSHILESHWA 17

Opo u kale nakaume, ove mwene ou na okukala kaume

Eshi to ende to lihongo shihapu kombinga yaKalunga, osho ngoo ohole yoye yoku mu hola tai ende tai kulu.

OSHILESHWA 18

Kala kaume kaKalunga fiyo alushe!

Omwenyo waalushe oshali ina ondilo oyo Kalunga ta ka pa ookaume kaye.