Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 103

Otembeli tai kosholwa vali

Otembeli tai kosholwa vali

MATEUS 21:12, 13, 18, 19 MARKUS 11:12-18 LUKAS 19:45-48 JOHANNES 12:20-27

  • JESUS TA FINGI OMUKWIYU NOKUKOSHOLA OTEMBELI

  • OPO JESUS A XUPIFE VAHAPU, OKWA LI E NA OKUFYA

Jesus novahongwa vaye eshi va dja kuJeriko, ova kala omafiku atatu muBetania. Omaandaxa ongula inene, mo 10 Nisan, ova li va ya kuJerusalem. Jesus okwa li a fya ondjala. Onghee eshi a mona omukwiyu, okwa li a ehena kuo. Mbela owa li ngoo u na eenghwiyu?

Osha li pexulilo laMarsa, neenghwiyu ohadi hovele okupya muJuni. Ndele nande ongaho, omiti oda li da tutuma omafo. Nomolwaasho Jesus a li ta diladila kutya otashi dulika ku na eenghwiyu da pya. Ashike ka li a mona ko eenghwiyu. Omafo okwa li taa diladilifa omunhu kutya oku na eenghwiyu. Opo nee Jesus okwa ti: “Ito imi vali oiimati.” (Markus 11:14) Omukwiyu owa fya diva, na Jesus okwa li ta ka kundafana kombinga yaasho mefiku la shikula ko.

Jesus novahongwa vaye ova li va fika diva muJerusalem. Okwa li a ya kotembeli, oyo a li a konakona ngonghela omutenya. Eshi e uya momafiku oo 10 Nisan, okwa li a ninga shihapu shihe fi ashike okukonakona otembeli. Okwa katuka eenghatu ngaashi a li ninga omido nhatu da pita pOpaasa yomo 30 O.P. (Johannes 2:14-16) Pomhito ei, okwa taataa mo “ovo va li tava lande notava landifile” motembeli. Okwa undulila poshi “oitaafula yovakumaani voimaliwa noipundi yaavo va li tava landifa eenghuti.” (Markus 11:15) Ka li nokuli a pitika ovo tava twala oinima koilando imwe va ye nondjila oyo ixupi oyo ya pita moshihale shotembeli.

Omolwashike Jesus a li a katukila onghatu ovo va li tava kumaana oimaliwa naavo va li tava landifile oinamwenyo motembeli? Okwa ti: “Inapa shangwa hano kutya, ‘Eumbo lange otali ka ifanwa eumbo lokwiilikanena oiwana aishe?’ Ndele nye omwe li ninga ekololo lovanyeki.” (Markus 11:17) Okwe va ifana ovanyeki molwaashi ohava nyokoma ovo tava lande oinamwenyo oyo tai ka ningwa exwikiloyambo. Jesus okwa li e va tala ko ve li ovanyeki.

Eshi ovapristeri ovakulunhu, ovanongo vomishangwa novakulunhu va uda osho Jesus a ninga, ova li va pangela omhangela yoku mu dipaa. Ashike eemhangela davo oda li da ponya. Kava li ve shii kutya otave shi ende ngahelipi opo ve mu dipae, molwaashi ovanhu vahapu ova li tava mbobolokele kuye opo va pwilikine kwaasho ta popi.

Ovajuda havo aveke va li va ya koshivilo shOpaasa, ndele okwa li yo kwa ya ovanhu vomoiwana imwe ovo va ninga velongelokalunga lOshijuda. Vahapu vomuvo ovo va li va ka longela Kalunga koshivilo ova li Ovagreka. Ova li va ya kuFilippus, tashi dulika va li va nanwa kedina laye lOshigreka, nokupula kutya Jesus oku li peni. Filippus otashi dulika a li ehe na oushili ngeenge osha wapala ngoo pomhito oyo va ka popye naJesus, nomolwaasho a li a ya kuAndreas e ke mu pule. Ova li va lombwela Jesus oshinima osho ofimbo a li natango motembeli.

Jesus okwa li e shii kutya ota ka fya moule womafiku manini, onghee olo halo la li efimbo lokunyamukula ovanhu ile lokushiivika apeshe. Okwa li a longifa efaneko opo a nyamukule ovayapostoli ovo vavali, a ti: “Efimbo ola fika opo Omona womunhu a tumbalekwe. Oshili ohandi mu lombwele, omuma yoshilya ngeenge inai wila medu ndele tai file mo, otai kala oyo aike, ashike ngeenge oya file mo ndele tai mene, otai dala oilya ihapu.” — Johannes 12:23, 24.

Omuma yoshilya otashi dulika i kale tai monika ya fa ihe na ongushu. Ashike ngeenge oya kunwa ndele tai “file mo” medu, otai dulu okumena ndele tai dala oilya ihapu. Sha faafana, Jesus oye ashike a li omunhu a wanenena. Eshi a kala omudiinini kuKalunga fiyo omefyo, kungaho okwa yeululila omhito ovanhu ovo ve na omhepo yeliyambo va dule oku ka mona omwenyo waalushe omolwaye. Nomolwaasho Jesus a ti: “Keshe ou e hole omwenyo waye ote u kanifa, ndele ou e tonde omwenyo waye mounyuni ou ote u xupifa opo a ka mone omwenyo waalushe.” — Johannes 12:25.

Jesus ka li ashike ta diladila kombinga yaye mwene, nomolwaasho a ti: “Keshe ou a hala okuninga omupiya wange na shikule nge, nakeshe apa ndi li opo ta ka kala yo. Ngeenge ope na ou a hala okuninga omupiya wange, Tate ote ke mu fimaneka.” (Johannes 12:26) Oyo oyo ondjabi tava ka mona. Ovo va fimanekwa kuXe otava ka pangela pamwe naKristus mOuhamba.

Nonande Jesus okwa li e shii kutya ota ka mona oixuna nokufya efyo linyanyalifa, okwa ti: “Paife onda nyika oluhodi, oshike vali ndi na okutya? Tate, xupife nge mwaasho shi li pokuningilwa nge.” Molwaashi Jesus okwa li a hala okuwanifa po ehalo laKalunga, okwa weda ko a ti: “Kakele kaasho, eshi osho nda endela.” (Johannes 12:27) Jesus okwa li metwokumwe naasho Kalunga a li a lalakanena, mwa kwatelwa nokuli nefyo laye.