Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 135

Omunyumunwa Jesus te lihololele vahapu

Omunyumunwa Jesus te lihololele vahapu

LUKAS 24:13-49 JOHANNES 20:19-29

  • JESUS TE LIHOLOLELE OVAHONGWA MONDJILA YAEMAUS

  • OKWA LI A KWAFELA OVAHONGWA VAYE VA UDE KO FILUFILU EITYO LOMISHANGWA

  • TOMAS KA LI VALI E NA OMALIMBILILO

MOsoondaxa 16 Nisan, ovahongwa vaJesus ova li va teka omukumo. Kava li ve udite ko kutya omolwashike Jesus ehe mo mombila. (Mateus 28:9, 10; Lukas 24:11) Efiku olo tuu olo, Kleopas nosho yo omuhongwa umwe ova li va dja muJerusalem va yuka kuEmaus, opo hapa endwa eekilometa 11.

Eshi va li molweendo lavo, ova li tava kundafana osho sha li sha ningwa po. Opo nee ova li va waiminwa komweendanandjila. Omweendanandjila oo okwe va pula a ti: “Oshike mwa li tamu kundafana mondjila?” Kleopas okwe mu nyamukula a ti: “Oove auke omunailongo muJerusalem ino uda osho sha ningwa po omafiku aa?” Omweendanandjila okwa pula a ti: “Oshike sha ningwa po?” — Lukas 24:17-19.

Ova ti: “Ino uda hano osho sha ningilwa Jesus Omunasaret? . . . Otwa li twe lineekela kutya omulumenhu ou oye ta ka mangulula Israel.” — Lukas 24:19-21.

Kleopas nosho yo kaume kaye ova li va popya oinima oyo ya ningwa efiku olo. Ova li va popya kutya ovakainhu vamwe ovo va li va ya kombila oko kwa pakwa Jesus ova hanga oshimhu shaye shihe mo nonokutya ovakainhu ovo ova li va mona oshiningwanima shikumwifi eshi va holokelwa kovaengeli ovo ve lombwela kutya Jesus oku na omwenyo. Ova popya kutya vamwe ova li yo va ya kombila ndele tava hange ko “ngaashi ashike ovakainhu va popya.” — Lukas 24:24.

Ovahongwa ovo vavali kava li ve udite kutya osho sha ningwa po osha hala okutya ngahelipi. Omweendanandjila okwa li e va nyamukula ngaashi omunhu e na eenghonopangelo opo a pukulule okudiladila kwavo kwa puka, oko kwa li taku kumu nokuli nomitima davo, a ti: “Woo nye ovo muhe na eendunge noihamu itavele diva oinima aishe oyo ya popiwa kovaprofeti! Mbela Kristus ka li e na okumona oixuna nokuya moshinge shaye?” (Lukas 24:25, 26) Okwa li a twikila noku va fatululila Omishangwa di na sha naKristus.

Ovalumenhu ovo vatatu ova li va fika muEmaus. Ovahongwa ovo ova li va hala okuuda shihapu, onghee ova li va lombwela omweendanandjila tava ti: “Kala pufye, molwaashi okwa toka.” Okwa li a dimina a kale po navo, nokulya pamwe navo ouvalelo. Eshi omweendanandjila a ilikana, okwa pambula omungome noku u va pa, nova li ve mu dimbuluka, ndele tadi po puvo. (Lukas 24:29-31) Ova li va tomhwa kutya Jesus oku na omwenyo.

Ovahongwa ovo vavali ova popya va tunhukwa kwaasho va mona, va ti: “Omitima detu kada li tuu da xwama eshi a li ta popi nafye mondjila, naashi e tu fatululila nawa Omishangwa!” (Lukas 24:32) Opo nee ova endelela va ya kuJerusalem, oko va hanga ko ovayapostoli nosho yo vamwe. Fimbo Kleopas nomuhongwa mukwao inava popya osho va mona, ova li va uda vamwe tava ti: “Oshoshili, Omwene okwa nyumuka nokwe lihololela Simon.” (Lukas 24:34) Ovahongwa ovo vavali ova li va popya nghee Jesus e ve lihololela. Navo ova li va mona oshinima osho.

Aveshe ova li va kumwa eshi Jesus e ve lihololela monduda. Osho osha li shidjuu okwiitavela nova li va pata omivelo molwaashi ova li va tila Ovajuda. Ashike Jesus okwa li ofika mokati kavo. Okwa li a popya newi litalala, a ti: “Ombili nai kale nanye.” Ashike ova li va tila neenghono. Ngaashi nale, ova li tava ‘diladila kutya ove wete oshishitwa shopamhepo.’ — Lukas 24:36, 37; Mateus 14:25-27.

Opo Jesus a ulike kutya ke fi oshishitwa shopamhepo ile oshinima osho va li tava diladila, ndele ye oku na olutu lopambelela, okwa li e va ulikila omake neemhadi daye, ndele ta ti: “Omolwashike mwa tila nomwa limbililwa momitima deni? Taleni omake neemhadi dange kutya aame, kumei nge nye mu tale, osheshi oshishitwa shopamhepo kashi na eenhumba nomakipa ngaashi ame ndi a na.” (Lukas 24:36-39) Ova li va hafa neenghono nova li va kumwa, ashike natango kava li va itavela kutya oye.

Natango opo e va kwafele va mone kutya oye shili, okwe va pula a ti: “Omu na po sha shokulya?” Okwa li a pewa oshi ya yofwa ndele ta li, ndele ta ti kuvo: “Eendjovo edi odo nda li nde mu lombwela eshi nda li pamwe nanye kutya ashishe osho sha shangwa kombinga yange mOmhango yaMoses, momambo Ovaprofeti nomOmapsalme oshi na okuwanifwa.” — Lukas 24:41-44.

Jesus okwa li a kwafela Kleopas nosho yo omuhongwa mukwao va ude ko Omishangwa, nokwa li a kwafela aveshe ovo va li va ongala opo, a ti: “Omishangwa oda ti kutya Kristus ota ka hepekwa, nomefiku etitatu ota ka nyumunwa koufi. Ndele omolwedina laye, etumwalaka olo kutya ovanhu nave lidilulule opo va diminwe po omatimba avo oli na okuudifilwa oiwana aishe okuhovela muJerusalem. Nye eembangi doinima oyo.” — Lukas 24:46-48.

Omuyapostoli Tomas ka li po omolwetomheno lonhumba. Momafiku a ka shikula ko, vakwao ova li ve mu lombwela nehafo tava ti: “Otwa mona Omwene!” Tomas okwe va nyamukula a ti: “Itandi shi itavele nandenande fimbo inandi mona oivadi yeembosha oyo i li momake aye nofimbo inandi kwata oshivadi osho shi li molupati laye.” — Johannes 20:25.

Konima yomafiku ahetatu, ovahongwa ova li va ongala natango meumbo ve li patela mo, na Tomas opo a li pomhito oyo. Jesus okwa li e ve lihololela e li molutu lopambelela, noku va popifa a ti: “Ombili nai kale nanye.” Jesus okwa tala kuTomas, ndele ta ti: “Omake ange oyaa, kuma oivadi ei i li po, kwata yo oshivadi osho shi li molupati lange; ino kala vali wa limbililwa, ndele itavela.” Tomas okwa ingida a ti: “Omwene wange naKalunga kange!” (Johannes 20:26-28) Ka li vali a limbililwa kutya Jesus oku na omwenyo e li omukalelipo waJehova Kalunga.

Jesus okwa ti: “Paife owa itavela nee eshi wa mona nge? Ava tava itavele nande inava mona otava kala va hafa.” — Johannes 20:29.