Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 107

Ohamba tai ifana ovo va shivwa koshivilohombolo

Ohamba tai ifana ovo va shivwa koshivilohombolo

MATEUS 22:1-14

  • EFANEKO LI NA SHA NOSHIVILOHOMBOLO

Jesus okwa li natango a longifa omafaneko pexulilo loukalele waye, opo a nyaneke pomutenya oihelele yovanongo vomishangwa noyovapristeri ovakulunhu, nomolwaasho va li va hala oku mu dipaa. (Lukas 20:19) Ashike Jesus okwa twikila okunyaneka pomutenya oihelele yavo. Okwa li a yandja efaneko limwe vali, a ti:

“Ouhamba womeulu otau dulu okufaafanifwa nohamba oyo ya longekida oshivilohombolo shomonamati. Opo nee oya tuma ovapiya vayo va ka ifane ovo va shivwa koshivilohombolo, ashike kava li va hala okuuya.” (Mateus 22:2, 3) Jesus okwa li a hovela nefaneko laye eshi a popya shi na sha ‘nOuhamba womeulu.’ Paulelalela, “ohamba” otai faneke Jehova Kalunga. Omonamati wohamba nosho yo ovo va shivwa koshivilohombolo otava faneke oolyelye? Omonamati wohamba ota faneke Omona waJehova, oo a li ta yandje efaneko olo, naavo va li va shivwa otava faneke ovo tava ka kala pamwe nOmona mOuhamba womeulu.

Oolyelye va li va shivwa tete? Jesus novayapostoli ova li va udifila oolyelye kombinga yOuhamba? Ova li va udifila Ovajuda. (Mateus 10:6, 7; 15:24) Oshiwana osho osha li sha tambula ko ehangano lOmhango mo 1513 K.O.P., nokungaho, osho sha li shotete ‘mouhamba wovapristeri.’ (Exodus 19:5-8) Ndele mbela ova li tava ka shivwa naini “koshivilohombolo”? Ova li va shivwa mo 29 O.P. eshi Jesus a hovela okuudifa kombinga yOuhamba womeulu.

Ovaisrael vahapu ova li ve linyenga ngahelipi keshivo olo? Jesus okwa ti: “Kava li va hala okuuya.” Ovawiliki vahapu vomalongelokalunga nosho yo ovanhu kava li va tambula ko Jesus e li Messias, Ohamba oyo ya hoololwa kuKalunga.

Jesus okwa li a popya kutya Ovajuda otava ka kala vali ve na omhito imwe, a ti: “Oya tuma vali ovapiya vamwe, ya ti, ‘Lombweleni ovo va shivwa, tamu ti: “Taleni, onda mana okulongekida oikulya, onda toma eehove da ondoka, noinima aishe oi li peenhele. Ileni koshivilohombolo.”’ Ashike ove lipwililikila eshivo olo ndele tava i neendjila davo; umwe okwa ya kepya laye, naumwe okongeshefa yaye; navamwe ova kwata po ovapiya vayo ndele tave va denge noku va dipaa.” (Mateus 22:4-6) Osho otashi tu kumwe naasho sha li tashi ka ningwa po ngeenge eongalo lOpakriste ola totwa po. Pefimbo opo, Ovajuda ova li natango ve na omhito yokuya mOuhamba, ashike vahapu kava li va tambula ko eshivo olo, nova li nokuli va hepeka ‘ovapiya vohamba.’ — Oilonga 4:13-18; 7:54, 58.

Oshiwana osho osha li tashi ka ningilwa shike? Jesus okwa ti: “Ohamba oya li ya handuka neenghono ndele tai tumu ovakwaita vayo va ka dipae ovadipai ovo nokuxwika po oshilando shavo.” (Mateus 22:7) Naasho osha li sha ningilwa Ovajuda mo 70 O.P. eshi Ovaroma va hanauna po “oshilando shavo” Jerusalem.

Mbela eshi va anya okutambula ko eshivo lohamba osha hala kutya kape na vali ovo tava dulu okushivwa? Hasho nandenande. Jesus okwa weda ko a ti: “Opo nee [ohamba] oya tya kovapiya vayo, ‘Oshivilohombolo osha pwa okulongekidwa, ashike ovo va shivwa inava wana okukala poshivilo. Onghee hano, indeni neendjila odo da finda kondje yoshilando, ndele keshe oo tamu mono mu shiveni koshivilohombolo.’ Ovapiya ovo ova ya komashakeneno eendjila ngaashi va lombwelwa, ndele tava shivi aveshe ovo va shakeneka, ovakolokoshi naavo hava longo ouwa; nonhele yoshivilohombolo oya li iyadi ovanhu tava li.” — Mateus 22:8-10.

Shididilikwedi, omuyapostoli Petrus okwa li a hovela okukwafela ovo vehe fi Ovajuda opo va dule okuninga Ovakriste vashili. Mo 36 O.P., omukulunhu wetangakwaita laRoma, Kornelius, noukwaneumbo waye ova li va tililwa omhepo yaKalunga opo va dule oku ka mona onhele mOuhamba womeulu oo Jesus a popya. — Oilonga 10:1, 34-48.

Jesus okwa li a popya kutya hakeshe umwe te uya koshivilo ta ka tambulwa ko “kohamba.” Okwa ti: “Eshi ohamba ye uya mo i tale ovaenda, oya mona mo omulumenhu ina djala oshikutu shoshivilohombolo. Opo nee oya tya kuye, ‘Kaume, owe uya mo ngahelipi omu uhe na oshikutu shoshivilohombolo?’ Omulumenhu oo ka li a nyamukula sha. Ndele ohamba oya tya kovapiya vayo, ‘Mu mangeni komaoko nokomaulu ndele tamu mu ekele momilaulu pondje. Opo ta ka kala ta lilaana nokulikwesha komayoo.’ Osheshi vahapu ova shivwa, ndele ovanini ashike va hoololwa.” — Mateus 22:11-14.

Ovawiliki vomalongelokalunga otashi dulika va li vehe udite ko osho Jesus a li a hala okutya. Ashike nande ongaho, ova li va handuka neenghono nova li va tokola toko oku mu dipaa molwaashi okwa li e va fifa ohoni.