Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 132

“Ou okwa li shili Omona waKalunga”

“Ou okwa li shili Omona waKalunga”

MATEUS 27:45-56 MARKUS 15:33-41 LUKAS 23:44-49 JOHANNES 19:25-30

  • JESUS TA FILE KOMUTI WOMAHEPEKO

  • PEFYO LAJESUS OPA LI PA NINGWA OININGWANIMA INAI NINGWA NALE

Osha li “lwopokati komutenya,” nokwa li kwa laula fokofoko moshilando ashishe “fiyo oponhatu yomutenya.” (Markus 15:33) Omulaulu oo kawa li wa etwa kelaulo letango. Omilaulu oda li hadi uya ko ngeenge kwe uya omwedi mupe, ashike pomhito oyo osha li opefimbo lOpaasa nomwedi ohau kala uyadi. Omulaulu oo owa li wa kwata efimbo lile u dulife omulaulu wetango. Osha yela kutya Kalunga oye a li a etifa ko omulaulu oo.

Otashi dulika osho sha li sha kuma ovo va li tava sheke Jesus. Eshi kwa li kwalaula, ovakainhu vane ova li va ya pomuti womahepeko. Opa li pe uya ina yaJesus, Salome, Maria Magdalena nosho yo Maria ina yomuyapostoli Jakob munini.

Omuyapostoli Johannes okwa li e li naina yaJesus, oo a li ta lili “pomuti womahepeko.” Maria okwa li a nyika oluhodi eshi a li ta tale omonamati waye oo a tekula. Kuye, okwa li ashike a fa a “tyuulwa keongamukonda lile.” (Johannes 19:25; Lukas 2:35) Nonande Jesus okwa li ta yahama, okwa li ta diladila konghalonawa yaina. Okwa li a ninga eenghendabala opo a tale Johannes, ndele ta lombwele ina ta ti: “Meme, okudja paife oo ota ningi omonamati woye.” Opo nee okwa tala ina, ndele ta ti kuJohannes: “Okudja paife oo ota ningi nyoko.” — Johannes 19:26, 27.

Jesus okwa li e lineekelela omuyapostoli, oo a li e hole unene, oshinakuwanifwa shokufila oshisho ina, oo a li omufiyekadi. Jesus okwa li e shii kutya ovamwainamati vaye kava li ve na natango eitavelo muye. Okwa li a ninga elongekido opo ina a filwe oshisho palutu nopamhepo. Osho oshi li oshihopaenenwa shiwa.

Eshi omilaulu da pwa ko, Jesus okwa ti: “Onda fya enota.” Kungaho okwa li ta wanifa po omishangwa. (Johannes 19:28; Epsalme 22:15) Jesus okwa li e wete Xe a fa ite mu kwafele opo oudiinini waye u yelekwe. Jesus okwa li a ingida mOshiaramia shi li epopyo lOvagalilea a ti: “Eli, Eli, lama sabaktani?” sha hala okutya: “Kalunga kange, Kalunga kange, omolwashike wa ekela nge shi?” Vamwe ovo va li va fikama popepi naye ove shi uda ko pambabo ndele tava ti: “Pwilikineni! Ota ifana Elia.” Umwe okwa li a tondoka, ndele ta yaveke okayavo momaviinyu malula, te ka tula kolumbungu, ndele ta pe Jesus a nwe. Ndele vamwe ova ti: “Mu efeni, tu tale ngeenge Elia ote uya e mu xupife.” — Markus 15:34-36.

Jesus okwa ingida ta ti: “Osha wanifwa.” (Johannes 19:30) Okwa li a wanifa po ashishe osho Xe e mu tumina a longe kombada yedu. Xuuninwa, Jesus okwa ti: “Tate, omwenyo wange ohandi u yandje momake oye.” (Lukas 23:46) Jesus okwa li e liyandja kuJehova, e na elineekelo kutya ote ke mu nyumuna. Okwa li e na elineekelo muKalunga, ta fidimike omutwe waye, ndele ta fi.

Opa li pa ningwa ekakamo ledu linene, la tatula omamanya. Ekakamo olo la li li na eenghono ola ningifa eembila odo da li kondje yaJerusalem di yeuluke noimhu oya li ya umbwa mo. Ovo va li tava ende po nova mona oimhu yovanhu ya umbwa mo, “ova ya moshilando shiyapuki” nova popya osho va mona. — Mateus 12:11; 27:51-53.

Eshi Jesus a fya, etukulifolapi olo la li pokati kOuyapuki nokOuyapukielela motembeli yaKalunga ola li la tauka moitukulwa ivali, okudja pombada fiyo opedu. Oshiningwanima osho otashi ulike kutya Kalunga okwa li a handukila ovo va dipaa Omona waye nonokutya ondjila yokuya mOuyapukielela, meulu mwoovene, paife oya yeuluka. — Ovaheberi 9:2, 3; 10:19, 20.

Ovanhu ova li va kwatwa koumbada. Omukulunhu wetangakwaita oo a li poiningwanima oyo okwa ti: “Ou okwa li shili Omona waKalunga.” (Markus 15:39) Otashi dulika opo a li eshi Jesus a li ta pulwa kuPilatus a popye ngeenge ye Omona waKalunga shili. Okwa li a tomhwa kutya Jesus omuyuki nonokutya ye Omona waKalunga shili.

Vamwe ovo ova li va kumwa koiningwanima oyo, eshi va shuna komaumbo avo ova li tave “lidenge meenhulo” molwaashi ova li va nyika oluhodi nova fya ohoni. (Lukas 23:48) Mokati kaavo va li tava tale ve li kokule, vahapu vomuvo ova li ovahongwa vaJesus ovakainhu ovo va li hava ende naye. Navo ova li va kumwa neenghono koiningwanima oyo ididilikwedi.