Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 131

Jesus ta valelwa komuti womahepeko

Jesus ta valelwa komuti womahepeko

MATEUS 27:33-44 MARKUS 15:22-32 LUKAS 23:32-43 JOHANNES 19:17-24

  • JESUS TA VALELWA KOMUTI WOMAHEPEKO

  • ESHANGELO OLO LA TULWA KOMUTWE WAJESUS OLE MU SHEKIFA

  • JESUS OKWA YANDJA ETEELELO LOKU KA KALA MOPARADISA KOMBADA YEDU

Jesus okwa li a twalwa konhele i li popepi noshilando oko ye nosho yo ovakolokoshi vavali vali tava ka dipaelwa. Onhele oyo oya li hai ifanwa Onhele yOmakolotwe ile Golgata nohai monikila kokule. — Markus 15:40.

Ovalumenhu vatatu ovo va tokolwa ova li va dulwa oikutu yavo. Ova li va pewa omaviinyu a lumbakanifwa mumwe noimbodi nosho yo onyango. Osha fa shi li ngaha kutya ovakainhu vomuJerusalem ovo va longekida omaviinyu oo, nOvaroma kava li va anya omaviinyu oo haa fifa omaliudo ovanhu ovo tava dipawa. Eshi Jesus e a makela, okwa anya oku a nwa. Omolwashike mbela? Okwa li a hala omadiladilo aye a kale ponhele pefimbo olo leyeleko linene; okwa li a hala okukala e shii osho tashi ningwa po nokukala omudiinini fiyo omefyo.

Jesus okwa li a nangekwa komuti. (Markus 15:25) Ovakwaita ova dengela eembosha momake nomeemhadi daye, oda li da pita meenhumba nomoikokotenge yaye, naasho osha li she mu etela ouyahame munene. Eshi omuti wa kalekwa ofika, ouyehame owa li muhapu omolwoshivixa shaye nokwa li ta tolokanwa poipute yaye eshi a endjelelifwa. Ashike nande ongaho, Jesus ka li a hanyena ovakwaita. Okwa ilikana a ti: “Tate, va dimina po osheshi kave shii eshi tava ningi.” — Lukas 23:34.

Ovaroma ova li hava tulike eshangelo onga onghedindjikilile li na sha naasho tashi popilwa omukolokoshi. Pilatus naye okwa li a shanga eshangelo olo tali ti: “Jesus Omunasaret, Ohamba yOvajuda.” Ola li la shangwa mOshiheberi, mOshilatina nomOshigreka opo keshe umwe a dule oku li lesha. Monghedi omo Pilatus a li e linyenga oya ulika kutya ina fimaneka Ovajuda ovo va dipaifa Jesus. Ovapristeri ovakulunhu ova li va handuka, ndele tava ti: “Ku na okushanga kutya, ‘Ohamba yOvajuda,’ ndele oto shange kutya okwa ti, ‘Ame Ohamba yOvajuda.’” Ashike Pilatus ka li vali a hala okulongifwa kuvo, ndele ta ti: “Osho nda shanga nashi kale ngaho.” — Johannes 19:19-22.

Ovapristeri ova li va handuluka nova li va endulula osho sha li sha popiwa nale mOmhangu yoPombada yOvajuda. Itashi kumwifa eshi ovo va li tava ende po va li tave mu sheke nokupukapuka komitwe, tava ti: “Owa tile oto ngumauna po otembeli noku i tungulula moule womafiku atatu.” Sha faafana, Ovapristeri ovakulunhu novanongo vomishangwa ova lombwelafana tava ti: “Kristus ngeenge Ohamba yaIsrael, na dje ko paife komuti womahepeko opo tu shi mone noku mu itavela.” (Markus 15:29-32) Nokuli novakolokoshi ovo va li va valelwa kolulyo nokolumosho laJesus ova li tave mu sheke nonande okwa li ehe na ondjo yasha.

Ovakwaita vaRoma vane navo ova li tava sheke Jesus. Otashi dulika va li tava nu omaviinyu malula, onghee opo ve mu sheke, ova li tave mu leve omaviinyu nande ka li ta dulu oku a hanga. Ovaroma ovo ova li tava lesha eshangelo olo la li la tulikwa pombada yomutwe waJesus noku mu sheka tava ti: “Ove ngeenge Ohamba yOvajuda, likwafa ove mwene.” (Lukas 23:36, 37) Diladila ashike kwaasho! Omulumenhu oo a ulika kutya oye ondjila, oshili nomwenyo, okwa li ta ungaungiwa naye nai nokushekwa. Ndele nande ongaho, okwa li e lididimikila oinima aishe oyo nopehe na okuhandukila Ovajuda ovo va li tave mu tale, ovakwaita Ovaroma ovo va li tave mu sheke ile ovakolokoshi vavali ovo va li va valelwa pamwe naye.

Ovakwaita vane ova kufa oikutu yaJesus yokombada ndele tave i tukula moitukulwa ine. Ova li ve i ningila oshihoololifo opo va tale kutya otai ningi yalyelye. Oshikutu shaJesus “shokoshi kasha li shi na omuhondjo, ashike osha li sha tungwa okudja pombada fiyo opedu.” Ovakwaita ova li va tomhafana tava ti: “Inatu shi pombola, natu shi ningileni oshihoololifo tu taleni kutya otashi ningi shalyelye.” Kungaho, ova wanifa po omushangwa oo wa ti: “Ove litukulila oikutu yange, nove i ningila oshihoololifo.” — Johannes 19:23, 24; Epsalme 22:18.

Mokweendela ko kwefimbo, umwe womovakolokoshi okwa li a didilika kutya Jesus ohamba shili. Okwa li a hanyena omukolokoshi mukwao a ti: “Iho tila Kalunga eshi atusheni twa pewa etokolo la faafana? Fye ohatu pewa ondjabi yaasho twa longela, ndele omulumenhu ou ina ninga sha sha puka.” Opo nee okwa indila Jesus a ti: “Jesus, dimbulukwe nge ngeenge wa i mOuhamba woye.” — Lukas 23:40-42.

Jesus okwa nyamukula a ti: “Oshili ohandi ku lombwele nena eli, oto ka kala pamwe naame mOparadisa.” (Lukas 23:43) Eudaneko olo ola li la yooloka ko kwaalo Jesus a li a lombwela ovayapostoli vaye kutya otava ka kala omutumba pamwe naye kolukalwapangelo mOuhamba. (Mateus 19:28; Lukas 22:29, 30) Ashike omukolokoshi oo Omujuda otashi dulika a li a uda shi na sha nOparadisa oyo Jehova a li a pa Adam, Eva nosho yo oludalo lavo onga eumbo lavo. Omukolokoshi oo okwa fya e na momadiladilo eteelelo olo.