Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 121

“Kaleni mu na omukumo. Ame onda finda ounyuni”

“Kaleni mu na omukumo. Ame onda finda ounyuni”

JOHANNES 16:1-33

  • MOULE WOKAFIMBO KANINI OVAYAPOSTOLI KAVA LI VALI TAVA KA MONA JESUS

  • OLUHODI LOVAYAPOSTOLI OTALI KA SHITUKA EHAFO

Jesus novayapostoli ova li ve na ouladi eshi va dja monduda yopombada omo va ningila ouvalelo wOpaasa. Eshi Jesus e va pa elondwelo, okwa weda ko a ti: “Onde mu lombwela oinima oyo opo muha efe po eitavelo leni.” Omolwashike elondwelo olo la li tali wapalele? Okwe va lombwela a ti: “Ovanhu otave ke mu konda mo meeshinagoga. Ndele efimbo otali ke uya eshi ovo tave ke mu dipaa tava ka diladila kutya otava longele Kalunga oilonga iyapuki.” — Johannes 16:1, 2.

Otashi dulika ovayapostoli va li va nyika oluhodi omolweendjovo odo. Nonande Jesus okwa li e va lombwela metetekelo kutya ounyuni otau ke va tonda, ka li e va lombwela kondadalunde kutya otava ka dipawa. Omolwashike mbela? Okwa ti: “Oinima oyo kanda li nde i mu lombwela pehovelo molwaashi onda li punye.” (Johannes 16:4) Okwa li e va londwela ofimbo ina shuna meulu. Naasho otashi dulika sha li tashi ke va kwafela vaha pundukifwe.

Jesus okwa twikila ko a ti: “Ohandi i kwaau a tuma nge, ashike kape na nande oumwe womunye a pula nge kutya, ‘Oto i peni?’” Oufiku oo tuu oo, ova li ve mu pula kutya ota i peni. (Johannes 13:36; 14:5; 16:5) Ndele ova li va tila omolweendjovo odo a popya di na sha nomahepeko, nova li va nyika oluhodi. Ova li va dopa oku mu pula kombinga yefimano olo a li ta ka pewa ile kutya osho otashi ka kuma ngahelipi ovalongelikalunga vashili. Jesus okwa ti: “Paife omwa nyika oluhodi momitima deni eshi nde mu lombwela oinima oyo.” — Johannes 16:6.

Opo nee Jesus okwa yelifa a ti: “Ohandi i omolwouwa weni. Osheshi ngeenge inandi ya, itamu ka pewa omhepo iyapuki, ndele ngeenge onda i, ohandi ke i mu tumina.” (Johannes 16:7) Ovahongwa vaJesus otava dulu ashike okumona omhepo iyapuki okupitila mefyo nokuya kwaye meulu, oyo ta dulu okutuma i kwafele ovapiya aveshe kombada yedu.

Omhepo iyapuki “otai ka holola kutya oulunde oshike, ouyuki oshike netokolo laKalunga kutya olilipi.” (Johannes 16:8) Ovo inava itavela mOmona waKalunga otava ka hololwa. Okuya kwaJesus meulu otaku ka yandja oumbangi shi na sha nouyuki waye nokuulika kutya omolwashike Satana, “omupangeli wounyuni ou,” a wana okutokolwa. — Johannes 16:11.

Jesus okwa twikila ko a ti: “Ondi na oinima ihapu natango oku mu lombwela, ndele itamu dulu oku i uda ko paife.” Ngeenge okwe va tilile omhepo iyapuki, otai ke va wilika opo va ude ko “oshili pauyadi,” oyo tai ke va kwafela va kale metwokumwe noshili oyo. — Johannes 16:12, 13.

Ovayapostoli ova li va kumwa eshi Jesus a ti: “Ngeenge pa piti okafimbo kanini, itamu ka mona nge vali, ndele natango konima yokafimbo kanini, otamu ka mona nge.” Ova pulafana kutya osho osha hala okutya ngahelipi. Jesus okwa li a mona kutya ova hala oku mu pula shi na sha naasho, opo nee okwa yelifa a ti: “Oshili ohandi mu lombwele, otamu ka lila nokulililila, ndele ounyuni otau ka hafa; otamu ka nyika oluhodi, ashike oluhodi leni otali ka shituka ehafo.” (Johannes 16:16, 20) Eshi Jesus a dipawa efiku la shikula ko, ovawiliki vomalongelokalunga ova li va hafa, ofimbo ovahongwa va li va nyika oluhodi. Opo nee oluhodi lavo ola ka shituka ehafo eshi Jesus a nyumunwa. Ova li va hafa eshi va tililwa omhepo iyapuki yaKalunga.

Jesus okwa yelekanifa onghalo yovayapostoli naayo yomukainhu ta fetwa, a ti: “Ngeenge omukainhu e li pokumona okaana oha kala e udite ouyahame omolwoshifeta, ndele ngeenge okaana oka dalwa iha dimbuluka vali ouyahame oo molwaashi oha kala a hafa eshi a mona okaana.” Jesus okwa twa ovayapostoli vaye omukumo a ti: “Paife nanye omwa nyika oluhodi, ndele eshi tamu ka mona nge vali, otamu ka kala mwa hafa, nokape na ou te ke mu kufa ehafo leni.” — Johannes 16:21, 22.

Fiyo opefimbo tuu olo, ovayapostoli inava indila sha nande medina laJesus. Opo nee okwa ti: “Mefiku olo otamu ka indila Tate medina lange.” Omolwashike va li tava ka ninga ngaho? Hamolwaashi ngeno Xe ina hala oku va nyamukula. Ndele Jesus okwa ti: ‘Tate oku mu hole, molwaashi omu hole nge ndi li omukalelipo waye.’ — Johannes 16:26, 27.

Eendjovo daJesus detwomukumo oda li de linyengifa ovayapostoli va tye: “Osho oshe tu ningifa tu itavele kutya owa dja kuKalunga.” Eitavelo la tya ngaho ola li tali ka yelekwa. Jesus okwa li a yelifa osho tashi ka ningwa po, a ti: “Taleni, efimbo otali uya, notali uya diva eshi amushe tamu ka fiya nge po, ndele keshe umwe ta i keumbo lavo.” Opo nee okwe va shilipaleka a ti: “Oinima oyo onde i mu lombwela opo mu kale mu na ombili omolwange. Otamu ka shakeneka omaudjuu mounyuni, ashike kaleni mu na omukumo. Ame onda finda ounyuni.” (Johannes 16:30-33) Jesus ka li te ke va fiya po nopehe na ekwafo lasha. Okwa li e na elineekelo kutya navo otava dulu okufinda ounyuni ngaashi ashike ye mokuwanifa po ehalo laKalunga noudiinini, nonande Satana nosho yo ounyuni waye ova kendabale okunyona po oudiinini wavo.