Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 110

Efiku laxuuninwa laJesus kotembeli

Efiku laxuuninwa laJesus kotembeli

MATEUS 23:25–24:2 MARKUS 12:41–13:2 LUKAS 21:1-6

  • JESUS TA TOKOLA NATANGO OVAWILIKI VOMALONGELOKALUNGA

  • OTEMBELI OTAI KA HANAUNWA PO

  • OMUFIYEKADI OHEPELE TA TULA OUMALIWA VAVALI VONGUSHU ININININI MOSHIKEFA SHOMAYAMBIDIDO

Oshikando sha xuuninwa osho Jesus a li kotembeli, okwa li a twikila okunyaneka pomutenya oihelele yovanongo vomishangwa nosho yo yOvafarisai, noku va ifana ovanaihelele moipafi yovanhu. Okwa li a longifa omupopyomayele a ti: “Ohamu kosho eholo netiti kombada, ndele meni leni omu yadi olwisho noufukenhu. Ovafarisai nye ovapofi, kosheni tete eholo netiti meni opo li kale yo la yela nokombada.” (Mateus 23:25, 26) Ovafarisai ova li ve hole okuyandja elitulemo koukoshoki wokombada nosho yo keholokepo lokombada, nokava li hava yandje elitulemo kounhu womeni nokukoshola omitima davo dopafaneko.

Oihelele yavo oya li yo i liwetikile eshi va li hava tungu nokuwapeka eembila dovaprofeti. Ashike ova li “ovana vovadipai vovaprofeti,” ngaashi Jesus eshi popya. (Mateus 23:31) Naasho oshi liwetikile mo eshi va li va hala okudipaa Jesus. — Johannes 5:18; 7:1, 25.

Jesus okwa li a popya osho sha li tashi ka ningilwa ovawiliki vomalongelokalunga ovo inave lidilulula, a ti: “Omayoka noludalo lomauta nye, ongahelipi tamu dulu okuya onhapo etokolo laGehenna?” (Mateus 23:33) Efilu laHinnom olo la li popepi ola li hali longifwa okuxwikilwa oimbodi notali yandje efano langhee ehanauno laalushe olo ovanongo vomishangwa nOvafarisai ovakolokoshi va teelela.

Ovahongwa vaJesus otava ka kala ngaashi “ovaprofeti, ovanaendunge novahongi.” Ova li tava ka ungaungiwa navo ngahelipi? Jesus okwa li a lombwela ovawiliki vomalongelokalunga, a ti: “Vamwe [vomovahongwa vange] otamu ke va dipaa noku va valela komiti, navamwe vomuvo otamu ke va dengela meeshinagoga deni noku va hepeka moshilando noshilando, opo ohonde aishe yovayuki oyo ya tika kombada yedu i kale kombada yeni, okudja ngoo kohonde yomuyuki Abel fiyo okohonde yaSakaria . . . oo mwe mu dipaela pokati kouyapuki noaltari. Oshili ohandi mu lombwele, oinima aishe oyo otai ke uya kombada yepupi eli.” (Mateus 23:34-36) Osho osha li sha wanifwa mo 70 O.P. eshi etangakwaita laRoma la hanauna po Jerusalem nosho yo Ovajuda omayovi.

Eshi Jesus a diladila konghalo oyo, osha li she mu nyemateka neenghono. Okwa li a popya nehandu a ti: “Jerusalem, Jerusalem, ovaprofeti owe va dipaa, naavo wa tuminwa owe va denga nomamanya fiyo va fya. Olungapi nda kala nda hala okwoongela ovamwoye ngaashi oxuxwa tai ongele ouxuxwena vayo koshi yomavava ayo, ashike ino shi hala? Taleni, Eumbo leni otamu li fiilwa ongaho.” (Mateus 23:37, 38) Otashi dulika ovo va li tava pwilikine kuye va li tave lipula kutya ota popi “eumbo” lilipi. Mbela okwa li ta ulike kotembeli oyo i li muJerusalem oyo ya li tai monika i li meameno laKalunga?

Jesus okwa weda ko a ti: “Ohandi mu lombwele, itamu ka mona nge vali nandenande okudja paife fiyo osheshi tamu ka tya, ‘Na nangekwe noupuna ou te uya medina laJehova!’” (Mateus 23:39) Okwa li a tofa meendjovo dopaxunganeko dEpsalme 118:26, odo tadi ti: “Na nangekwe noupuna ou te uya medina laJehova! Ohatu mu punikile mongulu yOmwene.” Oushili oyoo kutya ngeenge otembeli oya hanaunwa po, kape na vali oo ta dulu okuya ko medina laKalunga.

Jesus okwa li a ya koshitukulwa shotembeli oko ku na oshikefa shomayambidido. Ovanhu ova li tava tula omayambidido moshikefa osho shi na okambululu kanini kombada. Jesus okwa li a mona Ovajuda, mwa kwatelwa oipuna ihapu “tai tula mo oimaliwa ihapu” onga omayambidido. Opo nee okwa mona omufiyekadi umwe oo a tula mo “oumaliwa vavali vongushu inininini.” (Markus 12:41, 42) Nopehe na omalimbililo, Jesus okwa li e shii kutya Kalunga okwa lenga oshali yomufiyekadi oo.

Jesus okwa li a ifana ovahongwa vaye ndele ta ti: “Oshili ohandi mu lombwele, omufiyekadi oo ohepele okwa tula mo shihapu e dule aveshe ovo va tula oimaliwa moshikefa shomayambidido.” Osho otashi shiiva ngahelipi? Okwa yelifa a ti: “Aveshe ova tula mo oixupe yeliko lavo, ndele omufiyekadi oo, nonande okwa li ohepele, okwa tula mo ashishe osho a li e na.” (Markus 12:43, 44) Okudiladila kwaye noilonga yaye oya li ya yooloka ko filufilu kwaayo yovawiliki vomalongelokalunga.

Mo 11 Nisan, Jesus okwa li a dja mo motembeli oshikando shaye shaxuuninwa. Umwe womovahongwa vaye okwa ti: “Omuhongi, tala omamanya nomatungo oo mawa.” (Markus 13:1) Omamanya oo a longifwa okutunga ekuma lotembeli okwa li manene, naasho okwa li tashi kwafele otembeli i kale po efimbo lile. Osho Jesus a li a popya osha li shikumwifi, eshi a ti: “Omatungo oo manene ou a wete? Kape na nande emanya tali ka fiwa la londa kulikwao inali ngumaunwa po.” — Markus 13:2.

Konima eshi Jesus a popya oinima oyo, ye novayapostoli vaye ova li va tauluka efilu laKidron nova londa konhele i li kOmhunda yEemono. Pomhito imwe okwa li e li novayapostoli vaye vane, Petrus, Andreas, Jakob naJohannes. Eshi va li konhele oko, ova li tava dulu okutala nawa otembeli oyo iwa.