Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 102

Ohamba tai i muJerusalem ya londa kokandongi

Ohamba tai i muJerusalem ya londa kokandongi

MATEUS 21:1-11, 14-17 MARKUS 11:1-11 LUKAS 19:29-44 JOHANNES 12:12-19

  • JESUS TA HAMBELELWA ESHI TA I MUJERUSALEM

  • EHANAUNO LAJERUSALEM TALI XUNGANEKWA

Efiku la shikula ko, Osoondaxa 9 Nisan, Jesus novahongwa vaye ova li va ya kuJerusalem va dja muBetania. Eshi va fika muBetfage, osho shi li kOmhunda yEemono, okwa li a lombwela ovahongwa vaye vavali a ti:

“Indeni komukunda oo u li komesho yeni, notamu ka hanga ko ondongi ya mangwa nokandongi kayo. Di mangululeni ndele tamu di eta kwaame. Ngeenge umwe okwe mu pula, tyeni, ‘Omwene okwe di pumbwa.’ Opo nee ote ke di va alulila diva.” — Mateus 21:2, 3.

Ovahongwa ova li va dopa okumona kutya omalombwelo aJesus okwa kwatela mo exunganeko lopaMbiibeli. Lwanima, ova ka uda ko ewanifo lexunganeko laSakaria. Okwa li a xunganeka kutya Ohamba oyo ya udanekwa kuKalunga oya li tai ke uya muJerusalem ye ‘lininipika noya londa okambulu, okambulwena kokambulu okakadi.’ — Sakaria 9:9.

Eshi ovahongwa va fika muBetfage, ova kufa okandongi okandume naina yako, novanhu ovo va li va fikama opo ove va pula va ti: “Omolwashike tamu mangulula okandongi?” (Markus 11:5) Ashike eshi va uda kutya okandongi naina ova li ve di tumwa kOmwene, ova li va efa ovahongwa ve di twale kuJesus. Ovahongwa ova li va yala oikutu yavo yokombada kondongi nosho yo kokandongi, na Jesus okwa li a kala omutumba kokandongi.

Ongudu yovanhu oya li tai hapupala eshi Jesus a yuka kuJerusalem. Vahapu ova li yo va yala oikutu yavo yokombada mondjila. Vamwe ova li va “teta oitai komiti” ndele tave i yale mondjila. Ova li va ingida tava ti: “Ohatu ilikana a xupifwe! Na nangekwe noupuna ou te uya medina laJehova! Na nangekwe noupuna ou te uya okupangela mOuhamba watate David!” (Markus 11:8-10) Ovafarisai ova li va handuka eshi ovanhu tava ingida ngaho. Ova li va lombwela Jesus tava ti: “Omuhongi, hanyena ovahongwa voye.” Jesus okwe va nyamukula a ti: “Ohandi mu lombwele, ngeenge ova mwena, omamanya otaa ka ingida pombada.” — Lukas 19:39, 40.

Eshi Jesus a li pokufika muJerusalem, okwa li a hovela okulila, ndele ta ti: “Owa li u na okukala wa uda ko nale oinima oyo tai eta ombili, ashike paife owe i holekwa.” Jerusalem osha li tashi ka hanaunwa po omolwokuhadulika kwasho. Jesus okwa xunganeka a ti: “Ovatondi voye tave ke ku dingilila noiti ya honga notave ke ku fininika okudilila keembinga adishe. Oto ka hanaunwa po pamwe novana voye, nomwoove itamu ka fyaala emanya la londa kulikwao.” (Lukas 19:42-44) Eendjovo daJesus odo oda li da wanifwa po eshi Jerusalem sha hanaunwa po mo 70 O.P.

Eshi Jesus a fika muJerusalem, ‘ovanhu aveshe moshilando ova li tava uyaana, tava ti: “Olyelye ou?”’ Ongudu yovanhu oya nyamukula tai ti: “Ou omuprofeti Jesus, a dja kuNasaret shomuGalilea!” (Mateus 21:10, 11) Vamwe vomongudu oyo ovo va mona eshi Jesus ta nyumuna Lasarus, ova li va lombwela vamwe oshikumwifilonga osho. Ovafarisai ova li ve lihandukila molwaashi eemhangela davo oda li da ponya. Ova lombwelafana tava ti: “Ounyuni aushe otau mu shikula.” — Johannes 12:18, 19.

Ngaashi Jesus ha ningi shito ngeenge e li muJerusalem, okwa li a ya kotembeli a ka udife. Okwa li a twikulula ovapofi nokuvelula oingudu. Ovapristeri ovakulunhu novanongo vomishangwa ova li va handuka eshi va mona oikumwifilonga oyo a longa nosho yo nounona voumati ovo va li tava ingida motembeli, tava ti, “Ohatu ilikana opo Omona waDavid a xupifwe!”. Ovawiliki vomalongelokalunga ova pula Jesus tava ti: “Ou udite ko ngoo ounona ava eshi tava ti?” Jesus okwa tya kuvo: “Hamba inamu lesha eendjovo odo tadi ti: ‘Ounona, nokuli nouhanana otave ku hambelele’?” — Mateus 21:15, 16.

Jesus okwa li ta tale oinima oyo ya li motembeli. Eshi kwa toka, okwa li a ya novayapostoli. Jesus okwa li a shuna kuBetania oko a kala oufiku aushe wOsoondaxa ofimbo omafiku 10 aNisan inaa hovela.