Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 133

Oshimhu shaJesus tashi longekidwa noku ka pakwa

Oshimhu shaJesus tashi longekidwa noku ka pakwa

MATEUS 27:57–28:2 MARKUS 15:42–16:4 LUKAS 23:50–24:3 JOHANNES 19:31–20:1

  • OSHIMHU SHAJESUS TASHI KUFWA KO KOMUTI WOMAHEPEKO

  • OSHIMHU SHAJESUS TASHI LONGEKIDILWA EPAKO

  • OVAKAINHU VA HANGA MOMBILA MUHE NA SHA

Osha li omutenya wEtitano, 14 Nisan. Eshabata lomo 15 Nisan ola li tali ka hovela ngeenge etango la ningine. Jesus okwa hangwa a fya nale, ashike ovakolokoshi vavali ovo va valelwa pamwe naye ova li natango ve na omwenyo. She likolelela kOmhango, oshimhu ‘kashi na okukala komuti oufiku’ aushe, ndele oshi na okupakwa “mefiku tuu olo.” — Deuteronomion 21:22, 23.

Shikwao vali, Etitano ola li efiku lelilongekido molwaashi ovanhu ova li ve na okulongekida oikulya nokumanifa oilonga imwe oyo itai dulu okulongwa konima yEshabata. Eshi etango la ningina, Eshabata, efiku olo la li la “fimana” ola li la hovela. (Johannes 19:31) Nomolwaasho 15 Nisan, la li tali ka kala efiku lotete lomafiku aheyali oshivilo shomingome inadi ya efulika, nefiku lotete ola li hali kala alushe Eshabata. (Levitikus 23:5, 6) Efiku olo lotete ohali limbwange mumwe nefiku etiheyali loshivike shEshabata.

Ovajuda ova li va pula Pilatus a endelelife efyo laJesus nosho yo lovakolokoshi vavali ovo va li va valelwa pamwe naye. Ngahelipi mbela? Omokuteya omaulu avo. Naasho osha li she va ningifa vaha longife omaulu avo opo vaha dule okulinyenga ile okufuda. Ovakwaita ova li ve uya ndele tava teya omaulu ovakolokoshi ovo vavali. Ashike ova hanga nale Jesus a fya, naasho osha li she va ningifa vaha teye omaulu aye. Osho osha wanifa po Epsalme 34:20, tali ti: “Ote mu diininine omakipa aye aeshe, paha teke nande limwe.”

Opo vaha kale ve na omalimbililo kutya Jesus okwa fya shili, omukwaita umwe okwa li e mu twa neonga molupati laye ndele tali mbadukile komutima waye. Omwa li mwa “dja diva ohonde nomeva.” (Johannes 19:34) Natango osho osha wanifa po omushangwa umwe tau ti: “Ndele otava ka tala ou a tuwa kuvo.” — Sakaria 12:10.

Josef, “omulumenhu oshipuna,” a dja koshilando shaArimatia, oo a li oshilyo shOmhangu yoPombada yOvajuda, naye opo a li eshi Jesus a li ta dipawa. (Mateus 27:57) Omulumenhu oo okwa li “omuyuki nomunalukeno,” nokwa li “yo a teelela Ouhamba waKalunga.” Okwa li “omuhongwa waJesus ndele ina holola eitavelo laye moipafi molwaashi a li a tila Ovajuda,” noka li a yambidida etokolo lomhangu li na sha naJesus. (Lukas 23:50; Markus 15:43; Johannes 19:38) Josef okwa li e na ouladi nokwa li a pula Pilatus oshimhu shaJesus. Pilatus okwa li a pula omukulunhu wetangakwaita ngeenge Jesus okwa fya shili, ndele te mu shilipaleke kutya okwa fya. Opo nee Pilatus okwa li a pa Josef epitikilo.

Josef okwa li a landa elapi londilo li yela loliina, ndele ta kufa ko oshimhu komuti. Okwa li e shi dingila melapi loliina te shi longekidile epako. Nikodemus, “oo e uyile kuJesus oufiku,” naye okwa li a kwafela mokulongekida oshimhu. (Johannes 19:39) Okwa li a etelela oidimba iwa ya lumbakanifwa nendobo leekilograma 30 lwaapo. She likolelela konghedi yOvajuda i na sha nokupaka, oshimhu shaJesus osha li sha dingilwa melapi li na edimba liwa.

Josef okwa li e na ombila oyo inai longifwa nande onale, ya li ya hokwa memanya li li popepi, noshimhu shaJesus omo sha li sha pakwa. Poshivelo shombila opa li pa tulwa emanya linene. Osho osha li sha ningwa meendelelo ofimbo Eshabata inali hovela. Maria Magdalena nosho yo Maria ina yaJakob munini otashi dulika navo va li tava kwafele mokulongekida oshimhu shaJesus. Ova li va shuna keumbo “va ka longekide oimbodi nomaadi edimba liwa” opo va ka vaeke oshimhu shaJesus konima yEshabata. — Lukas 23:56.

Efiku la shikula ko, ola li Eshabata, novapristeri ovakulunhu nosho yo Ovafarisai ova li va ya kuPilatus, ndele tava ti: “Otwa dimbuluka kutya omupukifi winya eshi a li e na omwenyo okwa tile, ‘Ohandi ka nyumuka konima yomafiku atatu.’ Onghee hano, yandja elombwelo opo ombila i nangelwe fiyo efiku etitatu opo ovahongwa vaye vehe mu vake mo, ndele tava ti kovanhu, ‘Okwa nyumunwa koufi!’ Nepukifo olo laxuuninwa otali ka kala lii li dule linya lotete.” Pilatus okwe va nyamukula a ti: “Kufeni ovanangeli va ka nangele ombila.” — Mateus 27:63-65.

Ongula inene yOsoondaxa, Maria Magdalena, Maria ina yaJakob nosho yo ovakainhu vamwe ova li va twala oidimba kombila opo va ka vaeke oshimhu shaJesus. Ova pulafana tava ti: “Olyelye te ke tu kufila po emanya poshivelo shombila?” (Markus 16:3) Opa li pa ningwa ekakamo ledu. Shikwao vali, omweengeli waKalunga okwa li a undula po emanya, ovanangeli kava li va mona osho sha ningwa po nomombila kamwa li mu na sha.