Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 134

Jesus okwa nyumuka!

Jesus okwa nyumuka!

MATEUS 28:3-15 MARKUS 16:5-8 LUKAS 24:4-12 JOHANNES 20:2-18

  • JESUS OKWA NYUMUKA

  • OSHO SHA NINGWA PO KOMBILA YAJESUS

  • OKWE LIHOLOLELA OVAKAINHU VA YOOLOKAFANA

Ovakainhu ova li va kumwa eshi va hanga mombila muhe na sha. Maria Magdalena “okwa tondoka ndele ta i kuSimon Petrus nokomuhongwa oo a li e holike unene kuJesus,” omuyapostoli Johannes. (Johannes 20:2) Ashike ovakainhu vakwao ovo va li pombila ova li va mona omweengeli. Nomombila omwa li omweengeli umwe “a djala oshikutu shitoka.” — Markus 16:5.

Omweengeli umwe okwe va lombwela a ti: “Inamu tila, osheshi ondi shi shii kutya otamu kongo Jesus oo a li a valelwa komuti. Ke mo; okwa nyumuka ngaashi a popile. Ileni mu tale onhele apa a li a nangala. Ndele indeni diva mu ka lombwele ovahongwa vaye kutya okwa nyumunwa koufi, ndele taleni, ote mu tetekele kuGalilea.” (Mateus 28:5-7) Ovakainhu ovo ova li va tondoka va ka lombwele ovahongwa osho sha ningwa po “molwaashi ova li va kwatwa koumbada notava kakama.” — Markus 16:8.

Maria okwa li a mona Petrus naJohannes. Okwe va lombwela a ti: “Omwene ove mu kufa mo mombila, ashike katu shi shii kutya ove mu paka peni.” (Johannes 20:2) Petrus naJohannes ova li va tondokela ko. Johannes okwa li e na onhapo noye a li a fika tete kombila. Eshi a vandamena mo, okwa mona mo omalapi oliina, ashike ina ya mo.

Eshi Petrus a fika, okwa fikila ta i mo. Okwa li a mona omalapi oliina nosho yo elapi olo la li la manga omutwe waJesus. Lwanima, Johannes naye okwa li a ya mo, nokwa li a itavela osho a lombwelwa kuMaria. Nonande Jesus okwa li e va lombwela nale, kava li ve shi itavela kutya okwa nyumuka. (Mateus 16:21) Ova li va limbililwa nova li va shuna komaumbo avo. Ashike Maria oo a li a shuna kombila, okwa kala oko.

Ovakainhu vakwao ova li mondjila va ka lombwele ovahongwa kutya Jesus okwa nyumuka. Ofimbo va li tava tondoka va ka lombwele ovahongwa, Jesus okwe va shakeneka ndele te va “popifa.” Ova wila peemhadi daye “ndele tave mu linyongamene.” Opo nee Jesus okwa ti: “Inamu tila! Indeni mu ka lombwele ovamwatate va ye kuGalilea, oko tava ka hanga nge.” — Mateus 28:9-10.

Eshi pa li pa ningwa ekakamo ledu naashi ovaengeli va li va holoka, ovanangeli vombila ova li va “kakama nova fya ombabanghukuta.” Eshi va kala nawa, ova li va ya moshilando “ndele tava lombwele ovapristeri ovakulunhu aishe oyo ya ningwa po.” Opo nee ovapristeri ovakulunhu ova ongala novakulunhu voshiwana shOvajuda ndele tava kundafana. Ova li va tokola okupa ovakwaita ombubo opo va holeke oshinima sha tya ngaho, nova ka popye kutya: “Ovahongwa vaye ove uya oufiku ndele tave mu vake mo fimbo twa kofa.” — Mateus 28:4, 11, 13.

Ovakwaita vaRoma ova li tava dulu okudipawa ngeenge ova kofa ofimbo ve li moilonga yavo, onghee ovapristeri ove va udanekela tava ti: “Ngeenge eshi [kutya ova li va kofa] osha udika kungoloneya, ohatu ke mu yelifila kombinga yoshinima osho; inamu pumbwa okulipula nasha.” (Mateus 28:14) Ovakwaita ova li va tambula ko ombubo nokuninga osho ovapristeri ve va lombwela. Nokungaho, ehokololo loipupulu kutya oshimhu shaJesus osha vakwa mo ola li la tandavela mokati kOvajuda.

Maria Magdalena okwa li natango kombila ta lili. Eshi a vandamena mombila, okwa mona mo ovaengeli vavali va djala oikutu itoka. Umwe okwa li omutumba opo pa li omutwe waJesus naumwe opo po pa li eemhadi daye. Ova pula va ti: “Oto lili shike?” Maria okwa nyamukula a ti: “Ova kufa mo Omwene wange, ndele kandi shi shii kutya ove mu paka peni.” Eshi Maria a punguluka, okwa mona omunhu umwe e lili. Okwa endulula epulo lomweengeli nokuweda ko a ti: “Olyelye to kongo?” Molwaashi okwa li ta diladila kutya omulongi womoshikunino, okwa tya kuye: “Omufimanekwa, ngeenge oove we mu kufa mo, lombwele nge kutya owe mu paka peni opo ndi ke mu kufe po.” — Johannes 20:13-15.

Paulelalela, Maria okwa li ta popi naJesus omunyumunwa, ashike pomhito oyo ka li e mu dimbuluka. Eshi Jesus e mu ifana a ti, “Maria!” okwa li a dimbulula onghedi omo a li ha popi naye. Maria okwa popya nehafo a ti: “‘Rabboni!’ (tashi ti “Omuhongi!”).” Maria okwa li a tila kutya Jesus ota i meulu, ndele te mu kwata a diinina. Onghee Jesus okwe mu lombwela a ti: “Efe nge, osheshi inandi ya natango kuTate. Ndele inda kovamwatate u ke va lombwele kutya, ‘Ohandi i kuTate, oo e li Xo yeni nokuKalunga kange, oo e li yo Kalunga keni.’” — Johannes 20:16, 17.

Maria okwa li a tondokela konhele oko kwa li kwa ongalela ovayapostoli nosho yo ovahongwa vamwe. Okwe va lombwela a ti: “Onda mona Omwene!” naasho osha li sha koleka osho va li va uda kovakainhu venya. (Johannes 20:18) Ashike ova li ‘va tala ko omahokololo avo ongaho.’ — Lukas 24:11.