Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 104

Mbela Ovajuda ovo va uda ondaka yaKalunga ova li va ulika eitavelo?

Mbela Ovajuda ovo va uda ondaka yaKalunga ova li va ulika eitavelo?

JOHANNES 12:28-50

  • VAHAPU OVA LI VA UDA ONDAKA YAKALUNGA

  • OKO KWE LIKOLELELA ETOKOLO

Jesus okwa li ta popi kombinga yefyo laye eshi a li motembeli mOmaandaxa mo 10 aNisan. Okwa li te lipula nghee edina laKalunga tali ka kumwa, a ti: “Tate, fimanekifa edina loye.” Opo nee meulu omwa dja ondaka inene tai ti: “Onde li fimanekifa nale, nohandi ke li fimanekifa vali.” — Johannes 12:27, 28.

Ovanhu ovo va li popepi ova li va tila. Vamwe ova li tava ti ova uda omungungumo, ofimbo vamwe va li tava ti: “Omweengeli a popya naye.” (Johannes 12:29) Ashike ova li va uda ondaka yaJehova. Naasho hasho sha li oshikando shotete ovanhu tava udu ondaka yaKalunga ta popi naJesus.

Konima yomido nhatu netata eshi Jesus a ninginifwa, Johannes Omuninginifi okwa li a uda ondaka yaKalunga tai ti: “Ou Omona wange, omuholike, ou nde mu hokwa.” Lwanima, konima yOpaasa yomo 32 O.P., Jesus okwa li a shituluka moipafi yaJakob, Johannes naPetrus. Ovalumenhu ovo vatatu ova li va uda ondaka yaKalunga tai ti: “Ou Omona wange omuholike, ou nde mu hokwa. Mu udeni.” (Mateus 3:17; 17:5) Ashike oshikando osho shititatu, Jehova okwa li a popya monghedi oyo opo ovanhu vahapu va dule okuuda ondaka yaye.

Jesus okwa ti: “Ondaka oyo inai popya molwange, ndele omolweni.” (Johannes 12:30) Osho osha ulika kutya ye Omona waKalunga shili, Messias oo a xunganekwa.

Shikwao vali, onghedi yaJesus yokukalamwenyo oya ulika nghee ovanhu ve na okulongela Kalunga nonokutya Satana Ondiaboli, omupangeli wounyuni ou, okwa wana okuhanaunwa po. Jesus okwa ti: “Ounyuni ou otau tokolwa, nomupangeli wao ota ekelwashi.” Efyo laJesus ola li tali ka kala efindano. Ngahelipi mbela? Jesus okwa yelifa a ti: “Ame ngeenge onda endjelelifwa, ohandi ka nanena kwaame ovanhu vomaludi aeshe.” (Johannes 12:31, 32) Omolwefyo laye, Jesus ota ka nanena ovanhu kuye opo va dule oku ka mona omwenyo waalushe.

Eshi Jesus a ti kutya ota ka “endjelelifwa,” ongudu yovanhu oya ti: “Omhango oya ti kutya Kristus ota kala fiyo alushe. Ndele omolwashike to ti kutya Omona womunhu ota endjelelifwa? Omona womunhu oo olyelye hano?” (Johannes 12:34) Kakele komaumbangi aeshe oo, mwa kwatelwa okuuda ondaka yaKalunga, vahapu kava li va tambula ko Jesus e li shili Omona womunhu, Messias omuudanekwa.

Jesus okwa li e lipopya ye mwene kutya oku li “ouyelele,” ngaashi he shi ningi shito. (Johannes 8:12; 9:5) Okwa ladipika ongudu yovanhu a ti: “Ouyelele otau ka kala mokati keni okafimbo kanini. Onghee endeni fimbo mu li mouyelele opo omilaulu dihe mu finde . . . Ofimbo mu na ouyelele, kaleni mu na eitavelo muo opo mu ninge ovana vouyelele.” (Johannes 12:35, 36) Jesus okwa li a dja mo molwaashi ka li e na okufya mo 10 aNisan. Okwa li ta ka “endjelelifwa komuti” pOpaasa yomo 14 Nisan. — Ovagalati 3:13.

Mokutala koukalele waJesus, osha ulika kutya exunganeko olo ola li la wanifwa po eshi Ovajuda inave mu itavela. Jesaja okwa xunganeka kutya omesho ovanhu otaa ka twika notava ka kukutika omitima davo opo vehe lidilulule novaha velulwe. (Jesaja 6:10; Johannes 12:40) Ovajuda vahapu kava li va tambula ko oumbangi oo kutya Jesus oku li Omuxupifi oo a udanekwa nota dulu okupefa ovanhu omwenyo waalushe.

Nikodemus, Josef Omuarimatia nosho yo ovapangeli vamwe vahapu ova li va “itavela” muJesus. Ndele mbela otava ka kala ngoo ve na eitavelo tali longo, ile otava ka shuna monima molwaashi va tila okukondwa mo moshinagoga, ile molwaashi va hala “okupandika kovanhu”? — Johannes 12:42, 43.

Jesus okwa yelifa kutya oshike sha kwatelwa mo mokukala u na eitavelo muye, a ti: “Keshe ou ta itavele nge ota itavele yo ou a tuma nge, nakeshe ou a mona nge okwa mona yo ou a tuma nge.” Oshili oyo Kalunga a lombwela Jesus a udife oya fimana, naasho oshe mu linyengifa a tye: “Keshe ou ita pwilikine kwaame noita tambula eendjovo dange, ope na ou te mu tokola. Eendjovo odo nda popya odo tadi ke mu tokola mefiku laxuuninwa.” — Johannes 12:44, 45, 48.

Jesus okwa xulifa a ti: “Inandi popya kwaame mwene, ndele Tate ou a tuma nge okwa lombwela nge osho ndi na okupopya naasho ndi na okuhonga. Ondi shi shii kutya osho a lombwela nge otashi twala komwenyo waalushe.” (Johannes 12:49, 50) Jesus okwa li e shii kutya moule wefimbo linini okwa li ta ka yandja omwenyo waye u li eyambo omolwovanhu ovo va itavela muye. — Ovaroma 5:8, 9.