Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 128

Jesus ina monika ondjo kuPilatus nokuHerodes

Jesus ina monika ondjo kuPilatus nokuHerodes

MATEUS 27:12-14, 18, 19 MARKUS 15:2-5 LUKAS 23:4-16 JOHANNES 18:36-38

  • JESUS TA PANGULWA KUPILATUS NOKUHERODES

Jesus ina holeka Pilatus kutya ye ohamba. Ouhamba waye kawa li tau tu ondubo nepangelo laRoma. Jesus okwa ti: “Ouhamba wange kau fi oshitukulwa shounyuni ou. Ngeno owa li oshitukulwa shounyuni ou, ovashikuli vange ngeno ova lwa opo ndiha yandjwe momake Ovajuda. Ashike Ouhamba wange kau fi womounyuni ou.” (Johannes 18:36) Jesus oku na Ouhamba, ndele kau fi oshitukulwa shounyuni ou.

Pilatus okwa li a hala okuuda shihapu, onghee okwa li a pula a ti: “Tashi ti ove ohamba?” Jesus okwa lombwela Pilatus kutya okwa fika pexulifodiladilo li li mondjila, a ti: “Osho naanaa ngaashi wa popya kutya ame ohamba. Onda dalwa nonde uya mounyuni opo ndi hepaulule oshili. Ndele keshe ou ta kala metwokumwe noshili ota dulika kondaka yange.” — Johannes 18:37.

Jesus okwa hangwa a lombwela nale Tomas a ti: “Aame ondjila, noshili nomwenyo.” Pilatus okwa uda kutya elalakano laJesus lokutumwa kombada yedu olo okuudifa ‘oshili,’ unene tuu oshili kombinga yOuhamba waye. Jesus okwa li a tokola toko okukanyatela koshili oyo nonande otashi pula omwenyo waye. Pilatus okwa pula a ti: “Oshili oshike?” noka li a teelela a mone enyamukulo kepulo laye. Okwa li e udite kutya okwa uda shihapu opo a tokole omulumenhu oo. — Johannes 14:6; 18:38.

Pilatus okwa li a shuna kongudu yovanhu ovo va li ve mu teelela pondje. Jesus okwa li ofika ponho yaPilatus, oo a li ta lombwele ovapristeri ovakulunhu naavo va li navo, ta ti: “Omulumenhu ou inandi mu mona etimba.” Ova li va handukifwa ketokolo olo, ndele tava ti: “Ota piyaaneke ovanhu nehongo laye muJudea ashishe, okudja kuGalilea fiyo okoku.” — Lukas 23:4, 5.

Pilatus okwa li a kumwa kunghee Ovajuda va li tava tomhafana. Eshi ovapristeri ovakulunhu novakulunhu voshiwana va kala nokwiingida, Pilatus okwa li a pula Jesus a ti: “Ku udite ko hano oinima ihapu oyo to hokololifwa?” (Mateus 27:13) Jesus ka li e mu nyamukula. Pilatus okwa li a kumwa eshi Jesus a li a ngungumana nonande okwa li ta lundilwa.

Ovajuda ova popya kutya Jesus okwa hovela “okudja kuGalilea.” Eshi Pilatus a mona kutya Jesus Omugalilea, osha li she mu ningifa e lipopile opo aha tokole Jesus. Herodes Antipas (omona waHerodes Munene) oye a li omupangeli waGalilea, nokwa li muJerusalem pefimbo olo lOpaasa. Onghee Pilatus okwa li a tuma Jesus kuHerodes. Herodes Antipas oye a li a tetifa ko omutwe waJohannes Omuninginifi. Eshi Herodes a uda kutya Jesus okwa li ta longo oikumwifilonga, okwa li a limbililwa unene molwaashi okwa li ta diladila kutya Jesus oJohannes a nyumuka koufi. — Lukas 9:7-9.

Herodes okwa li a hafa eshi ta ka mona Jesus. Ka li a hafa molwaashi a hala okukwafela Jesus ile okuuda kutya oinima oyo ta pangulilwa oyoshili ile hasho. Ndele okwa li ashike “a hala oku mu mona ta longo oshikumwifilonga.” (Lukas 23:8) Ashike Jesus ka li a longa oshikumwifilonga. Eshi Herodes a li te mu pulapula, Jesus ka li e mu nyamukula sha. Herodes novakwaita vaye kava li ve shi hafela nova li va “ungaunga naye nonyanya.” (Lukas 23:11) Ova li ve mu dika oshikutu tashi vema nova li ve mu yola. Opo nee Herodes okwa shunifa Jesus kuPilatus. Herodes naPilatus ova li nale ovatondi, ashike pomhito oyo ova li va ninga omaume.

Eshi Jesus a shuna, Pilatus okwa li a ifana ovapristeri ovakulunhu, ovapangeli Ovajuda novanhu vamwe, ndele ta ti kuvo: “Omulumenhu ou onde mu pula omapulo moipafi yeni ashike inandi mona etimba li na sha naasho tamu mu popile. Herodes naye ine mu mona etimba nomolwaashi e mu shunifa kufye, ndele taleni, omulumenhu ou ina ninga sha shoku mu dipaifa. Onghee ohandi mu dengifa ashike ndele handi mu mangulula.” — Lukas 23:12-16.

Pilatus okwa li a halelela okumangulula Jesus molwaashi okwa mona kutya ovapristeri ova li ve mu twala kuye omolwondubo. Eshi Pilatus a li ta kendabala okumangulula Jesus, ovanhu ova li tave mu xwaxwameke e mu dipaife. Ofimbo a li omutumba kolukalwatokolo, omukulukadi waye okwe mu tumina etumwalaka, ta ti: “Omulumenhu oo omuyuki ino mu ningila sha, osheshi onda twa ondjodi [i na sha naapo a dja] kombinga yaye, noya tilifa nge neenghono.” — Mateus 27:19.

Ongahelipi Pilatus a li ta dulu okumangulula omulumenhu oo ehe na ondjo, ngaashi a li e na okuninga?