Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 101

Jesus a shivwa keumbo laSimon kuBetania

Jesus a shivwa keumbo laSimon kuBetania

MATEUS 26:6-13 MARKUS 14:3-9 JOHANNES 11:55–12:11

  • JESUS TA SHUNA KUBETANIA OSHO SHI LI POPEPI NAJERUSALEM

  • MARIA TA TILE JESUS OMAADI EDIMBA LIWA

Jesus okwa li a dja muJeriko nokuya kuBetania. Okwa li enda oshinano sheekilometa 20 mondjila oyo idjuu okweenda. Mokuyelekanifa nombada yefuta, Jeriko oshi li pedu neemeta 250, ofimbo Betania shi li pombada neemeta 610. Lasarus novamwainakadona vavali ova li hava di momukunda u li muBetania, u li koushilo wOmhunda yEemono nohapa endwa eekilometa 3 okudja kuJerusalem.

Ovajuda vahapu ova li va fika nale muJerusalem koshivilo shOpaasa. Ova li va fika diva “opo va ka yelifwe paMhango yaMoses” molwaashi otashi dulika va li va kuma oshimhu ile va ninga sha osho she va nyateka. (Johannes 11:55; Numeri 9:6-10) Vamwe vomuvo ovo va li va fika tete ova li va ongala kotembeli. Ova li tava pulafana ngeenge Jesus ote uya ngoo koshivilo shOpaasa. — Johannes 11:56.

Opa li pe na eemhata dihapu di na sha naJesus. Ovawiliki vomalongelokalunga ova li va hala oku mu kwata po opo ve mu dipae. Ova li va yandja elombwelo kutya oo a li ta ka mona Jesus, oku na oku ke mu lopota “opo ve ke mu kwate po.” (Johannes 11:57) Ovawiliki ovo ova li nale tava kendabala oku mu dipaa konima eshi a nyumuna Lasarus. (Johannes 11:49-53) Vamwe ova li tava diladila kutya ita ka holoka moipafi yovanhu.

Osha li Etitano eshi Jesus a li a fika muBetania “ofimbo ku na omafiku ahamano opo Opaasa i fike.” (Johannes 12:1) Efiku la shikula ko (Eshabata, Nisan 8) ola li hali hovele ngeenge etango la ningine. Jesus okwa li a fika ofimbo efiku lEshabata inali fika. Ka li ta dulu okudja kuJeriko mefiku lEshabata, olo hali hovele mEtitano ngeenge etango la ningine fiyo omOlomakaya ngeenge etango la ningine, molwaashi osha indikwa pamhango yOshijuda. Otashi dulika Jesus a li a ya keumbo laLasarus, ngaashi a li ha ningi shito. 

Simon, oo a li ha di muBetania, okwa li a shiva Jesus novaendi pamwe naye, mwa kwatelwa Lasarus, ve uye va lye ouvalelo mOlomakaya konguloshi. Simon oo a li ha ifanwa “omunashilundu,” otashi dulika a li omunashilundu oo a li a velulwa kuJesus pomhito imwe. Marta okwa li a yakula ovaenda, ngaashi a li ha ningi shito. Pomhito oyo, Maria okwa li ta yandje elitulemo kuJesus, naasho osha li udifa nai Marta.

Maria okwa li a patulula okakende komaadi edimba liwa, “ketata lolitela, onarde yo venevene.” (Johannes 12:3) Omaadi oo oku na ondilo, nongushu yao oi fike peedenari 300, ondjabi yomunailonga yodula aishe. Maria okwa tila omaadi momutwe waJesus nokeemhadi daye, ndele te a pushula ko keemhadi neexwiki daye. Eumbo alishe ola li tali nyika omaadi edimba liwa.

Ovahongwa ova li va handuka, ndele tava pula tava ti: “Omolwashike omaadi aa edimba liwa taa hepifwa?” (Markus 14:4) Judas Iskariot okwa tomhafana, a ti: “Omolwashike omaadi oo edimba liwa inaa landifwa po keedenari 300, ndele tadi pewa eehepele?” (Johannes 12:5) Judas ka li shili e na ko nasha neehepele. Okwa kala ha vake mo oimaliwa mokakefa kovahongwa.

Jesus okwa li a popila Maria, a ti: “Omolwashike mwa hala okuhandukifa omukainhu ou? Okwa longela nge oshilonga shiwa. Eehepele odi li punye alushe, ndele ame itandi ka kala alushe punye. Eshi a tila omaadi aa edimba liwa kolutu lange, okwe shi ninga a longekide olutu lange eshi handi ka fya. Oshili ohandi mu lombwele, keshe apa onghundana ei iwa tai udifwa mounyuni aushe, oshilonga eshi omukainhu ou a longa nasho otashi ka hepaululwa opo a dimbulukiwe.” — Mateus 26:10-13.

Jesus okwa kala ashike muBetania oule womafiku onhumba, nonghundana kombinga yaye oya li ya tandavela. Ovajuda vahapu kava li ashike va ya keumbo laSimon va ka tale Jesus, ndele ova ka tale yo Lasarus “oo [Jesus] a nyumuna koufi.” (Johannes 12:9) Ovapristeri ovakulunhu ova li va pangela omhangela va dipae Jesus nosho yo Lasarus. Ovawiliki vomalongelokalunga ova li tava diladila kutya ovanhu vahapu otava ulike ashike eitavelo muJesus molwaashi Lasarus e na omwenyo. Ovawiliki ovo ova li ovakolokoshi.