Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 108

Jesus a tomha ovo va li va hala oku mu yula meendjovo

Jesus a tomha ovo va li va hala oku mu yula meendjovo

MATEUS 22:15-40 MARKUS 12:13-34 LUKAS 20:20-40

  • SHOMUKESARI SHI PENI OMUKESARI

  • MBELA OVANHU OVO TAVA KA NYUMUKA OTAVA KA HOMBOLA NOKUHOMBOLWA?

  • OSHIPANGO SHINENENENE

Ovawiliki vomalongelokalunga ova li va handukila Jesus. Jesus okwa hangwa opo a yandje efaneko olo la li la nyaneka pomutenya oihelele yavo. Onghee Ovafarisai ova li va pangela omhangela yoku mu kwata po. Ova li va kendabala oku mu ningifa a popye oshinima osho tashi dulu oku mu kwatifa po komupangeli waRoma, nova li va futa ovahongwa vaye vamwe opo ve mu hokololife. — Lukas 6:7.

Ove mu pula va ti: “Omuhongi, otu shi shii kutya oho popi noho hongo paushili, noiho tale eholokepo lokombada lovanhu, ndele oho hongo oshili kombinga yaKalunga. Osha yuka tuu kufye okufuta oifendela kOmukesari?” (Lukas 20:21, 22) Jesus ka li a pukifwa komapopyo avo oo a li taa monika taa nyuwifa omatwi ndele paulelalela okwa li oihelele. Ngeenge okwa ti, ‘Inashi yuka okufuta oifendela,’ otashi dulika kutiwe kutya okwa tukulila epangelo laRoma oshibofa. Ashike ngeenge okwa ti ovanhu ‘Nava fute oifendela,’ otashi dulika vehe shi ude ko noku mu pilukila po. Okwa li e va nyamukula ngahelipi?

Jesus okwe va nyamukula a ti: “Omolwashike tamu yeleke nge, ovanaihelele nye? Ulikilei nge oshimaliwa shefendelo.” Opo nee ove mu pa odenari, ndele te va pula ta ti: “Efano neshangelo eli olalyelye?” Ova ti: “Olomukesari.” Opo nee okwa yandja elombwelo a ti: “Hano eshi shOmukesari shi peni Omukesari, naasho shaKalunga shi peni Kalunga.” — Mateus 22:18-21.

Ovalumenhu ovo ova li va kuminwa eendjovo daJesus. Enyamukulo laJesus ola li le va mweneka ndele tava i. Kava li va dula oku mu kwata po efiku olo. Konima eshi eenghendabala dOvafarisai da ponya, ovawiliki vomalongelokalunga amwe ova li va ya kuJesus.

Ovasadukai, ovo inava itavela menyumuko, ova li ve mu pula epulo li na sha nenyumuko nosho yo okuhombolwa kuhaukwe woye. Ove mu pula va ti: “Omuhongi, Moses okwa ti: ‘Ngeenge omulumenhu a fi ehe na ounona, mumwaina oku na okuhombola po omukulukadi waye, ndele ta dalele mumwaina ounona.’ Ndele opa li ovamwainafana ovalumenhu vaheyali. Wotete okwa li a hombola ndele ta fi ehe na oludalo, nokwa fiila mumwaina umwe omukulukadi waye. Oshinima sha faafana osha ningilwa yo oo omutivali nomutitatu, fiyo aveshe vaheyali va pwa ko. Xuuninwa, omukainhu naye okwa ka fya. Mbela ngeenge va nyumunwa, omukulukadi oo ota ka ninga walyelye pwaavo vaheyali? Osheshi okwa li omukulukadi wavo aveshe.” — Mateus 22:24-28.

Jesus okwa li e va nyamukula she likolelela kwaasho va itavela, a ti: “Nye omwa puka, shaashi kamu shii Omishangwa nanghee eenghono daKalunga hadi longo. Osheshi eshi tava ka nyumunwa, ovalumenhu itava ka hombola, novakainhu itava ka hombolwa, ashike otava ka kala ngaashi ovaengeli vomeulu. Ndele shi na sha novafi ovo tava ka nyumunwa, hamba inamu lesha membo laMoses, mehokololo li na sha noshixwa sheno, eshi Kalunga a ti kuMoses: ‘Aame Kalunga kaAbraham naKalunga kaIsak naKalunga kaJakob’? Oye Kalunga kovanamwenyo, ndele ke fi Kalunga kovafi. Nye omwa puka filufilu.” (Markus 12:24-27; Exodus 3:1-6) Ongudu yovanhu oya li ya kuminwa enyamukulo laye.

Jesus okwa li a mweneka Ovafarisai nOvasadukai, opo nee ovapataneki vomomalongelokalunga oo, ova li ve uya oku mu yeleka vali. Omunongo umwe womishangwa okwe mu pula a ti: “Omuhongi, oshipango shinenenene shomOmhango oshilipi po?” — Mateus 22:36.

Jesus okwe mu nyamukula a ti: “Shotete osheshi, ‘Pwilikina Israel, Jehova Kalunga ketu oye aeke Jehova. Ndele hola Jehova Kalunga koye nomutima woye aushe, nomwenyo woye aushe, nomadiladilo oye aeshe neenghono doye adishe.’ Oshitivali osheshi: ‘Kala u hole mukweni ngaashi u lihole mwene.’ Kape na vali oshipango shimwe sha fimana shi dule ei.” — Markus 12:29-31.

Eshi omunongo womishangwa a uda enyamukulo laJesus, okwa nyamukula a ti: “Omuhongi, owa popya oshili, ‘Oye aeke, nokape na vali umwe e mu fa.’ Onghee okukala tu mu hole nomutima aushe, nomadiladilo etu aeshe, neenghono detu adishe, nokukala tu hole vakwetu ngaashi tu lihole fye vene, osha fimanenena shi dule omaxwikiloyambo nomayambo aeshe.” Eshi Jesus a mona kutya omulumenhu oo okwa popya sha yuka, okwa tya kuye: “Ove ku li kokule nOuhamba waKalunga.” — Markus 12:32-34.

Jesus okwa kala ta hongo oule womafiku atatu e li motembeli (9, 10 nomo 11 Nisan). Ovanhu vamwe, ngaashi omunongo oo womishangwa, ova li ve mu pwilikina nonghumwe. Ashike ovawiliki vomalongelokalunga “ova li va tila oku mu pula sha vali.”