Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 127

Jesus ta pangulwa kOmhangu yoPombada yOvajuda, nolwanima okuPilatus

Jesus ta pangulwa kOmhangu yoPombada yOvajuda, nolwanima okuPilatus

MATEUS 27:1-11 MARKUS 15:1 LUKAS 22:66–23:3 JOHANNES 18:28-35

  • JESUS TA PANGULWA KOMHANGU YOPOMBADA YOVAJUDA

  • JUDAS ISKARIOT TA KENDABALA OKULIMANGELEKA

  • JESUS TA TWALWA KUPILATUS A KA TOKOLWE

Osha li okeengulasha eshi Petrus e likala Jesus lwoikando itatu. Oilyo yOmhangu yoPombada yOvajuda oya li ya mana omhangu yayo oyo ya li ihe li pauyuki. Ongula yEtitano, ova li va ongala opo va ningife omhangu oyo va ninga oufiku winya i kale ya fa i li pauyuki. Jesus okwa li a etwa komesho yavo.

Omhangu oya li ya pula vali Jesus tai ti: “Tu lombwela ngeenge oove Kristus.” Okwa nyamukula a ti: “Nande ndi mu lombwele itamu shi itavele nandenande. Kakele kaasho, ngeenge onde mu pula itamu dulu okunyamukula.” Ashike Jesus okwa li e va lombwela nouladi kutya oye a xunganekwa muDaniel 7:13, a ti: “Okudja paife Omona womunhu ota ka kala omutumba kolulyo laKalunga omunaenghono.” — Lukas 22:67-69; Mateus 26:63.

Ova li va twikila noku mu pula tava ti: “Ove hano Omona waKalunga?” Jesus okwa nyamukula a ti: “Osho naanaa ngaashi tamu ti.” Osho osha li she va ningifa va dipae Jesus molwaashi ova li tava diladila kutya ota sheke Kalunga. Ova pula vali va ti: “Oumbangi washike vali twa pumbwa?” (Lukas 22:70, 71; Markus 14:64) Opo nee ova manga Jesus noku mu twala kungoloneya waRoma, Pontius Pilatus.

Otashi dulika Judas Iskariot a li a mona eshi Jesus ta twalwa kuPilatus. Eshi Judas a mona kutya Jesus okwa tokolwa, okwe lipa oushima nokwa li a nyika oluhodi. Ponhele yokulivela ombedi shili nokupula Kalunga e mu dimine po, okwa li a shunifa ko oimaliwa oisilveri 30. Judas okwa li a lombwela ovapristeri ovakulunhu a ti: “Onda nyona eshi nda kengelela omulumenhu ehe na etimba.” Ova li ve mu nyamukula nai, va ti: “Osho otu na shike nasho? Tala kutya oto ningi po shike!” — Mateus 27:4.

Judas okwa li a umbila oimaliwa oisilveri 30 motembeli nokwa nyona vali eshi e lidipaa. Eshi a li ta kendabala okulidipaa, oshitai osho a li a mangela ongodi osha teka. Okwa li e lidenga po nokwa li a wila komamanya ndele ta topa pokati. — Oilonga 1:17, 18.

Jesus okwa li a twalwa kombala yaPontius Pilatus efimbo longula. Ashike Ovajuda ovo ve mu twala ko ova li va anya okuya mo mombala. Ova li tava diladila kutya ngeenge ova kwatafana naavo vehe fi Ovajuda otashi ke va nyateka. Osho osha li tashi ke va ningifa vaha lye ouvalelo mo 15 Nisan, efiku lotete loshivilo shomingome inadi ya efulika, osho sha talika ko shi li oshitukulwa shOpaasa.

Pilatus okwa li e uya kuvo pondje, ndele te va pula ta ti: “Omulumenhu ou okwa longa owii washike?” Ova nyamukula va ti: “Ngeno omulumenhu ou ka li a longa owii washa, ngeno inatu mu eta kwoove.” Otashi dulika Pilatus a li e udite kutya otave mu fininike, onghee okwa ti: “Mu kufei po mu mu tokole pamhango yeni.” Ovajuda ova li va ulika kutya ova hala a dipawe, ndele tava ti: “Pamhango inatu pitikwa tu dipae omunhu.” — Johannes 18:29-31.

Ngeno ova dipaele Jesus pefimbo lOpassa, ngeno osha etifa po omapiyaano. Opo vaha velwe ombedi medipao laJesus, ova li va pangela omhangela yoku mu dipaifa kOvaroma omolwomatomheno opapolotika, molwaashi Ovaroma ova li ve na oufemba wokudipaa omunhu oo ta tamanekelwa oinima yopapolotika.

Ovawiliki vomalongelokalunga kava li va lombwela Pilatus kutya ova tokola Jesus molwaashi a sheka Kalunga pataleko lavo. Ova eta po omatomheno amwe oku mu tokolifa, eshi va ti: “Omulumenhu ou [1] otwe mu hanga ta pukifa oshiwana shetu, [2] te shi kelele shiha fute oifendela kOmukesari, [3] nota ti kutya oye Kristus ohamba.” — Lukas 23:2.

Pilatus, oo e li omukalelipo waRoma, okwa li e na etomheno lokulipula shi na sha naashi Jesus te liti kutya ye ohamba. Onghee Pilatus okwa li a shuna vali meumbo, ndele ta ifana Jesus noku mu pula ta ti: “Oove Ohamba yOvajuda?” Noitya imwe vali, okwa li a fa ngeno te mu pula ta ti, ‘Mbela owa teya omhango mokuliifana kutya ove ohamba nou li omhinge nOmukesari?’ Opo Jesus a mone kutya Pilatus oku shii shihapu shi fike peni kombinga yaye, okwe mu pula a ti: “Oto pula nge ngoo shili wa hala okushiiva ile osheshi wa uda nge kuvamwe?” — Johannes 18:33, 34.

Nonande Pilatus okwa li e lipwililikila oushili kombinga yaJesus, okwa li e na ehalo lokulihonga kombinga yaye, nokwa li a nyamukula a ti: “Ame nghi fi Omujuda.” Okwa weda ko a ti: “Oshiwana sheni novapristeri ovakulunhu ovo ve ku yandja momake ange. Owa ninga shike?” — Johannes 18:35.

Jesus ka li a kendabala okulipwililikila oshikundafanwa osho shi na sha nouhamba. Okwa li a nyamukula monghedi oyo ya kumwifa ngoloneya Pilatus.