Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 106

Omafaneko avali e na sha noshikunino shomandjebele

Omafaneko avali e na sha noshikunino shomandjebele

MATEUS 21:28-46 MARKUS 12:1-12 LUKAS 20:9-19

  • EFANEKO LI NA SHA NOVANAMATI VAVALI

  • EFANEKO LI NA SHA NOVANAILONGA VOMOSHIKUNINO SHOMANDJEBELE

Eshi Jesus a li kotembeli, okwa li a yeleka ovapristeri ovakulunhu novakulunhu voshiwana ovo va li ve mu pula kutya oha longo oikumwifilonga keenghono dalyelye. Enyamukulo laJesus ola li le va mweneka. Opo nee okwa li a yandja efaneko olo la nyaneka pomutenya oihelele yavo.

Okwa ti: “Diladila nee ngeno omulumenhu e na ovanamati vavali. Okwa ya kwaau wotete, ndele ta ti, ‘Inda u ka longe nena moshikunino shomandjebele mumati wange.’ Omumati okwa nyamukula ta ti, ‘Itandi i ko,’ ashike lwanima okwe ke livela ombedi, ndele ta i. Eshi e uya kumukwao, okwa popya sha faafana. Ou okwa tya kuxe, ‘Eewa.’ Ndele ina ya ko. Elipi po womwaava vavali a longa ehalo laxe?” (Mateus 21:28-31) Omumati wotete oye a longa ehalo laxe.

Jesus okwa li a lombwela ovapataneki vaye a ti: “Oshili ohandi mu lombwele kutya ovafendelifi neembwada otadi mu tetekele okuya mOuhamba waKalunga.” Potete ovafendelifi neembwada kava li hava longele Kalunga. Ashike ngaashi omumamati wotete, lwanima ove ke lidilulula nopaife otave mu longele. Mepingafano navo, ovawiliki vomalongelokalunga ova fa omumamati omutivali, have liningifa va fa tava longele Kalunga ashike paulelalela hasho. Jesus okwa ti: “Johannes [Omuninginifi] okwa li e uya oku mu ulikila ondjila youyuki, ashike kamwa li mwe mu itavela. Ndele ovafendelifi neembwada ode mu itavela, nokonima eshi mwa mona oinima ei, inamu livela ombedi opo ngeno mu mu itavele.” — Mateus 21:31, 32.

Jesus okwa li a yandja vali efaneko limwe. Oshikando osho, Jesus okwa ulika kutya ovawiliki vomalongelokalunga ova li va ninga shihapu shihe fi ashike oku anya okulongela Kalunga. Paulelalela ova li ovakolokoshi. Jesus okwa ti: “Opa li omulumenhu umwe oo a li e na oshikunino shomandjebele nokwe shi umbila ongubu, ndele ta fe mo elambo loshikolelo shomaviinyu nokutunga mo oshungongulu. Opo nee okwa kongela mo ovanailonga, ndele ta i kondje yoshilongo. Eshi omandjebele a pya, okwa tuma omupiya waye umwe kovanailonga vomoshikunino e ke mu talele ko oiimati. Opo nee ove mu kwata, nove mu denga, ndele tave mu shunifa eenyala dongaho. Natango okwa tuma ko omupiya umwe, ndele naye tave mu denge eembole momutwe noku mu tukaela. Ndele okwa tuma ko vali mukwao, nove mu dipaa; navakwao vahapu ovo a tuma ko, vamwe ove va denga navamwe ove va dipaa.” — Markus 12:1-5.

Mbela ovo va li tava pwilikine kuJesus ova li ngoo ve udite ko efaneko olo? Otashi dulika va li va dimbuluka eendjovo daJesaja odo tadi ti: “Oshikokola shOmwene womatanga ovakwaita osho eumbo laIsrael, novalumenhu vaJuda oshikunino shehafo laye. Okwa li a teelela ouyuki, ndele tala, edipaafano nohonde.” (Jesaja 5:7) Omafaneko oo Jesus a li a yandja okwa faafana. Mwene woshikunino ota faneke Jehova, ofimbo oshikunino otashi faneke oshiwana shaIsrael osho sha amenwa kEemhango daKalunga. Jehova okwa li a tuma ovaprofeti va ka wilike oshiwana shaye noku shi kwafela shi imike oiimati iwa.

Ashike ‘ovanailonga vomoshikunino’ ova li va hepeka nokudipaa “ovapiya” ovo va li va tumwa kuvo. Jesus okwa yelifa a ti: “Opo nee mwene woshikunino shomandjebele okwa tuma ko omonamati waye omuholike, ta ti: ‘Omonamati wange otave ke mu fimaneka.’ Ndele ovanailonga vomoshikunino ova kundafana tava ti, ‘Ou oye omufyuululi. Natu mu dipaeni opo efyuululo li ninge letu.’ Onghee hano, ove mu kwata nove mu dipaa.” — Markus 12:6-8.

Opo nee Jesus okwa pula a ti: “Mwene woshikunino osho ngeenge okwe uya, ota ka ninga po shike?” (Markus 12:9) Ovawiliki vomalongelokalunga ova nyamukula va ti: “Ote ke va hanauna po filufilu molwaashi ovakolokoshi, ndele ta kongo ovanailonga vamwe vomoshikunino shomandjebele, ovo tave ke mu pa oiimati ngeenge oya pi.” — Mateus 21:41.

Kungaho ova li ve litokola vo vene molwaashi ova li ‘ovanailonga vomoshikunino’ shaJehova, ve li oshiwana shaIsrael. Jehova okwa li a hala ovanailonga ovo va kulike oiimati oyo ya kwatela mo eitavelo mOmona waye, Messias. Jesus okwa li a tala kovawiliki vomalongelokalunga ndele ta ti kuvo: “Hamba inamu lesha omushangwa ou tau ti: ‘Emanya olo ovatungi va ekelashi ola ninga emanya la fimanenena? Emanya olo ola dja kuJehova, nolikumwifi momesho etu.’” (Markus 12:10, 11) Opo nee Jesus okwa yelifa oshitwa shaye a ti: “Onghee ohandi mu lombwele kutya Ouhamba waKalunga otau mu kufwa ndele tau pewa oshiwana osho tashi imike oiimati yao.” — Mateus 21:43.

Ovanongo vomishangwa novapristeri ovakulunhu “ova li va didilika kutya ovo tava popiwa mefaneko olo” kuJesus. (Lukas 20:19) Ova li va halelela oku mu dipaa molwaashi oku li “omufyuululi.” Ashike ova li va tila ongudu yovanhu oyo ya li ya tala ko Jesus e li omuprofeti, onghee kava li va kendabala oku mu dipaa pomhito oyo.