Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 116

Jesus ta hongo ovayapostoli vaye pOpaasa yaye yaxuuninwa shi na sha nokukala nelininipiko

Jesus ta hongo ovayapostoli vaye pOpaasa yaye yaxuuninwa shi na sha nokukala nelininipiko

MATEUS 26:20 MARKUS 14:17 LUKAS 22:14-18 JOHANNES 13:1-17

  • JESUS TA LI OPAASA YAYE YAXUUNINWA NOVAYAPOSTOLI VAYE

  • OKWA HONGA OSHILIHONGOMWA ESHI A KOSHA EEMHADI DOVAYAPOSTOLI VAYE

Petrus naJohannes ova li va fika muJerusalem oko va li va tumwa kuJesus opo va ka ninge omalongekido e na sha nOpaasa. Lwanima, Jesus novayapostoli omulongo ova li navo ve lidenga ondjila va ye kuJerusalem. Osha li okomatango netango ola li pokuningina eshi Jesus novahongwa vaye va li tava di kOmhunda yEemono. Osho osha li oshikando shaJesus shaxuuninwa okumona omutalelo oo nokwa li ashike te ke u mona vali konima yenyumuko laye.

Jesus novayapostoli vaye ova li va fika diva moshilando nova li va ya keumbo oko va li tava ka lila ouvalelo wOpaasa. Ova li va londa keetalapa va yuka konduda yombada. Ova li va hanga oinima aishe ya longekidilwa ouvalelo wavo. Jesus okwa li a teelela nodjuulufi oshiningwanima osho, nomolwaasho a ti: “Onda halelela okulya pamwe nanye ouvalelo wOpaasa ofimbo inandi ka hepekwa.” — Lukas 22:15.

Omido da tetekela, opa li pa totwa onghedindjikilile yokulitaambekida omaholo omaviinyu mokati kaavo va li tava dana Opaasa. Konima eshi Jesus a tambula eholo, okwa pandula ndele ta ti: “Tambuleni eholo eli, ndele tamu li litaambekida, osheshi ohandi mu lombwele, okudja nena itandi ka nwa vali omaviinyu fiyo osheshi Ouhamba waKalunga we uya.” (Lukas 22:17, 18) Osha li sha yela kutya efyo laye oli li popepi.

Pefimbo louvalelo wOpaasa, opa li pa ningwa oshinima shimwe osho ihashi ningwa shito. Jesus okwa fikama, ta dula mo oshikutu shaye shokombada ndele ta kufa oshihaduku, nokwa tula omeva moshiyaxa. Osha li onghedindjikilile kumwene weumbo a shilipaleke kutya eemhadi dovaenda vaye oda koshwa, tashi dulika tava koshwa nande okomupiya. (Lukas 7:44) Pomhito oyo kapa li mwene weumbo, onghee Jesus oye a li e shi ninga. Omuyapostoli keshe okwa li ta dulu okulongifa omhito oyo opo e shi ninge, ashike kapa li oo e shi ninga. Mbela inave shi ninga molwaashi va li tava tu natango eemhata mokati kavo? Kashi na nee mbudi kutya onetomheno lilipi, ova li va fya ohoni eshi Jesus a kosha eemhadi davo.

Eshi Jesus e uya kuPetrus, Petrus okwa ti: “Ku na okukosha eemhadi dange nandenande.” Jesus okwa nyamukula a ti: “Ngeenge itandi kosho eemhadi doye, ito kala vali naame.” Opo nee Petrus okwa nyamukula nexwamo a ti: “Omwene, ino kosha ashike eemhadi dange, ndele koshe nge yo keenyala nomomutwe.” Petrus okwa li a kumwa eshi Jesus e mu nyamukula a ti: “Keshe ou a koshwa olutu alishe okwa pumbwa ashike okukoshwa keemhadi opo a kale a yela filufilu. Ndele nye omwa yela, ashike haamushe.” — Johannes 13:8-10.

Jesus okwa kosha eemhadi dovayapostoli 12, mwa kwatelwa Judas Iskariot. Konima eshi Jesus a djala oshikutu shaye shokombada ndele ta kala vali omutumba poshitaafula, okwe va pula a ti: “Mbela omu shi shii kutya omolwashike nda kosha eemhadi deni? Omu li mondjila eshi hamu ifana nge ‘Omuhongi’ nosho yo ‘Omwene,’ osheshi ame Omuhongi nOmwene. Onghee hano, ngeenge ame, Omwene nOmuhongi onda kosha eemhadi deni, nanye kaleni yo hamu koshafana keemhadi. Osheshi onde mu tulila po oshihopaenenwa mu ninge ngaashi naanaa nde mu ningila. Oshili ohandi mu lombwele, omupiya ke dule omwene waye, nomutumwa ke dule oo e mu tuma. Ngeenge omu shii oinima oyo notamu i tula moilonga, otamu kala mwa hafa.” — Johannes 13:12-17.

Osho oshilihongomwa sha fimana shi na sha nokulonga oilonga oyo ya dinika. Ovashikuli vaJesus kave na okulalakanena eendodo dopombada tava diladila kutya ova fimana nove na okulongelwa. Ponhele yaasho, ove na okushikula oshihopaenenwa shaJesus, hakukosha ashike eemhadi davamwe, ndele okukwafela vamwe nelininipiko nopehe na onhondo.